Témata k nedělní a sváteční liturgii

SLUŽBA JÁHNA - téma 5 ke svátku Sv. Štěpána 26.12.2013 - homilie katechetická (KKC 1569-1571;YOUCAT 255).

23. 12. 2013 15:09

SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA - 26.12.2013 –čtvrtek

Liturgické texty (A I)

  • Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů  (V):

Svatý Štěpán, jehož svátek dnes slavíme, byl obdarován Duchem svatým, který ho naplnil kazatelskou moudrostí a evangelijní sílou, s níž pomáhal apoštolům šířit radostnou zvěst. Společenství prvotní církve si ho proto vybralo k jáhenské službě. Pro svou neochvějnou víru v Ježíše Krista byl na základě falešného obvinění ukamenován.

1. ČTENÍ Sk 6, 8 - 10; 7, 54 – 60:Štěpán, plný milosti a síly, dělal mezi lidem veliké divy a znamení. Ale tu zasáhli někteří z tak zvané synagógy propuštěnců  s lidmi z Kyrény, Alexandrie, Kilíkie a Asie  a začali se přít se Štěpánem. Nemohli však obstát před jeho moudrostí a Duchem, který z něho mluvil. Když to slyšeli, velmi se rozzuřili a skřípali zuby proti němu. On však plný Ducha svatého, pohleděl  k nebi a spatřil Boží slávu a Ježíše, jak stojí po Boží pravici. A zvolal: "Vidím nebesa otevřená a Syna člověka, jak stojí po Boží pravici!" Oni se však dali do velkého křiku, zacpávali si uši a všichni se na něho zuřivě vrhli. Pak ho vyhnali ven za město a začali ho kamenovat. Svědkové si přitom složili svrchní šat k nohám jednoho mladého muže - jmenoval se Šavel. Tak Štěpána kamenovali. A on se modlil: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha!" Klesl pak na kolena a hlasitě zvolal: "Pane, nepřičítej jim tento hřích." A po těchto slovech skonal.

  • Komentář k evangeliu podle  Matouše (V):

V Matoušově evangeliu jsou zaznamenána varování,  která dává Ježíš svým apoštolům a jejich pomocníkům. Za to, že vydávají svědectví o Kristovi, budou v životě vystaveni různým útrapám a pronásledování.  Ježíš je však povzbuzuje   a vede k přesvědčení, že pánem nad životem a smrtí je Kristus, který je pro jejich víru dovede k věčnému životu.

EVANGELIUM Mt 10, 17 – 22: Ježíš řekl svým apoštolům: "Mějte se na pozoru před lidmi! Budou vás totiž vydávat soudům a bičovat v synagógách, budou vás vodit před vladaře a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim a také pohanům. Až vás vydají soudu, nedělejte si starosti, jak nebo co máte mluvit, protože v tu chvíli vám bude dáno, co máte mluvit. Neboť to už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás Duch vašeho Otce. Bratr vydá na smrt bratra a otec syna, děti povstanou proti rodičům a způsobí jim smrt. Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen." 

Služba jáhna

je téma 5 ke dnešní katechetické homilii podle projektu „Učící se církev“ cyklus A Is odkazem na Katechismus katolické církve (KKC ) 1569–1571.YOUCAT 255.

Osnova:

a) Svěcení jáhnů – „Ke službě“

b) Trvalé a dočasné jáhenství.

c) Sv. Štěpán a sv. Vavřinec

Úvod 

26. prosince se v liturgii každoročně slaví svátek sv. Štěpána, který ho připomíná jako prvého mučedníka. V Česku je svátek znám pod názvem 2. svátek vánoční.

Svatý Štěpán byl jeden z prvních sedmi jáhnů první křesťanské komunity  v Jeruzalémě. Podle Skutků apoštolů neohroženě hovořil o vzkříšení Ježíše Krista. Byl ukamenován za tvrzení, že jsou židé vinni Ježíšovou smrtí a že Ježíš je roven Bohu. Rozsudek byl vykonán mezi lety 35 a 37 před Damašskou bránou do Jeruzaléma.

Svěcení jáhnů – „Ke službě"

Jáhen či diakon (z řeckého diakonos-služebník) je v křesťanských církvích pojmenování pověřeného člověka, který vykonává v církvi službu charitativního  a administrativního charakteru. Pro svůj úřad musí být jáhen vysvěcen. Při svěcení na něj vkládá jedině biskup  ruce a naznačuje tím, že je jáhen zvláštním způsobem ve službě s ním spojen k plnění úkolů církve (1569).

YOUCAT otázka 255: Jaký účinek má jáhenské svěcení?

Odpověď: Jáhen je posvěcen pro službu církve. Zastupuje totiž Krista, který nepřišel, „aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny“  (Mt 20,28). V konsekrační modlitbě, pronášené nad svěcenými, říká biskup: „Prosím, Pane, sešli na ně Ducha svatého, ať je posiluje, aby darem tvé sedmeré milosti věrně vykonávali posvátnou službu. Ať mají hojnost všech ctností: Lásku nepředstíranou, horlivost v péči o nemocné a chudé, skromnou autoritu, ryzost a čistotu, věrnost a duchovní kázeň.“

Svěcení jáhnu vtiskuje znamení, že se stává  služebníkem všech, což ho připodobňuje ke Kristu. Jáhen se aktivně podílí na bohoslužbách, přisluhuje biskupům a kněžím, předčítá posvátné texty, může křtít, oddávat, pohřbívat, hlásá evangelium, káže, vyučuje náboženství a věnuje se různým charitativním službám (1570).

Trvalé a dočasné jáhenství.

Po 2. vatikánském koncilu církev obnovila jáhenství jako samostatný a trvalý hierarchický stupeň. Jáhen stojí za knězem  na prvním stupni  svátosti kněžství. Stálé jáhenství se může udělovat ženatým mužům, kteří mají v pořádku rodinné záležitosti. Jáhen  je důležitým obohacením pro poslání církve při plnění její služby v pastoraci a v jiných sociálních a charitativních úkolech (1571).

Jáhni mohou být označováni jako dočasní – ti jsou na jáhny svěceni pouze přechodně, neboť tuto službu má po nějakou dobu zastávat každý, kdo se má stát knězem.

Liturgickým oděvem jáhna při bohoslužbě je dalmatika, roucho s rukávy - podobné ornátu - používané stejně jako ornát v liturgické barvě. Jáhen na rozdíl od kněze nosí na albě či rochetě štolu přes levé rameno a sepjatou na boku (jako šerpu).  

Svatý Vavřinec - arcijáhen 

Pravzorem jáhna je svatý mučedník Štěpán. Když se apoštolové cítí přetíženi množstvím charitativních úkolů ve službě prvotní církvi v Jeruzalémě, vyvolí sedm mužů “pro službu u stolu“ a tyto muže pak vysvětí. Štěpán je jedním z nich. Plný milosti a síly statečně svědčí o nové víře a věrně slouží chudým ve společenství. Takto chápaná jáhenská služba od těch dob zdůrazňuje služebný charakter církve.

Jedním z nejznámějších jáhnů historie je sv. Vavřinec, který se stává spolu s mnoha dalšími členy římského kléru, včetně papež Sixta II., obětí krutého pronásledování za panování císaře Valeriána. Ten vydává v srpnu roku 258 edikt nařizující,aby všichni biskupové, kněží a jáhni byli bez prodlení zabiti. Papež Sixtus II. je přistižen při mši a jako první ze zadržených je popraven. Sv. Vavřinec do krvava zbičovaný, pak je na rožni upálen.

Potom, co se ediktem milánským stalo křesťanství jedním z oficiálních náboženství římské říše, zařadil se sv. Vavřinec mezi nejuctívanější mučedníky římské církve. Císař Konstantin dal vybudovat v Římě nedaleko místa jeho pohřbu baziliku. Památky na sv. Vavřince lze dnes nalézt ve všech světadílech. Jen v Čechách a na Moravě je tomuto světci zasvěceno asi 160 kostelů a kostelíků. Jedním z nich je  i kostelsv. Vavřince u nás v Krásensku.

Na závěr: 

Od konce prvního století zaujímají jáhni v církvi své pevné místo v církevní hierarchii. Dosvědčují to církevní Otcové. Píší o jejich službě v liturgii: čtení evangelia, odpovědnost za dary věřících, podávání sv. přijímání a donášení nemocným, příprava katechumenů ke křtu, v některých případech vysluhování křtu, kázání a správa nemocných a vězňů.

Povolání k jáhenství je stejné jako povolání ke kněžství nebo řeholnímu životu. Jáhen je nejnižší stupeň v církevní hierarchii. Po přijetí svěcení není už laikem, nýbrž klerikem. Na svém hierarchickém stupni a ve svém řádu svěcení zosobňuje jáhen trojím způsobem Krista, služebníka Otcova. Jako učitele: hlásá a vysvětluje slovo Boží. Jako posvětitele, když uděluje křest, slouží eucharistií a svátostinami. Jako oživovatele (pramen života).

Je svědectvím Krista, který nepřichází, aby se mu sloužilo, nýbrž aby sloužil; je zvláštním znamením pro nejchudší; je služebníkem charity-lásky. Skrze něho církev zjevuje a uskutečňuje lásku Boha pro každého člověka. Biskupové si velmi váží jáhnů, protože jsou v denním styku s lidmi, a to jak ve svém povolání, tak               i v rodinném životě. Proto mohou v plném světle vydávat svědectví služby, kterou církev nabízí lidem.                                        

Vypracoval Matonick

X

Zobrazeno 1105×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio