Témata k nedělní a sváteční liturgii

DUCH SVATÝ A KRISTUS - téma 10 ke svátku Křtu Páně 12.1.2014 - homilie katechetická (KKC 683–690;721–732; 535–537. YOUCAT114; 118).

8. 1. 2014 18:01

 

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ - 12.1.2014 - neděle

Liturgické texty  (AI)

  • Komentář k 1. čtení z  knihy proroka Izaiáše  ( I):

Jako tajemnou osobnost  prorok Izaiáš ve své knize  představuje Služebníka Božího, kterého povolává Hospodin a vkládá  do něho svého Ducha, aby  upevnil na zemi i na nebi spravedlnost, aby hlásal Boží vůli a osvobodil člověka od veškerého zla. Nový zákon a církev vztahují  onu postavu  na Ježíše z Nazareta, kterého Bůh vyvolil k tomu úkolu už od matčina lůna.

1.ČTENÍI z 42,1-4.6-7:Toto praví Hospodin: ”Hle, můj Služebník, kterého podporuji, můj vyvolený,v němž jsem si zalíbil. Vložil jsem do něj svého ducha, národům přinese právo. Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo. Nezeslábne, nezmalátní, dokud nezaloží na zemi právo. Ostrovy čekají na jeho nauku. Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti, vzal jsem tě za ruku, utvořil jsem tě a ustanovil tě prostředníkem smlouvy lidu a světlem národů, abys otevřel oči slepým, abys vyvedl vězně ze žaláře a  z věznice ty, kdo bydlí ve tmách.”

  • Komentář ke 2. čtení ze Skutků apoštolů  (I):

Druhé čtení přináší část promluvy apoštola Petra ze Skutků apoštolů. Potvrzuje se  v ní, že evangelium je určeno všem lidem bez rozdílu. Ty, kteří jsou otevřeni působení Krista a Ducha svatého, jehož jim On zanechal, přijal za své milované děti a obdařil je stejnou důstojností. Oběť Ježíše Krista je pro nás pramenem odpuštění hříchů a spásy. Ježíš zahájil v našich životech proces očišťování a Duch svatý nás přivede k definitivnímu spojení s Bohem.

2.ČTENÍ  Sk 10,34-38: Petr se ujal slova a promluvil: ”Teď opravdu chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě že je mu milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je správné. Izraelitům poslal své slovo, když dal hlásat radostnou zvěst, že nastává pokoj skrze Ježíše Krista. Ten je Pánem nade všemi. Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní,  a protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel.”

  • Komentář k evangeliu podle  Matouše.  ( I):

Evangelium apoštola Matouše popisuje, jak Ježíš v řece Jordán přijal křest od Jana Křtitele.  Při Ježíšově křtu Bůh zjevuje některé prvky Ježíšova poslání. Nebe vstupuje do lidských dějin. Duch svatý v podobě holubice sestupuje na Ježíše, Bůh Otec Ježíše prohlašuje  svým  milovaným Synem a  očišťuje ho vodou. Tímto Božským spojením  se voda sama natolik posvětí, že se při křtu stává  nástrojem k očištění hříchů lidu a  k posvěcení našich duší.

EVANGELIUM Mt 3,13-17:Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on se bránil a říkal: ”Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš ke mně?” Ježíš mu však na to řekl: ”Nech tak nyní, neboť je třeba, abychom zcela splnili Boží vůli.” A tak mu vyhověl. Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hle – otevřelo se nebe a viděl Ducha Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: ”To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení.”

Duch Svatý a Kristus

je téma 10 ke dnešní katechetické homilii podle projektu „Učící se církev“ cyklus AI  s odkazem na znění dnešního  evangelia  Mt 3,13-17 a Katechismus  katolické církve (KKC) 683–690;721–732; 535–537. YOUCAT114; 118.

Osnova:

a) účast Ducha Svatého při vtělení (početí)

b) při křtu v Jordánu (pomazání na Mesiáše)

c) před smrtí a vzkříšením slibuje Ježíš Ducha Svatého

d) v den letnic se tento slib naplní sesláním Ducha Svatého

Úvod:

Aby se člověk dostal do styku s Ježíšem Kristem, musí se ho dotknout Duch svatý, který  k nám  přichází a vzbuzuje v nás víru (683). Je svou milostí první, kdo v nás probouzí nový život, spočívající v poznání Boha Otce a toho, kterého poslal, Ježíše Krista (684). Duch svatý je Božská osoba jedna z Osob Nejsvětější Trojice (685). Působí v nás od počátku až do splnění božského plánu naší spásy. (686).

Duch svatý nám zjevuje  Boží nitro tím, že nám umožňuje poznat jeho Slovo a uschopňuje nás, abychom je vírou přijali (687). Místem našeho poznávání Ducha svatého je církev (688). Duch svatý je Bůh. Je téže podstaty s Otcem a Synem. Je od nich neoddělitelný. Mají společné poslání. Když se objevuje Ježíš Kristus, viditelný obraz neviditelného Boha, je to Duch svatý, který ho zjevuje (689). Je Kristovým „pomazáním“ na Krále králů.  (690).

YOUCAT otázka 114: Jakou roli hraje Duch svatý v Ježíšově životě?

Odpověď: Ježíšovi nedokážeme porozumět bez Ducha svatého. V Ježíšově životě se tak jako nikde jinde projevovala přítomnost Božího Ducha, kterého nazýváme Duchem svatým.

Účast Ducha Svatého při vtělení (početí).

Byl to Duch svatý, kdo zpřítomnil Krista v člověku (srov. Lk 2,35)  a povolal Ježíše k životu pod srdcem Panny Marie (srov. Mt 1,18). Maria, přesvatá Boží matka, vždy Panna, je veledílem poslání Syna a Ducha v plnosti času. Poprvé v plánu spásy nachází Otec příbytek, protože jej Duch připravil, kde jeho Syn a jeho Duch mohou přebývat mezi lidmi Maria je v liturgii opěvována a představována jako "trůn moudrosti". V ní se začínají projevovat "divuplná Boží díla", která Duch vykoná  v Kristu a v církvi (721).

Duch svatý připravil Marii svou milostí. Bylo vhodné, aby byla "milosti plná" matka Toho, v němž je "vtělena všechna plnost božství". Ryzí milostí byla počata bez hříchu jako nejpokornější bytost a nejschopnější přijmout nevýslovný dar Všemohoucího. A Maria se obrací svým chvalozpěvem k Otci v Duchu svatém, když v sobě nosí věčného Syna, a je to díkůvzdání celého Božího lidu a tedy církve (722). V Marii Duch svatý uskutečňuje Otcův milosrdný plán. S Duchem svatým a jeho působením Panna počne a porodí Božího Syna (723). Skrze Marii začíná Duch svatý uvádět Boží lid do společenství Krista (724; 725). Působením Ducha se Maria stává "Ženou", novou Evou, "matkou živých", Matkou "úplného Krista" a Matkou církve (726).

Účast Ducha svatého při křtu v Jordánu (pomazání na Mesiáše).

Ježíšův veřejný život začíná u Jordánu, kde přijal křest od Jana Křtitele. Jan hlásal "pokání na odpuštění hříchů" (srov. Mt 3,11). Přicházely zástupy hříšníků, celníků   a vojáků, farizeů, saduceů a nevěstek a všichni se od něho nechávali pokřtít. A tu se objeví Ježíš. Křtitel váhá, Ježíš na něj naléhá, aby i jej pokřtil. V tom sestupuje Duch svatý na Ježíše v podobě holubice a "hlas s nebe" říká: "Toto je můj milovaný Syn"(Mt 3,17). Tak se Ježíš zjevil jako Mesiáš Izraele (pomazaný Duchem) a Otec nebeský se k němu přiznal jako k Božímu Synu (535).

Při tomto křtu Ježíš přijal a zahájil své poslání trpícího Služebníka. Zařadil se mezi hříšníky. On je "Boží beránek, který snímá hříchy světa" . Plně se podřizuje vůli  svého Otce. Přijímá z lásky křest smrti na odpuštění našich hříchů. Duch, kterého Ježíš má od samého početí, na něm spočine. On pak bude jeho zdrojem pro všechno lidstvo. Při Ježíšově křtu "se otevřela nebesa" (Mt 3,16-17), jako předzvěst (536).Tam spolu s Ježíšem křesťan vystoupí, aby „žil novým životem“ ; (537).

Před smrtí a vzkříšením slibuje Ježíš Ducha Svatého.

Ježíš plně zjevuje Ducha svatého až tehdy, když je sám oslaven svou smrtí  a zmrtvýchvstáním (728).  Když přichází „jeho hodina“, kdy je oslaven, slibuje Ježíš příchod Ducha svatého. Na Ježíšovu prosbu daruje svým učedníkům Otec Ducha pravdy, jiného Přímluvce Ducha svatého. Duch svatý přijde, my ho poznáme, bude    s námi navždy, bude s námi přebývat, všemunás naučí a připomene nám všechno, co nám Kristus řekl (srov. Jan 14,26), a vydá o něm svědectví. Povede nás k úplné pravdě a oslaví Krista. Ukáže, v čem spočívá hřích, spravedlnost a soud (729).

Když  je  vyvýšen Ježíš na kříži, odevzdává svého Ducha do Otcových rukou. Poté, kdy vítězí nad smrtí a je "vzkříšen z mrtvých slavnou mocí Otce" (Řím 6,4), předává Ducha svatého svým učedníkům (Sk 33-36). Od té chvíle se poslání Krista a Ducha stává posláním církve: "Jako mne poslal Otec, tak i já posílám vás"(Jan 20); (730).

V den letnic se tento slib naplní sesláním Ducha Svatého.

YOUCAT otázka 118: Co se přihodilo o Letnicích? 

Odpověď: Padesát dní po svém zmrtvýchvstání seslal Pán z nebe na své učedníky Ducha svatého (Jan 20,22).Tím započal věk církve. (731; 732).

Na závěr:

Celé Kristovo dílo je společným posláním Syna Božího a Ducha svatého. Když Bůh posílá svého Syna, posílá i svého Ducha. Duch svatý v Marii vykoná všechny přípravy na Kristův příchod k Božímu lidu. Už při vtělení je Boží Syn posvěcen na Krista (Mesiáše) pomazáním Ducha svatého. Jan Křtitel dosvědčuje sestoupení Ducha svatého na pokřtěného Ježíše, na toho, který bude křtít Boží lid nejen vodou, ale i Duchem svatým. Když přijde Ježíšova hodina, Ježíš odevzdá svého Ducha do Otcových rukou, aby jej po svém  vzkříšení  v den Letnic vdechnul na své učedníky   a na církev. Duch svatý, kterého Kristus, hlava, vylévá do svých údů, buduje, oživuje, uzdravuje a posvěcuje lid církve, aby jako Boží děti mohly v síle Ducha svatého přinášet plody víry: „ovoce Ducha, jímž je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, zdrženlivost“ (Gal 5,22-23).

Vypracoval Matonick

Zobrazeno 1105×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio