Témata k nedělní a sváteční liturgii

ZASLÍBENÍ V PÍSMU SVATÉM - kázání

19. 3. 2011 16:45
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Zaslíbení v Písmu svatém 

Zaslíbení ve SZ (dokument PBK Židovský národ čl. 54)

Zaslíbení je Boží ujištění, že když se Bohem necháme vést, zahrne nás požehnáním.

Stát se pramenem požehnání, mít štěstí a přinášet ho druhým lidem, to je hezké, to bychom si přáli. Ale způsob jak to uskutečnit není snadný. Zapomenout na sebe, své touhy, přání a představy a nechat se vést Bohem. Je to náročná duchovní cesta. Na jejím počátku stojí poznání Boha. 

Jeden příběh inspirovaný Talmudem vypráví o Abrahamovi:

Když se Abraham narodil, rozneslo se, že změní celý dosavadní svět. Doslechl se to král Nimrod a začal mu usilovat o život. Abrahama tehdy ukryli v jeskyni, kde poznal jen temnotu. Když z ní po letech vyšel, byla právě noc. Spatřil měsíc, byl jím uchvácen a začal ho uctívat jako boha, pak přišlo svítání a slunce měsíc pohltilo i začal uctívat slunce, pak ale přišla opět tma. Abraham si uvědomil, že i ty nejúžasnější věci jsou pomíjivé a začal hledat jejich tvůrce, aby ho uctíval a otevřel se tak poznání jediného pravého Boha. Ten k Abrahamovi promluvil a Abraham jeho slovo přijal… a objevil důležitou věc: když věřím Bohu a dělám, co mi Bůh radí, přináší to užitek mě, mé rodině i všem lidem. Zakouším požehnání. 

A Bůh toto požehnání potvrzuje zaslíbením. Toto zaslíbení je důležité, protože pomáhá člověku důvěřovat Bohu ve chvíli, kdy přichází zkoušky víry. On mi to slíbil, On mě neopustí. To jsou slova útěchy, které ze zaslíbení vyrůstají. Zaslíbení, které dává naději, platí pro Abrahama a pro všechna pokolení země. 

Znamená to, že všichni kdo se narodili po Abrahamovi, budou zahrnuti požehnáním? Mohou být, ale také nemusí. Důležité je, zda budou „dědici“ požehnání.

V jednom příběhu se vypráví o otci, který prohlásil: 

Všechno mé dědictví dostane ten, kdo prokáže, že je mým synem. V domě tohoto muže je otrok, který pracuje a syn odpočívá, otrok posluhuje stárnoucímu otci a syn se na něho dívá, otrok se modlí za zesnulého a syn běží s rodným listem na úřad převzít dědictví. Notář ho zarazí: dědictví získá ten, kdo prokázal synovství činem a ne původem.

Být dědicem Abrahamových zaslíbení znamená jít v jeho stopách, žít podle jeho příkladu, prokázat synovství činem. Objevit osobní, důvěrný vztah s Bohem, nic mu neodmítnout, i kdyby to bylo sebecennější. A to rozhodně není snadné.

Zaslíbení v NZ (čl. 55)

Ve sto letech se Abraham raduje z narození prvního syna – dědice zaslíbení. Miluje ho nade vše. A přichází nejtěžší zkouška jeho víry – Bůh žádá: obětuj mi svého syna. Upal ho na obětním oltáři. A Abraham koná skutek víry – jde na horu Moria, aby splnil, co Bůh žádá.

Říkáme si, jak musí Abraham trpět, jak to může Bůh dovolit, ale uplyne 1700 let, narodí se Ježíš Kristus a my poznáváme, že příběh Abrahama je jen předobraz.  Má nás připravit na smlouvu Nového Zákona, kde trpícím, milujícím otcem je sám Bůh a jeho Syn je skutečně obětován za každého z nás.

Jak říká svatý Augustin:

„Kdo by neviděl, koho je v tu chvíli Abrahámův jedináček předobrazem, když si sám nese dřevo k oběti, jejímž předmětem se měl sám stát“.

 „Izák se nepodřizuje vůli Boží trpně, nýbrž s osobní odhodlaností víry a tím se stává předobrazem Mesiáše a jeho poslušnosti nebeského Otce.“ (Flp 2,8)

„Obětoval se, protože sám chtěl a neotevřel svá ústa; jako ovce vedená na porážku.“ (Iz 53,7)

Tak miluje Bůh, tak můžeme milovat i my…Příběh Abrahama nás vybízí ke dvěma věcem: 

V duchu Starozákonní smlouvy: Poslouchej Boha, důvěřuj mu ve zkouškách, a spočine na tobě požehnání… 

V duchu Nového Zákona: Podívej se, jak miluje Bůh, kterého je Abraham obrazem, zamysli se, a odpověz na Jeho lásku. 

Příběh Abrahama má být příběhem každého z nás. Opustit zabezpečený domov a stát se samostatným, v životě i ve víře. Ve vztahu s lidmi i s Bohem.  Otevřít se Bohu a přijmout jeho zaslíbení, která nám dodají odvahu a sílu při zkouškách, jež mají očistit naši duši a víru. Kdo se v duchu Abrahama vydá na cestu, překoná nástrahy a zkoušky, jednou dorazí na horu proměnění, kde prožije setkání s živým Bohem, jak o tom hovoří dnešní evangelium. 

Hledejme a nalezneme.  Amen.

Zobrazeno 1395×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio