Témata k nedělní a sváteční liturgii

ZNAMENÍ BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ - téma 21 ke 4. neděli postní 30.3.2014 - homilie katechetická (KKC 1503-1510; YOUCAT 91, 241, 242).

27. 3. 2014 11:57

4. NEDĚLE  POSTNÍ - 30.3.2014

Liturgické texty (AI)

  • Komentář k 1. čtení z první  knihy Samuelovy.  ( I A ) 1 Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a:

David, kterého si Hospodin vyhlédl podle svého plánu, byl pomazán na krále. Posvěcujícím pomazáním se stal adoptivním Božím synem, jeho legálním zástupcem na zemi.   V Izraeli bylo pomazání zásadním projevem Hospodinova vyvolení a předání božské moci – moci Ducha.Ten v Davidovi  počal působit a přizpůsobil ho nakonec podle své mocné vůle  ke službě Bohu. Duch Boží dokáže konat zázraky. Léčit, uzdravovat i oživovat mrtvá těla i duše.

1 Sam 16,1b.6-7.10-13a: Hospodin řekl Samuelovi: „Naplň svůj roh olejem a jdi! Posílám tě  k Jesseovi, Betlémanu, protože jsem si vyhlédl krále mezi jeho syny.“ Když Samuel přišel a spatřil Eliaba, řekl si: „Jistě tenhle je před Hospodinem jeho pomazaný.“ Hospodin však řekl Samuelovi: „Nevšímej si jeho vzhledu ani vysoké postavy, neboť ho vylučuji. Nedívám se totiž jako člověk; člověk soudí podle zdání, Hospodin však vidí do srdce.“ Jesse předvedl před Samuela sedm svých synů, ale Samuel řekl: „Mezi nimi Hospodin nevyvolil nikoho.“ A zeptal se: „Jsou to již všichni chlapci?“ Jesse odpověděl: „Ještě je nejmladší, ten pase stáda.“ Samuel tedy řekl Jesseovi: „Pošli pro něho, neboť nesedneme k jídlu, dokud sem nepřijde.“ Poslal tedy a uvedl ho: byl plavovlasý, s krásnýma očima  a milého vzhledu. Tu řekl Hospodin: „Nuže, pomaž ho; to je on.“ Samuel vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. Od toho dne i nadále působil s Davidem Hospodinův duch.

  • Komentář ke 2. čtení z  listu apoštola Pavla Efesanům.  (I A)  Ef  5, 8-14:

My křesťané se křtem stáváme, jak učí apoštol  Pavel, světlem světa. Křtem jsme spojeni s Kristem, dochází k hluboké proměně naší duše, vnímavé  k přijetí Ducha svatého. S jeho pomocí a vírou v Krista se v nás rodí nový život.  Jsme přeneseni ze tmy slepoty do Kristova  světla. Bůh nás zázrakem probudil ze spánku smrti. Jsme znovuzrozeni a přizpůsobeni k další  léčbě duše i těla.

Ef 5,8-14:(Bratři a sestry!) Byli jste kdysi tmou, ale teď jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla. Ovoce toho světla totiž záleží ve všestranné dobrotě, spravedlnosti a v životě podle pravdy. Zkoumejte, co se líbí Pánu, a nemějte žádnou účast v těch neplodných skutcích tmy; spíše je veřejně odsuzujte. Vždyť člověku je hanba už jen o tom mluvit, co ti lidé potají páchají. Všechno, co se odsoudí, ukáže se   v pravém světle. Všechno totiž, na co se vrhne světlo, je potom zřejmé. Proto se říká v Písmu: „Probuď se, spáči, vstaň z mrtvých, a Kristus tě osvítí.“  

  • Komentář k evangeliu podle  Jana. (I A ) Jan  9, 1.6-9.13-17.34-38.

Evangelium podle Jana je svědectvím o zázračném uzdravení člověka. Všichni jsme od narození „slepí“. Jediný kdo nás může uzdravit  je  Boží Syn- Ježíš, lékař těla i duše. Člověk může spatřit světlo od Boha, jen stane-li se novým stvořením, jehož poslušnost je výrazem pevné víry a dokonalé odevzdanosti Kristu. V tom nám může být vzorem uzdravený slepec z příběhu dnešního evangelia.

Jan 9,1.6-9.13-17.34-38: Ježíš uviděl cestou člověka, který byl od narození slepý.Plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel mu tím blátem oči a řekl mu: „Jdi se umýt v rybníku Siloe“ – to slovo znamená „Poslaný“. Šel tam tedy, umyl se, a když se vrátil, viděl. Sousedé a ti, kteří ho dříve vídali žebrat, se ptali: „Není to ten, který tu sedával a žebral?“ Jedni tvrdili: „Je to on.“ Jiní říkali: „Není, ale je mu podobný.“ On řekl: „Jsem to já.“ Přivedli toho bývalého slepce k farizeům. Ten den, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, byla zrovna sobota. Také farizeové se ho znovu vyptávali, jak nabyl zraku. On jim odpověděl: „Přiložil mi na oči bláto, umyl jsem se a vidím.“ Někteří farizeové říkali: „Ten člověk není od Boha, protože nezachovává sobotu.“ Jiní ale namítali: „Jak by mohl hříšný člověk dělat taková znamení?“ A nemohli se dohodnout. Znovu se tedy zeptali toho slepého: „Co ty o něm říkáš, když ti otevřel oči?“ On odpověděl: „Je to prorok.“ Řekli mu: „V hříších ses celý narodil a ty nás chceš poučovat?“ A vyhnali ho. Ježíš se dověděl, že ho vyhnali; vyhledal ho a řekl mu: „Věříš v Syna člověka?“ Odpověděl: „A kdo je to, pane, abych v něho uvěřil?“ Ježíš mu řekl: „Viděls ho: je to ten, kdo s tebou mluví.“ On na to řekl: „Věřím, Pane!“ a padl před ním na kolena.   

Znamení Božího království

je téma 21 ke dnešní katechetické homilii podle projektu „Učící se církev“ cyklus AIs odkazem na znění evangelia Jan 9,1-41 a Katechismus katolické církve (KKC) 1503 - 1510. YOUCAT 91, 241, 242.

Osnova:

a) mocné činy a divy

b) Kristus – lékař

Úvod:

Informace o zjevení nebo zázraku Církev  zkoumá, srovnává, zavrhuje, nebo i přijímá. Zjevení, které jsme sami prožili, bývá nazýváno soukromé zjevení. Má význam pro nás, někam posouvá náš duchovní život. Zjevení s poselstvím pro všechny nebývají častá. Existují však události, které jsou uznávány i samotnou Církví. Přibližme si téma zázraky a znamení Božího království na pozadí Starého  a Nového zákona.

Mocné činy a divy.

Biblický zázrak je vymezen třemi základními prvky: Moc, div a znamení. Moc zázraků přichází od Boha, který do veškerého vesmírného a pozemského dění zasahuje skrze zázraky a nadpřirozené jevy. Sám stvořený vesmír a jeho řád je pro člověka divem   a znamením.  Bůh však do dějin zasahuje stále. Jsou to divy, které vyvolávají uctivou bázeň v těch, kdo je pozorují a vidí, protože jsou úžasné. Termín znamení nám prozrazuje účel zázraků. Potvrzují Boží poselství a Božího posla. Z mravního hlediska, zázraky produkují jen konečné dobro, protože Bůh je dobrý. Zázraky nejsou určeny k pouhému údivu, ani k tomu, aby vzbuzovaly rozruch. Cílem mimořádných Božích zásahů je právě něco říci, varovat lidi, ohlašovat jim důležitou skutečnost. Zázrak tedy vždy odkazuje na Boží moc. Zázraky mají výlučný účel oslavovat Boha a nasměrovat člověka k Bohu.

Zázraky vždy souvisely s dílem a činností Ježíše Krista. Největším a nejdůležitějším zázrakem v Novém zákoně je Ježíšovo zmrtvýchvstání.  Ježíšovy zázraky předpokládají víru v jeho moc  a poslání. Bůh posílá svého Syna, který od věčnosti spočívá "v náručí Otcově" (Jan 1,18). V něm a skrze něj přichází sám Bůh a naplňuje tak starozákonní slova o příchodu posla  (Lk 4,17-19, Lk 4,43) a s ním i    o příchodu mesiášské doby osvobození Izraele a vítězství Hospodina. Jádrem Ježíšovaposelství  je ohlášení příchodu Božího království v jeho osobě, výzva k pokání a výzva k víře v toto poselství a v jeho Posla - Ježíše Krista: „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu" (Mk 1,15).

O tom svědčí i Ježíšovy mocné skutky,  které jsou naplněním Izaiášových proroctví   o těchto skutečnostech a událostech. V souladu se SZ se Mesiáš měl prokázat znameními, která budou dokazovat, že je opravdu ten Zaslíbený.

YOUCAT otázka 91: Proč Ježíš konal zázraky?

Odpověď: Zázraky, které Ježíš konal, byly znameními nastupujícího Božího království. Byly projevem jeho lásky k lidem a potvrzovaly jeho poslání.

Kristus konal činy,které byly naprosto jedinečné a neopakovatelné. Nečinil nic na odiv lidem, ale v souladu s Otcovou vůlí. Byl neustále ve spojení se svým Otcem.

Byla mu dána moc nad fyzikálními zákony - dokázal proměnit vodu ve víno  (Jan 2,1-11), byl schopen nasytit zástupy, když zlačněly a neměly jídlo (Jan 6,7), mohl chodit po vodě (Mt 14,25), utišil bouři (Mk 4,39).

Kristus – lékař.

Kristův soucit s nemocnými a jeho četná uzdravení nemocných všeho druhu jsou jasným znamením skutečnosti, že „Bůh navštívil svůj lid“(Lk 7,16) a že Boží království je blízko. Ježíš nemá jen moc  uzdravovat, nýbrž i odpouštět hříchy. Přišel uzdravit úplně celého člověka, jeho duši i tělo (1503).

YOUCAT otázka 241: Proč se Ježíš tolik zajímá o nemocné?

Odpověď: Ježíš přišel, aby nám zjevil Boží lásku. Tu přinášel především tam, kde jsme se cítili mimořádně ohroženi: v nemoci. Bůh chce, abychom byli zdraví na těle  i na duchu, abychom mu věřili a abychom dokázali rozpoznat přicházející Boží království.

Ježíš se často dotazuje nemocných, do jaké hloubky  uvěřili v něho a v jeho učení. Takoví nemocní se ho snaží dotknout „protože z něho vychází síla a uzdravuje všechny“ (Lk 6,19). Tak se nás i nadále „dotýká“ ve svátostech, aby nás uzdravoval (1504).  Kristus dojat tolikerým utrpením nemocných,  bere jejich trápení za své: „Vzal na sebe naše slabosti a nesl naše nemoci“(Mt 8,17). Kristus vzal na kříži na sebe celou tíži zla, „sňal hříchy světa(Jan 1,29) a dal utrpení nový smysl (1505).

Kristus vybízí své učedníky, aby ho následovali tím, že také sami vezmou na sebe svůj kříž. Dává ji podíl na službě soucitu a uzdravování: „…vydali se tedy na cesty  a hlásali, že je třeba se obrátit. Vyháněli mnoho zlých duchů, pomazali mnoho nemocných a uzdravovali je(Mk 6,12-13); (1506). Některé z jeho následovníků obdarovává Duch svatý charismatem uzdravování, z čehož mají prospěch nejen nemocní, ale i církev (1508).

YOUCAT otázka 242: Proč se má církev zvláště zajímat o nemocné?

Odpověď:Ježíš nám ukazuje: trpíme-li my, trpí nebe. Proto Ježíš uložil svým učedníkům péči o nemocné jako prvořadý úkol. Vybízí je: „Uzdravujte nemocné!“  (Mt 10,8), a zaslibuje jim k tomu božské zmocnění: „… ve jménu mém budou vyhánět zlé duchy … na nemocné budou vkládat ruce, a uzdraví se“ (Mk 16,17-18),

Církev dostala tento úkol od Pána a dodnes ho uskutečňuje. Věří v oživující  a uzdravující přítomnost Krista, lékaře duší i těl, který působí  ve svátostech zejména v eucharistii  (1509) a ve svátosti nemocných (1510).

Na závěr:

Na zázraky, zjevení a divy, konané ve jménu Božím,  je vhodné pohlížet v první řadě jako na povzbuzení na cestě k Hospodinu. Mají vyvolat a utvrdit víru, naději a důvěru v Boha. Pro člověka, který Boha nepoznal, mohou být podnětem k zamyšlení. V Písmu Nového zákona nalezneme  mnohá svědectví o zázracích, znameních  a divech, které činil Ježíš. Pozoruhodná byla jeho nadpřirozená schopnost uzdravovat a oživovat nemocné a jinak postižené. Tuto moc předal svým učedníkům a jejich nástupcům, a pověřil je, aby v této činnosti pokračovali.

Vypracoval Matonick

Zobrazeno 964×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio