Témata k nedělní a sváteční liturgii

MARIINO PANENSKÉ MATEŘSTVÍ V BOŽÍM PLÁNU - téma 334 ke Slavnosti Matky Boží 1.1.2013 - homilie katechetická (KKC 497-507; YOUCAT 80, 81).

31. 12. 2012 10:35

SLAVNOST MATKY BOŽÍ – NOVÝ ROK- 1.1.2013 - úterý

Liturgické texty

  • Komentář k 1. čtení ze čtvrté  knihy Mojžíšovy. (I C)   Nm  6, 22-27:

První novoroční den oslavuje církev Matku Boží, Pannu Marii. Pod její ochranou se dnes také slaví Světový den modliteb za mír.  První čtení obsahuje žehnací formuli,  která připomíná, co dá Bůh všem, kdo stojí před jeho tváří. Boží požehnání formuje nového člověka, plně otevřeného Bohu. Jeho dokonalým obrazem a vzorem  se stal Ježíš, vtělený Syn Boží, narozený z Panny.

1. ČTENÍ Nm 6, 22-27: Hospodin řekl Mojžíšovi: "Řekni Árónovi a jeho synům: Tak budete žehnat izraelským synům; budete jim říkat: 'Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje!' Budou vzývat moje jméno nad izraelskými syny a já jim požehnám."

  • Komentář ke 2. čtení z  listu Pavla Galaťanům.  (I C)    Gal  4, 4-7:

Úryvek z listu apoštola Pavla hovoří o příchodu Ježíše na svět. Naplnil se čas a dávná zaslíbení, podle nichž mělo být lidstvo opět přivedeno k životu ve společenství  s Bohem. Ze svého rozhodnutí poslal Bůh svého Syna skrze tělo Panny Marie, aby pozvedl člověka k sobě. Ježíš tak vstoupil do konkrétních lidských dějin jako jeden z lidí. Panna  Maria představuje náročnou  cestu jednotlivého člověka i celého lidstva  k vlastnímu cíli - k věčnému  štěstí. V ní se setkávají cesty člověka s cestami Božími.

2. ČTENÍ Gal 4, 4-7: Bratři! Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, narozeného pod Zákonem, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny. A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: "Abba, Otče!" Už tedy nejsi otrok, ale syn a jako syn také dědic skrze Boha.

  • Komentář k evangeliu podle  Lukáše.  ( I C)  Lk  2, 16-21:

Dnešní Lukášovo evangelium nás vybízí k rozjímání nad tajemstvím Božího vtělení. Mariino panenské mateřství bylo součástí Božího plánu spásy lidstva. Bůh chtěl, aby Ježíš Kristus měl skutečnou lidskou matku. Dává přitom všem na vědomí, že jeho Otcem je pouze On sám. To proto, aby počátek díla vykoupení nebylo možno připisovat žádným pozemským silám, ale jenom jemu samému. Maria uchovává  v paměti všechno, co se jí přihodilo v souvislosti s početím a narozením Ježíše, přemítá o významu všeho a správně chápe Ježíšovu  nezměrnou velikost.

EVANGELIUM Lk 2, 16-21: Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se zas vrátili. Velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Když uplynulo osm dní a dítě mělo být obřezáno, dali mu jméno Ježíš, jak ho nazval anděl, než byl počat v mateřském lůně.

Mariino panenské mateřství v Božím plánu

je téma dnešní katechetické homilie podle projektu ČBK „Učící se církev“Lekce 334  s odkazem na znění  2. čtení Gal 4,4-7 a Katechismus katolické církve (KKC) 496-507.  YOUCAT 80,81.

Osnova:

a) Mariino panenství

b) Maria vždy panna

Úvod.

Panna Maria je Matka Boží, Bohorodička, protože je matkou vtěleného věčného Božího Syna, který je sám Bohem.

Mariino panenství.

Mariino panenství není žádnou překonanou mytologickou představou, nýbrž má pro Ježíšův život zásadní význam. Už prvotní  církev vyznávala, že Ježíš byl počat v těle Panny Marie pouze mocí Ducha svatého. Narodil se ze ženy, avšak neměl pozemského otce. V Lukášově evangeliu se Maria ptá anděla: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám!“(= nežiji se žádným mužem intimním životem; Lk 1,34). Anděl odpoví: „Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní! (Lk 1,35). V jejím panenském početí viděli Otcové znamení, že jde opravdu o Božího Syna, který přišel v lidském těle (496).

Evangelia (srov. Mt 1,18-25; Lk 26-38) považují panenské početí Ježíše za Boží dílo (Srov. Lk 1,34). „Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého“ říká anděl Josefovi o Marii, jeho snoubence (Mt 1,20). Církev v tom vidí splnění Božího příslibu daného prorokem Izaiášem: “Hle, panna počne a porodí syna“ (Iz 7,14); (497), které v průběhu dějin bylo v očích mnohých zpochybňováno a naráželo na odpor nevěřících. Navzdory tomu církev vždycky vyznávala skutečné, nikoliv jen symbolické Mariino panenství  (498).

YOUCAT otázka 80: Proč je Maria Panna?

Odpověď: Bůh chtěl, aby Ježíš Kristus měl skutečnou lidskou matku. Jeho Otcem je však on sám, protože chtěl ustanovit počátek díla vykoupení, který by nebylo možno připisovat žádným pozemským silám, pouze jemu samému.

Maria vždy panna.

Církev  prohlubuje víru v panenské mateřství Marie učením, že byla Pannou vždy a trvale. Její panenskou čistotu neporušilo, ale naopak posvětilo Kristovo narození (499), které  nebylo narušeno žádným dalším porodem. Tam, kde Písmo mluví  o Ježíšových bratřích a sestrách ( Mk 3,31-35; Mk 6,3; 1 Kor 9,5; Gal 1,19), pak Církev tyto osoby  vždy pojímala jako Ježíšovy vzdálenější příbuzné  či jinak blízké (500). V aramejštině, Ježíšově mateřském jazyce, existuje jen jeden výraz pro bratra a sestru i pro bratrance a sestřenici. Její mateřství duchovní se ovšem vztahuje na všechny lidi, které on přišel spasit, tedy i na nás. „Zrodila syna, kterého Bůh ustanovil za prvního z mnoha bratří“  (Srov. Řím 8,29); (501).

YOUCAT otázka 81: Měla Maria ještě jiné děti kromě Ježíše?

Odpověď: Ne. Ježíš je jejím jediným synem v úzkém smyslu slova.

Mariino panenské mateřství bylo součástí Božího plánu spásy lidstva. Pohledem víry církev učí jak odhalit tajemné důvody, pro které Bůh chtěl, aby se jeho Syn narodil z Panny. O Vánocích  církev slaví dvojí narození  Pána - Ježíše Krista. Oboje  patří do stejného Božího plánu spásy. Hřích poškodil  a znetvořil lidskou důstojnost - Boží obraz v člověku. Kristus se proto stal člověkem, aby lidskou přirozenost poškozenou hříchem obnovil a jeho důstojnost člověku vrátil.  Bylo nutné, aby Bůh přišel a stal se jedním z nás. Jen Jeho  osobní oběť nás mohla spasit k životu.

Přede všemi věky Bůh Otec  svému již existujícímu Synu uložil, aby se  v čase světa z lidské Panny znovu narodil. Obě jeho zrození jsou podivuhodná. První zrození Pána  bylo bez matky, druhé bez otce. Když Otec zrodil Syna - sám ze sebe mu dal život - nezrodil jej z matky; když matka zrodila syna, porodila jej jako panna, ne z muže.  Z Otce se narodil od věčnosti bez počátku, z matky se narodil  s jasně určeným začátkem. Oba akty jsou zahaleny tajemstvím. Vyplývají z Boží všemohoucnosti (502).

Skrze přirozenost své matky získal Ježíš své lidství a stal se pravým člověkem. Poněvadž při jeho vtělení měl absolutní iniciativu Bůh a Ježíšovým Otcem je pouze Bůh, zůstal Ježíš i pravým Bohem (503).  Ježíšem,  počatým v těle Panny Marie z Ducha svatého, začíná nové stvoření. Je „nový Adam“: „První člověk byl utvořen ze země, druhý člověk je z nebe“ (1 Kor 15,47). Kristovo lidství je od samého početí zcela naplněno Duchem svatým  (504). Kristovo početí  zahajuje  zrození nové generace adoptivních  Božích dětí, uskutečněné  účastí na božském životě v Duchu svatém (505). Panna Maria se stává „novou Evou“, matkou Spasitele, všech živých (506), matkou Církve (507).

Na závěr:

Podle Božího plánu Maria zůstala „pannou, když počala svého Syna, pannou, když ho porodila, pannou, když ho nosila v lůně, pannou, když ho živila mateřským mlékem, pannou navždy“ (Sv. Augustin): celým svým bytím byla „služebnicí Pána“ (Lk 1,38).

Viz též Učící se církev (úvody k textům) www. kostely.bk

Vypracoval Matonick

Zobrazeno 863×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio