Témata k nedělní a sváteční liturgii

BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ V PÍSMU SVATÉM - kázání

4. 4. 2011 13:01
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Boží království v Písmu svatém

Boží království ve Starém zákoně

Starý zákon odhaluje, že Bůh je jediným skutečným králem celého světa i vesmíru. On vše stvořil a všemu vládne. Když chce mít židovský národ pozemského krále, vnímá to Bůh jako zradu.

 „Ale Samuelovi se to nelíbilo, že řekli: "Dej nám krále, aby nás soudil." I modlil se Samuel k Hospodinu. A Hospodin Samuelovi odpověděl: "Uposlechni lid ve všem, co od tebe žádají. Vždyť nezavrhli tebe, ale zavrhli mne, abych nad nimi nekraloval.“ (1 Sam. 8:6n)

Izraelité se vzdávají bezprostřední vlády Boží, ale Bůh to dopouští, aby poznali, že vláda byť sebelepšího pozemského krále nemůže nahradit vládu a péči Boží.

(I my máme poznání, že jakékoli zřízení ať už socialismus nebo kapitalismus, který chce zajistit štěstí bez Boha, směřuje ke krachu.)

V dnešním prvním čtení slyšíme, jak Izrael dostává krále Davida. Je to muž, kterého vyvolí sám Bůh skrze proroka. Na znamení (důkaz) Božího vyvolení je pomazán olejem. Není vybrán podle zjevu, ale podle srdce.Jeho působení provází Boží pomoc a požehnání. Jeho vláda je mocná, ale není bezchybná. I přes vyvolení zůstává slabým, chybujícím člověkem.

Jeho pozemské království je jen nedokonalým obrazem království Božího, které jednoho dne nastolí Bohem poslaný Mesiáš.

Židé se na jeho příchod připravují a věří, že když budou spravedliví a svatí, dokonalí v zachovávání Božího zákona, budou s Mesiášem vládnout světu. Bude to vláda spravedlnosti a lásky, jak o tom píše prorok Izaiáš:

„I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy. Bázní Hospodinovou bude prodchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši, nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst bude bít zemi, dechem svých rtů usmrtí svévolníka. Jeho bedra budou opásána spravedlností a jeho boky přepásá věrnost. Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat. Tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit.“ (Iz 11:1nn)  

Takové bude podle Starého zákona Boží království a spravedliví v něm budou vládnout národům.

Boží království v Novém Zákoně

Když přichází Ježíš, slíbený Mesiáš, snaží se vysvětlit, že Boží království se nebude podobat žádné světské instituci. Nebude záležitostí vlády světské, ale duchovní. Jeho hranice nebudou vymezeny hradbami a strážemi, ale bude všude, kde se budou nacházet jeho členové.Islám vyznává, že kde se postaví mešita, je území Alláhovo. Kristus jde ještě dál. Kde je pokřtěný člověk – křesťan, je i Kristovo Boží království.

Každý z nás, kdo jsme přijali křest, jsme vyslanci, zástupci, nositelé Božího království.To nás volá k aktivitě, abychom hájili ve světě zájmy svého krále – Krista. Máme být solí země, která chrání svět před zkažením. Máme být světlem světa, které odhaluje pravdu o Boží spravedlnosti a lásce. Máme o ní svědčit slovem i životem. Můžeme si připadat nepatrní, ale naše poslání ve světě je nesmírně důležité. Jako král David můžeme dosáhnout i přes svou slabost a hříšnost velkých věcí a vítězství.  Podmínkou je, že budeme žít v živém vztahu s Bohem.

Jedna křesťanská rodina měla doma obrázek Krista s nápisem: „V tomto domě kraluje Bůh.“ Jednou je navštívil jejich soused a pousmál se: „Nevím, nevím, jestli si o sobě moc nemyslíte, vždyť jsem tuhle slyšel, jak se hlasitě dohadujete. To měl asi ten váš Bůh královskou dovolenou… “ Manželé mu odpověděli: „To je pravda, někdy se neshodneme, ale vždy skončíme u toho obrázku a před svým králem dosáhneme usmíření a odpuštění. Jeho láska ukončuje všechny naše spory.“

Žít v Božím království znamená obnovovat v sobě Boží přítomnost. Stále se vracet do jeho náruče a přijímat jeho milost.

K této službě je povolána Církev. V ní máme nacházet oporu, čerpat sílu ze svátostí a zároveň ji zdobit a upevňovat svojí svatostí.

Když velvyslanec nějaké země spáchá v cizině zločin, vrhá to špatné světlo na celou jeho vlast.Naše vlast je v nebi, v Božím království a zde jsme jako vyslanci v cizině. Žijme tedy v živém spojení s Bohem, ať dáváme dobré svědectví o jeho Království. 

Amen.

Zobrazeno 1486×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio