Témata k nedělní a sváteční liturgii

VÝKLAD BIBLE V CÍRKVI II

18. 11. 2010 23:46

2. část  série příspěvků do Signálů k tématu měsíce listopadu Bible.   Učící se církev 2 

Druhý a třetí článek kapitoly IV. Výklad Bible  v životě církve  oddílu  C. Používání  bible, který předložil náš současný Svatý otec s kolektivem kardinálů papeži Janu Pavlovi II. v dokumentu Výklad bible v církvi., o kterém jsem psal včera, je nazván: 

2. Lectio divina. (V možném překladu Božské čtení, nebo také Čti Boží slovo)

Je individuální nebo společná četba kratšího či delšího úryvku z Písma, vnímaného jako Boží slovo a rozvíjeného působením Ducha svatého v rozjímání, modlitbě a kontemplaci.

Péče o pravidelnou, ba každodenní četbu Písma odpovídá starobylé praxi církve. Důraz na lectio divina se stal znovu aktuálním. Zamýšleným cílem je probouzet a živit „opravdovou a stálou lásku“ k Písmu svatému, prameni vnitřního života, podporovat lepší chápání liturgie a zajistit bibli přednější místo v bádání a v modlitbě. Koncilní konstituce Dei verbum naléhavě doporučuje vytrvalou četbu Písma, vybízí všechny věřící v Krista, aby si častým čtením Písma získali “nesmírně cenné poznání Ježíše Krista“ (Flp 3,8). K tomu se nabízejí rozmanité prostředky. V křesťanském lidu byly podniknuty pro čtení ve společenstvích četné iniciativy a nelze než tuto touhu po lepším poznání Boha a jeho plánu spásy v Ježíši Kristu prostřednictvím Písma povzbudit. 

3. V pastorační službě

doporučuje koncilní Dei verbum, aby  nasávalo Boží moudrost z bible formou, kterou užívají pastýři a kterou jsou schopni pochopit věřící. Písmo svaté  má být hlavním pramenem pro výklad Božího slova zejména v katechezi.  

Kázání a služba kazatelská  musí čerpat ze starobylých textů duchovní potravu vhodnou pro současné potřeby křesťanského společenství. V nynější době se tato služba uplatňuje především na konci první části eucharistické slavnosti, a to homilií, která následuje po zvěstování Božího slova (V 1. a 2. čtení a v evangeliu z lekcionáře). Výklad biblických textů během homilie nemůže zacházet příliš do podrobností. Je tudíž vhodné osvětlit hlavní přínos těchto textů, a sice těch, které nejvíce objasňují víru a jsou nejpodnětnější pro pokrok křesťanského života jak ve společenství, tak i osobního. Nedostatečná příprava v této oblasti má za následek pokušení vzdát se prohlubování biblických perikop a spokojit se s moralizováním nebo mluvením o aktuálních otázkách, aniž by se tyto otázky objasnily Božím slovem. Biblické poselství si musí uchovat svůj stěžejní charakter radostné zvěsti o spáse, kterou nabízí Bůh. Kázání vykoná práci mnohem prospěšnější a více odpovídající bibli, jestliže věřícím nejprve poznat „Boží dar“(Jan 4,10), tak jak je zjeven v Písmu, a pozitivním způsobem pochopit nároky, které z něho vyplývají.

Cílem biblického apoštolátu  pak je seznamovat s biblí jako s Božím slovem a pramenem života. Například překlady bible, podpora iniciativ k vytváření biblických skupin, konferencí o bibli, biblických týdnů, vydávání časopisů, knih atd. s využitím hromadných sdělovacích prostředků, internetu apod.  

Zobrazeno 1983×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio