Témata k nedělní a sváteční liturgii

ÚČAST LAIKŮ NA KRISTOVĚ KNĚŽSTVÍ - téma 26 k 5. neděli velikonoční 18.5.2014 - homilie katechetická (KKC 897-913).

15. 5. 2014 13:47

 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 18.5.2014

Liturgické texty (AI)

  • Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů . (I A )  Sk  6, 1-7:

Společenství prvotní církve  v Jeruzalémě se  postupně rychle rozrůstalo. To vyvolalo potřebu dalších a dalších služeb. Z toho, jak  o tom uslyšíme ze Skutků apoštolů, vznikalo mezi učedníky jisté napětí. Samotní apoštolové se přece chtěli  převážně věnovat modlitbě  a službě slova  při liturgii. K jiným povinnostem si proto vyvolili pomocníky. Byli to vlastně první laici uvnitř církve. Moudré uspořádání jednotlivých služeb vedlo k dalšímu mohutnému rozmachu křesťanství.


1. čtení Sk 6,1-7: V těch dnech, když počet učedníků rostl, začali řecky mluvící projevovat proti hebrejsky mluvícím nespokojenost, že prý jejich vdovy jsou při každodenním podělování zanedbávány. Dvanáct (apoštolů) proto svolalo veškeré množství učedníků a řekli: „Nebylo by správné, abychom my zanedbávali Boží slovo a sloužili při stole. Proto, bratři, vyberte ze svého středu sedm mužů, kteří mají dobrou pověst a jsou plní Ducha a moudrosti, a my je ustanovíme pro tento úkol. My však se chceme nadále věnovat modlitbě a službě slova.“ Ten návrh se zalíbil celému shromáždění. Vyvolili tedy Štěpána, muže plného víry a Ducha svatého, dále Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parmena  a Mikuláše, proselytu z Antiochie. Postavili je před apoštoly, a oni na ně za modlitby vložili ruce. Boží slovo se šířilo stále více a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také velké množství kněží poslechlo a přijalo víru.

  • Komentář ke 2. čtení z prvního listu apoštola Petra . (I A )  1 Petr 2,4-9:

Osobním povoláním každého křesťana je účast na Kristově kněžském úřadu. Na něm mají účast nejenom učedníci, ale všichni, kteří jsou posvěceni Duchem svatým a jsou Jím k tomu povoláni a vybaveni. Apoštol Petr jich ve svých listech nazýval, rodem vyvoleným, kněžstvem královským, národem svatým.

2. čtení 1 Petr 2,4-9: Milovaní! Přistupujte k Pánu, k živému kameni, který lidé sice odhodili, ale který je v Božích očích vyvolený a vzácný, a vy sami se staňte živými kameny pro duchovní chrám, svatým kněžstvem, které z podnětu Ducha přináší oběti Bohu příjemné skrze Ježíše Krista. V Písmě o tom stojí: 'Hle, kladu na Sión kámen vyvolený a vzácný, kámen nárožní. Kdo v něj uvěří, jistě nebude zklamán.' Vám tedy, protože věříte, přináší čest, ale těm, kdo nevěří, je to 'kámen, který lidé při stavbě odhodili, ale právě on se stal kvádrem nárožním, kamenem, na který se naráží, balvanem, přes který se klopýtá'. Narážejí na něj, protože odmítli přijmout víru. K tomu také byli určeni. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví, abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu.

  • Komentář k evangeliu podle  Jana. ( I A) Jan  14,1 – 12:

Text z Janova evangelia je součástí Ježíšovy řeči na rozloučenou, kterou pronesl během poslední večeře. Když jej učedníci vyslechli, přepadl jich strach z nejisté budoucnosti bez přítomnosti Mistra. Ježíš je proto utišuje. Objasňuje jim význam své smrti na kříži, a vzkříšení, které je už nyní předzvěstí věčného života a vybízí je, aby pevněji věřili. Každý křesťan totiž, který v něj uvěří, obdrží podíl na Ježíšově božské moci a plnou účast na jeho kněžském, prorockém a královském úřadu.


Evangelium Jan 14,1-12:Ježíš řekl svým učedníkům: “Ať se vaše srdce nechvěje! Věřte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám to. Odcházím vám připravit místo.  A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte.“ Tomáš mu řekl: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu?“ Ježíš mu odpověděl: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho.“ Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce - a to nám stačí.“ Ježíš mu odpověděl: „Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říci: 'Ukaž nám Otce'? Nevěříš, že já jsem mluvil  v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe; to Otec, který ve mně přebývá, koná své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně. Když nevěříte, věřte aspoň pro ty skutky. Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i ten bude konat skutky, které já konám, ba ještě větší bude konat, protože já odcházím k Otci.

Účast laiků na Kristově kněžství   

je téma 26 ke dnešní katechetické homilii podle projektu „Učící se církev“ cyklus AIs odkazem na znění 2. čtení 1 Petr 2,4-9 a Katechismus katolické církve (KKC) 897-913.

Osnova:

a) povolání laiků

b) jejich účast na Kristově kněžském, prorockém a královském úřadu

Úvod.

Kdo jsou laikové?Slovo laik pochází z řeckého slova: LAIKOS – což znamená “patřící lidu“. (Odvozeno od  LAOS = lid). Označují se tak věřící křesťané mimo členy stavu duchovenského a řeholního (897). Podle posynodního  apoštolského listu Jana Pavla II. „O povolání a poslání laiků v církvi a ve světě“ patří laici  k Božímu lidu, který je v Matoušově evangeliu představován dělníky na vinici:

"Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici" (Mt 20, 1–2).

Povolání laiků.

Z vlastního povolání laiků vyplývá úkol hledat Boží království tím, že se zabývají  běžnými životními záležitostmi a upravují je podle zákonů Boží pravdy. Žijí ve světě, to znamená ve všech světských povoláních a činnostech a v podmínkách rodinného  a společenského života. Tam je povolává Bůh k tomu, aby plnili sobě vlastní úkoly v duchu evangelia a především, aby příkladem svého života,  projevenou vírou a láskou hlásali Krista druhým lidem. Jim tedy připadá úloha pořádat a prozařovat všechny věci, s kterými jsou v těsném styku tak, aby sloužily ke chvále Stvořitele a Vykupitele (898). Jejich iniciativa je nezbytná při objevování a navrhování cest, po nichž by požadavky křesťanského učení mohly proniknout  do všech vrstev sociálního, politického a hospodářského života společnosti (899). Mají právo a povinnost jednotlivě nebo společně usilovat o to, aby lidé poznali a přijali božské poselství spásy (900).

Jejich účast na Kristově kněžském, prorockém a královském úřadu.

Na Kristově kněžském úřadu mají účast laici, kteří jsou posvěceni Duchem svatým   a jsou jím k tomu povoláni a vybaveni (901). Podílejí se na službě svým manželským životem v křesťanském duchu a křesťanskou výchovou dětí (902). Mají-li potřebné schopnosti, mohou být přijati do stálé služby lektorů a akolytů. Při jejich nedostatku a vyžaduje-li to potřeba církve, mohou nahrazovat některé jejich úkoly i jiní laici a zastávat službu slova, řídit liturgické modlitby a rozdávat svaté přijímání (903).

K podílu na výkonu Kristova  prorockého  úřadu  byli Pánem ustanoveni i laici , které Duch svatý vybavil  smyslem pro víru a milostí slova (904). „Vyučovat někoho, aby byl přiveden k víře, je úkolem každého kazatele a také každého věřícího“ (Sv. Tomáš Akvinský).

Prorocké poslání plní laici prostřednictvím evangelizace tím, že hlásají Krista „svědectvím života a slovem“ nevěřícím i věřícím (905).

Kdo je prorok? Na rozdíl od dnešního pojetí se nejedná o člověka, jenž by předvídal budoucnost, ale o Božího prostředníka, o člověka, který¨zprostředkovává styk meziBohem a lidmi. To má dva aspekty: 1) Prorok zprostředkovává Boží slovo a jeho vůli lidem; 2) přednáší Bohu prosby lidí a přimlouvá se za ně.

Při katechetické výchově, vyučování posvátným vědám, v hromadných sdělovacích prostředcích a jinde mohou také spolupracovat ti z věřících laiků, kteří k tomu mají schopnosti a připraví se na to (906). Mají právo, dokonce někdy i povinnost sdělit pastýřům církve své mínění o věcech týkajících se prospěchu církve a při zachování všech norem mravů a úcty s ohledem na obecný prospěch a důstojnost osob  s tímto míněním seznámit ostatní věřící (907).

Přijmout dar zastávatKristův královský úřad  mohou laici, kteří vzdorují vášním, přemáhají v sobě působení hříchu, ovládají svou duši i tělo a jsou svobodní  a nezávislí (908). Jejich úkolem je ozdravovat světské instituce a životní podmínky, svádějí-li ke hříchu, naplňují mravními hodnotami kulturu i lidská díla (909). Spolupracují se svými pastýři ve službě církevnímu společenství podle milostí  a darů, kterých se jim od Pána dostalo (910). Podílí se svou účastí v církvi při výkonu řídící moci například v pastoračních a ekonomických farních radách (911). Uvádí do souladu výkon práva a povinností, které se na ně vztahují z jejich příslušnosti k církvi a z jejich zařazení do lidské společnosti (912). Tak je každý laik vlivem svých přijatých darů svědkem a zároveň živým nástrojem poslání církve v takové míře, v jaké jim chtěl Kristus ty dary dát (Ef 4,7); (913).

Na závěr.

Laickému stavu je vlastní „žít uprostřed světa a světských záležitostí“. Proto jsou laici Pánem povoláni k tomu, aby duchem působili apoštolsky ve světě „jako kvas“. (Mt 13,33).

Laici se podílejí na Kristově kněžství: stále více s ním spojeni rozvíjejí milost křtu  a biřmování ve všech rozměrech osobního, rodinného, sociálního a církevního života a tak uskutečňují povolání ke svatosti, jež se týká všech pokřtěných.

Laici jsou díky svému prorockému poslání povoláni k tomu, aby byli za všech okolností právě uprostřed lidské společnosti Kristovými svědky.

Díky svému královskému poslání mají laici moc zvítězit v sobě samých i ve světě nad vládou hříchu svatostí svého života.

„Říkáme správně, že všechna kněžská moc pochází od Ježíše Krista, že on sám  v kněžích působí: rozhřešuje, proměňuje, světí. On je totiž člověk, v němž všecko lidské se stalo Božím. Ježíš Kristus je však ideál dokonalosti pro všechny křesťany.  Je to ideál všeobecného kněžství všech věřících. Oživí-li se v církvi tato touha, pravděpodobně se najde i velký počet těch, kteří ji budou chtít dokončit svátostně jako kněží k tomu církví posvěcení.“
(Tomáš Špidlík: Ve službě)

Vypracoval Matonick

Zobrazeno 932×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio