Témata k nedělní a sváteční liturgii

POJEM OSPRAVEDLNĚNÍ A JEHO USKUTEČNĚNÍ - téma 212 k 9. neděli v mezidobí 6.3.2011 - homilie katechetická:(KKC 1987-1995)

18. 3. 2011 12:43

9.  NEDĚLE  V MEZIDOBÍ - 6.3.2011

Liturgické texty

  • Komentář k 1. čtení  z 5. Knihy Mojžíšovy.   (I)    Dt  11,18. 26-28:

Úroveň vztahu k Bohu je určující pro ospravedlnění člověka od hříchu. Je tomu tak od doby, kdy Bůh o tom s lidmi uzavřel smlouvu. Čtení z knihy Mojžíšovy nám připomíná, že ten kdo neposlouchá slovo Boží, brzy sejde z pravé cesty, vyznačené Hospodinem, na jinou, pohodlnější, která ho zavede do záhuby. 

1. ČTENÍ Dt 11, 18. 26-28: "Uložte si tato má slova do svého srdce a do své duše. Přivažte si je jako znamení na svou ruku a budou jako značka mezi vašima očima. Hle, já vám dnes nabízím požehnání a kletbu. Požehnání, když budete poslouchat příkazy Hospodina, vašeho Boha, které já vám dnes přikazuji. Kletbu, když příkazy Hospodina, vašeho Boha, poslouchat nebudete a ustoupíte z cesty, kterou vám já dnes přikazuji, a budete následovat cizí bohy, které jste neznali."

  • Komentář ke 2. čtení z listu apoštola Pavla Římanům .  (I)    Řím  3,21-25a. 28:

Víra a křest přináší člověku spásu. Z poselství apoštola Pavla Římanům plyne závěr, že jen díky víře v Ježíše Krista můžeme být před Bohem ospravedlněni a odděleni od hříchu. Ospravedlnění nám bylo zdarma zaslouženo utrpením Krista.  

2. ČTENÍ Řím 3, 21-25a. 28: Bratři! V nynější době se stalo zřejmým, že Bůh dává spravedlnost nezávisle na Zákonu. Svědčí o tom už Zákon a Proroci. Je to ospravedlnění, které dává Bůh na základě víry v Ježíše Krista, a to všem, kdo věří. Rozdílu není. Vždyť všichni jsou hříšníky a nedostává se jim Boží slávy. Z jeho dobroty však docházejí ospravedlnění zdarma, protože je vykoupil Kristus Ježíš. Aby Bůh ukázal svou spásnou spravedlnost, ustanovil ho jako smírnou oběť v jeho krvi, která působí skrze víru. Jsme totiž přesvědčeni, že člověk je ospravedlňován skrze víru, beze skutků předepsaných Zákonem (Mojžíšovým).   

  • Komentář k evangeliu podle  Matouše.  ( IC)  Lk  7,36-8,3: 

Matoušovo evangelium nám potvrdí, že jen ten kdo plní vůli Páně, vejde do království nebeského. Ježíš Kristus učí, že mezi slovy a činy musí panovat shoda. Tomu, kdo poslouchá Boží slovo a koná podle něj, přináší Boží milost požehnání a radost.  

EVANGELIUM  Mt  7, 21-27: Ježíš řekl svým učedníkům: "Ne každý, kdo mi říká: 'Pane, Pane!', vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce. Mnoho z nich mi řekne v ten den: 'Pane, copak jsme v tvém jménu neprorokovali? A nevyháněli jsme tvým jménem zlé duchy? A nedělali jsme tvým jménem mnoho divů?' Ale tehdy jim prohlásím: Nikdy jsem vás neznal. Pryč ode mě, kdo pácháte nepravosti! Každý tedy, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se rozvážnému muži, který si postavil dům na skále. Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům - ale nezřítil se, protože měl základy na skále. Každý však, kdo tato má slova slyší, ale podle nich nejedná, podobá se pošetilému muži, který si postavil dům na písku. Spadl déšť, přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům - i zřítil se a jeho pád byl veliký." 

 Pojem ospravedlnění a jeho uskutečnění

je téma dnešní katechetické homilie podle projektu ČBK „Učící se církev“Lekce 212 s odkazem na znění 2. čtení Řím 3,21nn a  Katechismus katolické církve (KKC) 1987-1995. 

 Osnova: 

a) odděluje člověka od hříchu a posvěcuje ho

b) je zaslouženo utrpením Krista

c) navozuje spolupráci mezi Boží milostí a svobodou

d) je nejvznešenějším dílem Boží lásky

Kázání P. Jan Plodr:

 Boží ospravedlnění

- odděluje člověka od hříchu a posvěcuje ho

Ezechiel 11,17 – 20: „Proto jim řekni: Toto praví Panovník Hospodin: A dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha, odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa, aby se řídili mými nařízeními, zachovávali moje řády a jednali podle nich. I budou mým lidem a já jim budu Bohem.“

 Ospravedlnění je něco jako generální uzdravení. Představme si nemocného člověka. Čím těžší nemoc, tím delší rekonvalescence  (nabývání sil po uzdravení).V duchovním životě je to díky Božímu ospravedlnění často naopak. Čím větší hříšník se setká s Božím odpuštěním, tím rychlejší a zřetelnější je jeho proměna.V jedné chvíli je to zkroušený, zlomený, nemocný hříšník a vzápětí se z něj může stát milující radostný nový člověk. Má chuť i sílu konat dobré a krásné věci. Tak to známe ze svátosti smíření. Kolikrát nám po zpovědi „spadl kámen ze srdce“, Bůh nás zbavil srdce kamenného a dal nám srdce z masa. Už nás nic netíží a my se můžeme „vznášet“ svým životem k nebi. Je to proto, že nám ospravedlnění dává poznat velikost Boží lásky.A tu nejvíc zakoušíme ve chvílích, kdy si myslíme, že si ji nejméně zasloužíme.

Boží ospravedlnění se dá se přirovnat k zamilování. V jedné chvíli jsme smutní, ztrápení a osamocení, ale pak nám někdo projeví lásku a vše se změní. Máme radost, jsme šťastní a máme plno energie a touhu rozdělit se o své štěstí. Může se to stát v jediném okamžiku i postupným uvědomováním, poznáváním, jak mě Bůh má rád. Ospravedlnění tak přináší odpuštění hříchů, uzdravení duše a schopnost konat dobro naplno, ze všech sil – jak stojí v nadpisu: zbavuje nás hříchu a posvěcuje nás.

-      je zaslouženo utrpením Krista

Ospravedlnění je úžasný dar a ten není zadarmo. Ježíš nám ho zasloužil svojí obětí na kříži. „Já jsem proto bolestně zemřel, abys ty mohl šťastně žít.“ To říká Ježíš každému z nás. Není to výčitka, je to vyznání lásky.

Máme si to uvědomit ne proto, abychom měli výčitky, ale abychom Ježíše milovali. Nikdo na světě pro nás neudělal tolik jako on. (Muž říká ženě: jsi tak krásná, že bych pro tebe položil život, ale Ježíš říká: jsi tak hříšný a ošklivý, že pro tebe položím život! V tom se odlišuje Ježíšova oběť od těch lidských, vtom spočívá její velikost a krása…)

-      navozuje spolupráci mezi Boží milostí a svobodou

Když si to všechno uvědomíme, když na sobě zakusíme, jaký dar je Boží ospravedlnění a za jakou cenu ho dostáváme, probouzí se v nás touha na něj odpovědět. Bože ty mne miluješ, dáváš mi nové srdce, nový život, a já ti to chci nějak vrátit. Oplatit tvou lásku svojí láskou. Chci svoji svobodu použít k tomu, abych konal dobro, ke kterému mě zveš. Pak vím, že budu šťastný a mé štěstí poroste.

-      je nejvznešenějším dílem Boží lásky

Svatý Augustin říká: „Ospravedlnění bezbožníka je větší dílo, než stvoření nebe a země, protože nebe a země pominou, zatímco spása a ospravedlnění vyvolených zůstávají.“ 

Když člověk vytvoří nějaké unikátní dílo, šup s ním do trezoru. Aby nám ho někdo neukradl. Žádný autor však nechce, aby jeho dílo bylo v trezoru. I Bůh chce, abychom se z ospravedlnění – ze vznešeného díla jeho lásky denně těšili.

Boží ospravedlnění nám nikdo nevezme. Můžeme se o ně připravit jen my sami. Tím, že ho odmítneme, tím, že ho poskvrníme hříchem. Ale i když my jsme nevěrní, Bůh zůstává věrný. On se k nám nikdy neobrátí zády.Bůh miluje pořád. Nabízí ospravedlnění stále. Když tento jeho dar promarníš, chce ti ho dát znovu. Po každém hříchu tě volá k znovuzrození. Čistý není ten, kdo se neušpiní, ale ten, kdo se koupe. Svatý není ten, kdo nehřeší, ale ten, který s úctou, láskou a pokorou přijímá Boží ospravedlnění.

Amen 

Viz též Učící se církev (úvody k textům) www. kostely.bk

Matonick. 

 

Zobrazeno 1292×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio