Témata k nedělní a sváteční liturgii

SLUŽBA BISKUPA - téma 290 ke Slavnosti Ducha Svatého 27.5.2012 - homilie katechetická (KKC 880-896; YOUCAT 141, 144, 142) + kázání o Duchu Svatém

23. 5. 2012 14:07

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - 27.5.2012 - neděle

Liturgické texty

  • Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů. (I)   Sk  2,1-11:

Dnešní úryvek ze Skutků apoštolů hovoří o události, kdy o Letnicích vstupuje do srdcí Ježíšových učedníků Duch svatý a přetváří je tak, aby byli schopní poznávat cestu, kterou chce Bůh přivést všechen lid k plnému společenství s ním v jednotě víry v ukřižovaného a vzkříšeného Ježíše Krista. Od tohoto okamžiku se začíná rozvíjet mohutné dílo evangelizace.  Všichni přítomní jsou naplněni Duchem svatým, který je počíná obdarovávat pozoruhodnými  duchovními hodnotami.

1. ČTENÍ Sk 2,1-11: Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali: "Ti, co tak mluví, nejsou to Galilejci? Jak to tedy, že každý z nás slyší svou mateřštinu? My Partové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kapadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří jsme připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké Boží skutky."

  • Komentář ke 2. čtení z listu apoštola Pavla Galaťanům  (I ) Gal 5, 16-25

Působení Ducha svatého na společenství církve  se podle apoštola Pavla projevuje rozmanitým způsobem podle hloubky víry jednotlivců ve vyznání, že Ježíš Kristus je Bůh. Duch svatý usilovným tvůrcem jednoty. Neúnavně přetváří  církev v jediné tělo, v tajemné tělo Kristovo, do něhož je každý křesťan začleněn. Do čela služby Církve staví Duch jediného Pána, kterým je Kristus.

2. ČTENÍ Gal 5, 16-25:Bratři!  Žijte duchovně a nepropadnete žádostem těla. Tělo totiž touží proti duchu, a duch zase proti tělu. Jsou to věci, které si navzájem odporují, takže neděláte, co byste chtěli. Jestliže se však necháváte vést Duchem, nejste už pod Zákonem.  K jakým skutkům vede tělo, je všeobecně známo. Je to: smilstvo, nečistota, chlípnost, modloslužba, čarodějnictví, nepřátelství, sváry, žárlivost, hněvy, ctižádost, nesvornost, stranictví, závist, (vraždy,) opilství, hýření a jiné takové věci. Řekl jsem vám to už dříve a říkám to ještě jednou: lidé, kteří takovéto věci dělají, nebudou mít podíl v Božím království. Ale ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost. Proti takovým věcem se nestaví žádný zákon. Ti, kdo náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali svoje tělo i s jeho vášněmi a žádostmi.  Protože Duch je naším životem, podle Ducha také jednejme!

  • Komentář k evangeliu podle Jana. ( I)  Jan  15, 26-27; 16,12-15:

Vzkříšený Ježíš, podle svědectví Janova evangelia, při jednom ze svých zjevení, odevzdal svým učedníkům Ducha svatého a spolu s ním i svůj pokoj, své poslání a svou nadpřirozenou moc. Do čela apoštolského sboru postavil svatého Petra. Tento pastýřský úřad Petra i ostatních apoštolů tvoří trvale jeden ze základů církve. V něm  pokračují biskupové pod papežovým prvenstvím ve vyučování, posvěcování a řízení Církve dodnes.

EVANGELIUM Jan 15, 26-27; 16, 12-15: Ježíš řekl svým učedníkům: "Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku. Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí."

Služba biskupa

je téma dnešní katechetické homilie podle projektu ČBK „Učící se církev“Lekce 290  s odkazem na znění dnešního  evangelia  Jan 20,19-23 a Katechismus katolické církve (KKC) 880-896  YOUCAT 141; 144; 142.

Navazuje na předcházející lekci 289 – Hierarchické zřízení církve.

Osnova:

a) biskupský sbor a jeho hlava

b) úkol vyučovat

c) úkol posvěcovat

d) úkol řídit

Úvod.

Ježíš povolal dvanáct učedníků a ustanovil je jako stálou skupinu apoštolů, kterým dal do čela svatého Petra. Společně tvoří jeden apoštolský sbor. Právě tak jsou dodnes odpovídajícím způsobem mezi sebou spojení římský biskup, Petrův nástupce, a biskupové, nástupci apoštolů (2.vat. koncil); (880). Tento pastýřský úřad Petra i ostatních apoštolů tvoří jeden ze základů církve. V něm  pokračují biskupové pod papežovým prvenstvím (881; 882).

Biskupský sbor a jeho hlava.

Biskupský stav, který je nástupcem sboru apoštolů v učitelském úřadě a  v pastýřském vedení, v němž apoštolský sbor stále trvá, je spolu se svou hlavou, římským biskupem a nikdy bez této hlavy, také nositelem nejvyšší a plné pravomoci nad celou církví. Tato pravomoc se však může vykonávat jedině se souhlasem římského biskupa (883).

YOUCAT otázka 141: Co je úkolem papeže?

Odpověď: Papež je jako nástupce svatého Petra a jako hlava biskupského kolegia zárukou jednoty církve. Má nejvyšší pastorační zmocnění a nejvyšší autoritu při rozhodování ve věroučných a disciplinárních otázkách (882).

Biskupský sbor vykonává moc nad celou církví slavnostním způsobem na všeobecném církevním  sněmu. Všichni biskupové, kteří jsou členy biskupského sboru, mají právo všeobecného sněmu se účastnit (884). Rozmanitost složení sboru z mnoha jedinců, vybraných z různých krajů světa podle způsobu a řádu, který stanoví římský biskup a jejich sdružení pod jeho hlavou, vyjadřuje všeobecnost a jednotu Božího lidu (885).

Jednotliví biskupové vykonávají svou pastýřskou správu nad částí Božího lidu, která jim byla svěřena. V tom jim pomáhají kněží a jáhnové. Tím, že jsou členy biskupského sboru, podílí se každý z nich na péči o všechny díly všeobecné církve (886). Místní církevní celky, které jsou si blízké a mají stejnou kulturu, vytvářejí církevní provincie, patriarcháty, nebo oblasti. Biskupové těchto seskupení se shromažďují na synodech nebo biskupských konferencích, zaměřených k aktuálním tématům (887).

YOUCAT otázka 144: Jaký úkol je svěřen biskupům?

Odpověď: Biskupové zodpovídají za svěřenou místní církev a spoluzodpovídají za celou církev. Svou autoritu uplatňují ve vzájemném společenství pro blaho celé církve pod vedením papeže.

Úkol vyučovat.

Biskupové se svými pomocníky, kněžími, „mají především povinnost hlásat všem Boží evangelium“ (2. vat koncil), podle příkazu Pána. Jsou zvěstovatelé víry, kteří přivádějí ke Kristu nové učedníky (888). Pod vedením živého učitelského úřadu církve se Boží lid pevně drží víry (889). Pastýřský úkol učitelského úřadu je zaměřen na to, aby Boží lid zůstával v Pravdě (890). Hlava biskupského sboru  je přitom vybavena charismatem neomylnosti ve věcech víry a mravů. Neomylný charakter mohou mít také rozhodnutí biskupského kolegia ve společenství s papežem, která se týkají učení víry, například rozhodnutí ekumenického koncilu  (891; 892).

YOUCAT otázka 142: Mohou biskupové při vykonávání učitelské pravomoci postupovat v rozporu s papežem a může papež užívat svou učitelskou pravomoc v rozporu s biskupy?

Odpověď: Ne. Biskupové nemohou při vykonávání učitelské pravomoci vystupovat proti papeži, mohou jednat a vyučovat pouze v jednotě s ním. Papež může svou učitelskou pravomoc uplatňovat v jasně stanovených případech i bez aktivní účasti biskupů.

Úkol posvěcovat.

Biskup a kněží posvěcují církev modlitbou, službou slova a udílením svátostí  a jsou lidu příkladem svým životem a svou prací  (893).

Úkol řídit.

Biskupové řídí svěřené místní církve jako zástupci a vyslanci Kristovi (894) pod vedením papeže (895). Vedou věřící, které mají v péči, jako dobří pastýři (896).

Závěr.

Biskupové jsou v prvé řadě apoštoly, věrnými svědky Ježíše, který každého z nich osobně povolal  do své blízkosti a svěřil mu poslání. Biskupové tak přinášejí Krista ostatním lidem a vedou lidi ke Kristu. To konají, když hlásají Boží slovo, slaví svátosti a řídí svěřenou místní církev. Biskup jako nástupce apoštolů vykonává svůj úřad mocí apoštolského zmocnění, není tedy jen jakýsi papežův pověřenec či pomocník. Avšak ve svém jednání postupuje v souladu s papežem a pod jeho vedením.

Viz též navazující kázání P. Jan Plodr: http://www.krasensko.cz/soubory/kazani/duch-svaty.pdf

Vypracoval Matonick

Zobrazeno 1130×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio