Témata k nedělní a sváteční liturgii

VE JMÉNU OTCE I SYNA I DUCHA SVATÉHO - téma 31 ke Slavnosti Nejsvětější Trojice 15.6.2014 - homilie katechetická (KKC 232-237; YOUCAT 35,36).

12. 6. 2014 13:18

SLAVNOST  NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - 15.6.2014– neděle

Liturgické texty (AI)

  • Komentář k 1. čtení z 2. knihy Mojžíšovy . (I A )  Ex  34, 4b -6. 8 -9: 

Věříme v jediného Boha, který se člověku zjevuje v průběhu dějin ve všech třech svých podobách. O tom jak se Bůh Otec setkal na hoře Sinaj s Mojžíšem, aby mu předal  desatero  a obnovenou  smlouvu  v podobě Zákona, psaného  na kamenných deskách,  uslyšíme  při čtení ze druhé knihy Mojžíšovy.

1.ČTENÍ Ex 34,4b-6.8-9: Mojžíš časně ráno vstal a vystoupil na horu Sinaj, jak mu přikázal Hospodin; v ruce měl dvě kamenné desky.  Tu sestoupil Hospodin v oblaku, (Mojžíš) se tam vedle něho postavil a vzýval Hospodinovo jméno. Potom (Hospodin) prošel kolem něho a zvolal: "Hospodin, Hospodin, Bůh milosrdný a milostivý, shovívavý, velmi laskavý a věrný!" Mojžíš se rychle vrhl k zemi, klaněl se a řekl: "Pane, jestliže jsem nalezl u tebe milost, ať jde Pán uprostřed nás. Ano, je to lid tvrdé šíje, ale odpusť naši vinu i náš hřích a přijmi nás jako dědictví.

  • Komentář ke 2. čtení z 2.listu  Pavla Korinťanům . (I A )  2 Kor  13, 11 -13:

V srdci každého člověka je skryta touha poznat Boha. Přímo Ho zjevil lidem vtělený Boží Syn - Ježíš.  V závěru jednoho z listů apoštola Pavla je shrnuta závěrečná formulace, připisující Bohu Otci lásku, Ježíši Kristu milost a Duchu svatému účast na společenství všech věřících. Těmito projevy Bůh komplexně působí jako nejsvětější Trojice v našem životě. Přináší nám pokoj, svornost a vzájemnou lásku.

2. ČTENÍ 2Kor 13,11-13:  Bratři, žijte radostně, zdokonalujte se, buďte přístupní napomínání, buďte svorní, žijte v pokoji, a Bůh, dárce lásky a pokoje, bude s vámi.  Pozdravte se vespolek křesťanským políbením. Pozdravují vás všichni věřící. Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha s vámi se všemi!

  • Komentář k evangeliu podle Jana. ( I A )  Jan  3,16 -18:

Základním vyznáním, které sjednocuje  křesťany celého světa, je víra, že Ježíš je Boží Syn, že Bůh je Otec i Syn i Duch svatý, že Kristus zemřel, aby spasil všechny lidi.  Základy pro víru v Boží Trojjedinost můžeme najít v Bibli u všech evangelistů. Pro její výklad je zásadní evangelium podle Jana, z něhož vyslechneme úryvek. V něm Jan klade důraz  na  nezbytnost přítomnosti víry v Ježíše jako Syna Božího  u každého, kdo  míní dospět do věčného života.

EVANGELIUM Jan 3,16-18: Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl Nikodémovi: "Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého   

je téma 31 ke dnešní katechetické homilii podle projektu „Učící se církev“ cyklus AIs odkazem na znění  vstupní modlitby a Katechismus katolické církve (KKC) 232-237; YOUCAT 35, 36.

Vstupní modlitba: „Bože Otče, poslal jsi světu Slovo

pravdy…“

Osnova: 

a) víra všech křesťanů má svůj základ v Trojici

b) hlavní tajemství víry a křesťanského života

c) Bůh zanechal stopy svého trojjediného bytí v díle stvoření i v průběhu dějin

Úvod.

Víra v Trojici patří  mezi základní znaky, podle kterých se rozlišuje, zda je náboženské společenství křesťanské, nebo ne. V budově křesťanské víry je tímto úhelným kamenem Kristovo božství. Je-li odňato, všechno a především víra v Trojici se zhroutí. Základní rozlišení mezi křesťany nevede mezi katolíky, pravoslavnými a protestanty, ale mezi těmi, kteří věří, že Kristus je Syn Boží a těmi, kdo tomu nevěří.

Víra všech křesťanů má svůj základ v Trojici.

Křesťany sjednocuje  víra, že Ježíš je Boží Syn, že Bůh je Otec i Syn i Duch svatý, že Kristus zemřel, aby spasil všechny lidi.  „Kdo vítězí nad světem,“ píše apoštol Jan      v prvním listě, „ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?“ (1 Jan 5,5).

YOUCAT otázka 35: Věříme v jednoho Boha, nebo ve tři bohy?

Odpověď: Věříme v jednoho Boha ve třech osobách. „Bůh není samota, nýbrž dokonalé společenství“ (Benedikt XVI., 22.5.2005).

„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky,křtěte je ve jméno Otce i Syna        i Ducha svatého“ (Mt 28,19); (232). Křesťané jsou křtěni „ve jméno“ (nikoliv „ve jménech“) Otce i Syna i Ducha svatého a před křtem v jeho jméno, také vyznávají svou víru. Je totiž jen jeden Bůh (233). Křesťané se tedy nemodlí ke třem různým bohům, nýbrž k jedinému Bohu Otci, Synu a Duchu svatému. To, že je Bůh trojjediný, nám sdělil Ježíš Kristus: on, Syn, hovoří o svém Otci v nebi: „Já a Otec jedno jsme“ (Jan 10,30).

Základy pro víru v Boží Trojjedinost můžeme najít v Bibli u všech evangelistů. Zásadní pro její výklad je  evangelium podle Jana.

Úryvek  Jan 5,19-30  „O Synovu poslání“ - viz odkaz na verše Písma -  je výpovědí janovské teologie o absolutní jednotě Otce a Syna.  Nebo na jiném místě:  Zeptali se ho: "Kde je tvůj otec?" Ježíš odpověděl: "Neznáte ani mne, ani mého Otce. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce"(Jan 8,19).

S Ježíšem je podle Jana srovnatelný  i Duch:  Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce (Utěšitele), aby byl  s vámi na věky – Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí a nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude“ (Jan 14,15-17).

Už církevní koncil v Nicei roku 325 definoval Trojiční nauku. Pokud by Bůh nebyl jeden, neodpovídalo by to ani Starozákonní víře, ani jednotě mezi Otcem a Synem nebo Synem a Duchem, o které jasně mluví evangelium podle Jana.

Hlavní tajemství víry a křesťanského života.

Tajemství Trojice  je hlavním tajemstvím křesťanského života a víry křesťanů (234). Je to nejzákladnější a nejpodstatnější učení církve o víře (235,236). Ježíš z Nazareta, který zjevuje Otce, splnil touhu ukrytou v srdci každého člověka - touhu poznat Boha. To, co stvoření uchovávalo vtisknuto do sebe jako pečeť tvůrčí ruky Boha a co dávní proroci hlásali jako přislíbení, se definitivně projevuje ve zjevení Krista. Ježíš zjevuje tvář Hospodina "plného soucitu a slitování" (Jak 5,11) a sesláním Ducha svatého odhaluje tajemství lásky Trojice.

YOUCAT otázka 36: Lze logicky dovodit, že Bůh je trojjediný?

Odpověď: Nikoliv. Boží trojjedinost je tajemství. O Bohu ve třech osobách víme jenom díky Ježíši Kristu.

Bůh zanechal stopy svého trojjediného bytí v díle stvoření i v průběhu dějin.

Lidé nedokážou odhalit tajemství Boží Trojice prostředky vlastního rozumu. Pokud však přijmou Boží zjevení v Ježíši Kristu, poznávají věrohodné důvody tohoto tajemství. Kdyby Bůh byl sám a osamělý, nemohl by milovat od věčnosti. Osvíceni Ježíšem, objevujeme už ve Starém zákoně ( např. Gen 1,2; Gen 18,1-2; Sam 23,2), ba dokonce v celém stvoření Stopy Boží Trojice (237).


"Sláva Bohu Otci i Synu, králi vesmíru. Sláva Duchu, hodnému chvály a zcela svatému. Trojice je jediný Bůh, který vše stvořil a naplnil: nebe nebeskými bytostmi a zem pozemskými. Moře i řeky a prameny naplnil vodními tvory, všechno oživil svým Duchem,aby každé stvoření chválilo svého moudrého Stvořitele, jedinou příčinu života a trvání. Více než jakékoliv stvoření kéž ho vždycky oslavuje rozumný tvor jako velikého Krále a dobrého Otce" (Sv. Řehoř Naziánský).

Na závěr. 

V dějinách i v církvi  působí Duch Kristův. Jemu musíme stále naslouchat, abychom rozpoznávali znamení nových časů a aby on v srdcích věřících stále oživoval očekávání návratu oslaveného Pána. Všichni jsme děti jediného Otce.  Apoštol Pavel  opakuje dnes i nám závaznou pobídku:

"Jen jedno je tělo, jen jeden Duch a stejně tak jen jedno vytoužené dobro, ke kterému jste byli povoláni. Jeden je Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, proniká všecky a je ve všech" (Ef 4,4-6).

Vypracoval Matonick

Zobrazeno 1247×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio