Témata k nedělní a sváteční liturgii

SLAVENÍ KŘTU - 2.1.2011 - KÁZÁNÍ

2. 1. 2011 10:25
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ  - 2.1.2011

SLAVENÍ KŘTU  (KKC 1234 – 1252) 

Průběh slavení 

Bud' pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. (Ef 1,3) 

Při křtu se navěky spojujeme s Ježíšem a on nám otevírá cestu k rozmanitým duchovním darům. Když se zamyslíme nad obřadem svátosti křtu, mnohé z těchto darů objevíme. 

Znamení kříže

Je klíčem, který otevírá pokladnici Božích darů. Je vyznáním naší víry v trojjediného Boha. Kdykoli konáme kříž, Bůh dává a my se jeho darům otevíráme. 

Hlásání Božího slova

Křest vyžaduje víru v pravého Boha. Víra se rodí z poznání a poznání se nám dostává skrze Boží slovo. Je to mimořádný dar, kterému máme věnovat pozornost každý den. 

Exorcismus

Je modlitba za ochranu před zlem, ďáblem a jeho působením. Může být spojen s pomazáním olejem katechumenů. Tento obřad má své kořeny u zápasníků, kteří se mazali olejem, aby snáze vyklouzli svému soupeři. Nám to připomíná, že budeme bojovat se zlem, ale nemusíme se ho bát, protože jsme pod Boží ochranou. Ta se v nás obnovuje a posiluje modlitbou a přijímáním dalších svátostí. (zvláště zpovědí a svatým přijímáním)

Křestní voda.

V době velikonoční se používá voda posvěcená při velikonoční vigilii. V ostatních obdobích církevního roku se posvětí voda bezprostředně před křtem. V modlitbě prosíme, aby na ni sestoupila moc Ducha svatého, aby se tak „zrodili z vody a z Ducha svatého“ ti, kdo budou pokřtěni. (KKC 1238) 

Křest

Uděluje se trojím ponořením, nebo trojím politím svěcené vody na hlavu křtěnce. Ponoření pod hladinu naznačuje smrt. Člověk umírá starému životu, aby se po vynoření „nadechl Ducha svatého“ a znovuzrodil se s Kristem. Ponoření nebo lití se říkají slova: „jméno“ křtím tě ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého, amen.V té chvíli se stáváme naplno Božími dětmi. Bůh nás miloval a chtěl už před křtem, ale ve křtu jsme ho přijali za svého Otce, tatínka. Měl pro nás připravenou náruč a křtem jsme v ní spočinuli. Na tento dar si máme vzpomenout pokaždé, když se žehnáme svěcenou vodou. 

Pomazání svatým křižmem

Křižmo je vonný olej, který symbolizuje Boží milost, která na nás spočinula. Dostali jsme Ducha svatého, který každého z nás uvádí mezi kněze, proroky a krále. Co to znamená?

Kněz je ten, který přináší oběti. Ty očišťují, posvěcují, odvracejí moc zla. Kněz usmiřuje a slouží Bohu. Od chvíle křtu každý z nás patříme Bohu a naše oběti posvěcují nás i celý svět.

Prorok zkoumá, hledá Boží vůli. Je ochoten vzdát se světa a odejít na poušť (do samoty), aby zaslechl Boží hlas. Jsme proroci a naším úkolem je modlitba, ve které poznáme sebe i Boha.

Král je ten, který vládne. Sobě (ovládá své myšlenky, slova i skutky, je za ně zodpovědný) a když se naučí vládnout sobě, může vládnout i druhým. Vládnout však neznamená nad někým panovat. Vládnout znamená sloužit. Starat se o to, aby ti, které mi Bůh svěřil, byli šťastní.

Vzorem kněze proroka i krále je Kristus. Jako kněz obětoval sám sebe na kříži, jako prorok odcházel na opuštěná místa a modlil se a jako král sloužil svým učedníkům; vzpomeňme, jak si při poslední večeři vzal si zástěru a umýval jim nohy.

Bílý šat

Je symbolem čisté duše. Někdy se čistota zaměňuje za bezhříšnost. Ale zkusme ji vnímat i jako upřímnost, bezelstnost. Malé dítě říká vše, co si myslí a cítí, pláče, raduje se. I my mějme takový čistý vztah s Bohem. Adam s Evou se po hříchu skryli. I my, když se nám nedaří, se někdy před Bohem skrýváme, vyhýbáme se mu. Nebojme se přijmout čistotu dítěte, které po pádu a zranění s pláčem přichází za tatínkem, aby ho uzdravil… 

Svíce

Světlo je symbolem Krista. Když zapalujeme od paškálu křestní svíci, myslíme na to, že Kristus vstoupil do našeho života. Co to znamená? Když si představíme zlo jako temnotu, zjistíme, že jsme v boji s ním bezmocní. Žádný člověk nevyžene sám tmu z místnosti, ani zlo ze své duše. Musí tam přinést světlo a pak temnota okamžitě zmizí. I my jsme proti zlu bezmocní, ale stačí vyslovit Ježíšovo jméno a každé zlo zmizí. Je to mocný dar, který má prosvětlit celý náš život.

Když si ty dary shrneme: jsme Boží děti, máme přístup ke všem nebeským pokladům a duchovním darům, máme důstojnost kněze, proroka a krále, jsme svobodní a můžeme k Bohu přijít s radostmi i bolestmi. Jeho světlo má moc zbavit nás každého zla. Kéž je nám toto vědomí radostí a posilou v rozvíjení našeho duchovního života, který se nám křtem otevřel.  

  Amen.

Zobrazeno 1821×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio