Témata k nedělní a sváteční liturgii

TRPĚLIVOST MATKA CTNOSTÍ

19. 3. 2010 14:17
Rubrika: Učící se církev | Štítky: tema:ctnosti

3. NEDĚLE ADVENTNÍ - 16.12.2007

Liturgické texty

Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše.  ( I.A   str. 31)     Iz  35, 1 –6a. 10:

Dnešní čtení z knihy proroka Izaiáše je  proniknuto  radostí.  Jeho slova platí v každé době. Přibližují lidstvu proměny, které nastávají, když samotný Bůh vstupuje do dějin světa. Proroctví tě posílí v naději, že za svoji trpělivou víru v naplnění Božích zaslíbení, až nastane onen den slávy Jeho návratu, obdržíš od Něj božskou odměnu!

1.ČTENÍ  Iz35,1-6a.10: Zaraduje se vyprahlá step, zajásá a vykvete poušť. Jak narcis bujně vykvete, zajásá, zaplesá, zavýská. Bude obdařena nádherou Libanonu, krásou Karmelu a Šaronu. Můj národ uvidí slávu Hospodina, vznešenost našeho Boha. Posilněte skleslé ruce, ochablá kolena upevněte! Malomyslným řekněte: "Vzmužte se, nebojte se! Hle, Bůh váš přináší odvetu, odplatu božskou! On sám přijde a spasí vás!" Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých. Tu poskočí chromý jak jelen a zaplesá jazyk němého. Vrátí se ti, které vykoupil Hospodin, s jásotem přijdou na Sión, věčné veselí bude jim věnčit hlavy, dojdou radosti a veselí, prchne starost a vzdychání.

Komentář ke 2. čtení z listu apoštola Jakuba.  (I.A   str. 32 )   Jak  5, 7 –10:

List svatého apoštola Jakuba potvrzuje, že netrpělivost při  očekávání příchodu Páně by se leckomu mohla při konečném soudu nevyplatit.  Autor vybízí křesťany, aby se na setkání s Pánem připravovali, aby dodávali druhým odvahu, naději, ve víře je povzbuzovali, ale aby se nenechali  strhnout k neplodným nářkům a obviňováním.  Pros Pána, aby tě obdařil trpělivostí rolníka, který zasévá  setbu naděje a čeká na úrodu!

 2.ČTENÍ Jak 5,7-10: Bratři, vydržte všechno trpělivě až do té doby, kdy přijde Pán. Podívejte se na rolníka, jak čeká na drahocennou úrodu! Čeká na ni trpělivě, až přijde podzimní a jarní déšť. Vydržte i vy trpělivě a posilněte své srdce, neboť příchod Páně je blízko. Nestýskejte si, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli souzeni. Hle, soudce už stojí přede dveřmi! Vezměte si, bratři, za vzor v utrpení a trpělivosti proroky, kteří mluvili jménem Páně.

 Komentář k evangeliu podle  Matouše.  (I. A  str.  32)     Mt  11, 2 –11:

 Podle Matoušova  evangelia  neušel výtkám Ježíšovým za projevy pochyb, jisté nedůvěry a netrpělivosti tak velký prorok a kazatel jako byl Jan Křtitel.  Jan totiž měl totiž představu o  blízkém  příchodu poněkud jiného Mesiáše. Přál si přísného soudce, služebníka Božího hněvu. A navzdory jasným důkazům o Božské moci a znameních, které Ježíš svou činností  vykazoval, nebyl si Ježíšem jist, že jedině on je Božím  Synem, který přišel, aby naplnil slovo proroků  o proměně světa.  

 EVANGELIUM Mt 11,2-11: Jan (Křtitel) slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal tedy k němu své učedníky s dotazem: "Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?" Ježíš jim odpověděl: "Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. A blahoslavený, kdo se nepohorší nade mnou." Když odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: "Co jste vyšli na poušť vidět? Snad rákos, zmítaný větrem? Nebo co jste vyšli vidět? Člověka oblečeného do jemných šatů? Ti, kdo nosí jemné šaty, jsou přece v královských palácích. Proč jste tedy vyšli? Vidět proroka? Ano, říkám vám, víc než proroka. To je ten, o němž je psáno: "Já posílám svého posla před tvou tvář, aby připravil cestu před tebou." Amen, pravím vám: Mezi těmi, kdo se narodili ze ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v nebeském království je větší než on."

                                                        

Trpělivost (dcera statečnosti) 

je téma dnešní asketické homilie (kázání v Krásensku na toto téma bude mít otec děkan) podle projektu „Učící se církev“ - Lekce 3 s odkazem na Katechismus katolické církve (KKC ) heslo trpělivost a  na znění dnešního druhého čtení Jak 5,7-10.

Úvod.

Co je trpělivost? Je to umění vydržet při práci, vytrvat při díle, zůstat aktivní od začátku až k uskutečnění, až k dovršení. Trpělivost je ctnost vytrvalé práce, která se nedá od­radit neúspěchem. Nejrůznější duchovní autoři říkají, že v plnosti ji budou mít jen lidé pevně věřící, kteří vědí, že se sice od nich žádá plné pracovní nasazení, ale vý­sledek že záleží na Bohu, na Boží milosti, ne na nich.

Osnova:

a) pojem mezi zoufalstvím a hněvem.

b) cena pro křesťanský život jednotlivce i společnosti

 Pojem mezi zoufalstvím a hněvem.

Trpělivost je ctnost vytrvalé práce, která se nedá odstranit neúspěchem.
Teologové říkají, že v plnosti ji mohou mít jen lidé pevně věřící, kteří vědí, že od nich se sice žádá plné pracovní nasazení, ale výsledek že je v ruce Boží. Dramaticky vyjádřeno, je trpělivost pozice středu mezi zoufalstvím a hněvem. Kdo totiž pracuje  s pocitem, že vše záleží jen na něm, ten se bude rozčilovat nad vším, co mu překáží a bude mít sklon to násilně odstraňovat;  anebo dá pasivně ruce do klína, když se mu překážky nakupí do nepřehledné výšky.

Teprve křesťanská důvěra dokáže trpělivě znovu a znovu začínat práci na lepším zítřku. Ani nervózně, ani apaticky, ale s „angažovaným klidem“. A jestli se to člověk  v mládí nenaučí, aby rozumem a vůlí vzbouřené pudy a city ovládal, pak ztrácí rovnováhu, trpělivost. Buď zahoří zlostí nebo se zastudí sebelítostí, rozmrzelostí, náladovostí. Není snad ubožejší člověk, než ten, který se neumí ovládat. Co s ním?
Bůh nestvořil člověka jako přírodní živel, ale jako osobnost. Trpělivost stojí na sebevládě. Je třeba se tomu od dětství učit.

Cena pro křesťanský život jednotlivce i společnosti.

Trpělivost je nezbytná pro jednotlivce i společnost. Neukázněné děti jsou protivné, ale netrpěliví dospělí jsou katastrofální. Nedovedou čekat na zralou lásku, a tak se vrhnou do milostných dobrodružství, která skončí nuceným sňatkem, nechtěnými dětmi, otrávenými životy a rozvratem. Nedovedou trpělivě jet v koloně aut a tak bezhlavě předjíždějí a ohrožují život svůj i druhých. Nedovedou trpělivě počkat, až odezní rodinná hádka, splašeně se honem rozvádějí, a ošidí se o jistotu usmířeného vztahu po překonané krizi.

Co to je netrpělivost?  Je opakem trpělivosti. Závažným způsobem poškozuje duševní a duchovní život. Nebezpečí této negativní vlastnosti, sklonu či postoje znali dobře staří mistři duchovního života, když zdůrazňovali, že člověk nesmí být netrpělivý dokonce ani v konání dobra. Vycházeli přitom z poznání, že na všechno, co od člověka požaduje Bůh, je dost času. Věděli totiž dobře, že i ti, kteří konají horlivě službu lásky, nemusejí být dostatečně připraveni a mohou později zjistit, že nemají z čeho dávat. Trpělivost v duchovním životě tedy znamená smířit se i s myšlenkou, že budu nějaký čas „neužitečný“.

Netrpělivost je spojena bytostně s nedůvěrou, které se sice nevyhne žádný člověk, ale jako trvalý a vědomý postoj je pro duchovní život velmi nebezpečná. Všimněme si, že i lidé, o kterých se dá říct, že důvěřují, se nevyhnou v určitých náročných situacích pocitu, jako by se situace vymkla Bohu z rukou. V oblasti duchovního života je to stejné pochybení jako v oblasti gramatiky chyba ve vyjmenovaných slovech. Ke stejnému omylu dochází i tehdy, vznikne-li v člověku pocit, že mu Bůh ve chvílích duchovních krizí a zkoušek nepomáhá. Ve skutečnosti mu totiž pomáhá mnohem víc než jindy, jen bolest mu odnímá schopnost tuto pomoc vnímat.

Netrpělivost, trvá-li dlouho, však nakonec ústí vždy do své extrémní formy - zoufalství, které je výrazem nedůvěry v to, že i bezvýchodná situace přináší dříve či později řešení. Lidé, kteří v životě ztroskotali, netušili, že východisko bylo již na dosah ruky. Stačilo jen ještě chvíli počkat a ještě chvíli trpět...

  

Sv. Terezie od Ježíše se  modlí (227):  

Ať tě nic nezneklidňuje, ať ti nic nenahání strach.

Všechno pomíjí. Bůh se nemění.

Trpělivostí se dosáhne všeho.

Kdo má Boha, tomu nic nechybí. Bůh sám stačí.

(sv. Terezie od Ježíše: Básně, 9)

Máme naději na nebeskou slávu, kterou Bůh slíbil těm, kteří ho milují a konají jeho vůli. Každý má proto za všech okolností trpělivě  doufat,  že s Boží milostí vytrvá „až do konce“ a dosáhne nebeské radosti jako věčné Boží odměny za dobré skutky vykonané     s Kristovou milostí (1821).

Trpělivost patří mezi dvanáct  plodů Ducha svatého jako je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota …  (1832). Je naší povinností, abychom laskavě, rozvážně a trpělivě jednali s lidmi žijícími v omylu nebo v neznalosti víry  ( 2104), aby naše rodinné vztahy byly naplněny vzájemnou úctou a netrpěly nedostatkem trpělivosti  (2219).

 

„Buďte přitom všestranně pokorní, mírní a trpěliví; snášejte se navzájem v lásce“ (Ef 4,2)

 Vzorem svaté  křesťanské trpělivosti a statečnosti byl Sv. Cyprián.

Po svém obrácení na křesťanství se stal biskupem. Zemřel mučednickou smrtí a pronásledování křesťanů v roce 258 po Kristu.  V době, která byla pro křesťany tak nepříznivá, projevoval velikou statečnost a neohroženost.  

V díle O dobru trpělivosti Cyprián proti stoickému vychvalování lhostejnosti ke všemu klade důraz na trpělivost jako na ctnost typicky křesťanskou. Trpělivost má křesťan společnou s Bohem, od něhož vychází.  

Svatý Cyprián píše: Když si křesťan uvědomí, pod jakou podmínkou, za jakého předpokladu dospěl  k víře, pak mu ovšem bude jasné, že tu na světě musí trpět ještě více než ostatní lidé, poněvadž více než ostatní musí zápasit s pokušeními ďábla. Písmo svaté na to upozorňuje nabádavými slovy: „Synu můj, chceš-li vstoupit do služby Boží, stůj pevně ve spravedlnosti a bázni, a buď připraven, že budeš zkoušen." A opět: „Cokoli na tebe dolehne, přijmi, v bolesti buď statečný a ve své tísni měj trpělivost, neboť v ohni bývá zkoušeno zlato a stříbro, lidé pak milí (Bohu) ve výhni tísně."

Spravedliví vždy projevovali tuto trpělivost, apoštolové podle příkazu Páně vždy učili: nereptat v neštěstí, nýbrž vzít statečně a trpělivě na sebe vše, co nás může zde na světě potkat.

Vypracoval Matonick

Zobrazeno 2483×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio