Témata k nedělní a sváteční liturgii

EUCHARISTICKÁ MODLITBA I - téma 47 ke 22. neděli v mezidobí 31.8.2014 - homilie liturgická (KKC 1352).

28. 8. 2014 11:30

 

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 31.8.2014

Liturgické texty (AI)

  • Komentář k 1. čtení z  knihy proroka Jeremiáše. (I A )  Jer 20, 7 -9:

Úryvek z knihy proroka Jeremiáše, zařazený do dnešního čtení, patří mezi tak zvané „Jeremiášovy nářky“. Poskytují nám možnost sledovat složitý vývoj duševního stavu nepochopeného a pronásledovaného služebníka Božího, který ani přes veškerá utrpení  nezběhne od svého poslání. V jeho nitru totiž natolik účinně působí Hospodinovo slovo,  že  jeho rozhodnutí Bohu se cele obětovat je definitivní.

1. ČTENÍ Jer 20, 7-9:Svedl jsi mě, Hospodine, a dal jsem se svést; byl jsi silnější než já a přemohls mě! Celý den jsem na posměch, všichni se mi vysmívají: Kdykoli mluvím, musím křičet, ohlašovat násilí a zpustošení; Hospodinovo slovo se mi stalo pohanou a posměchem po celý den. Řekl jsem si: "Nebudu se již o něho starat, nebudu již mluvit jeho jménem." Tu se (Hospodinovo slovo ) stalo v mém nitru hořícím ohněm, zavřeným v mých kostech; snažil jsem se ho snést, ale nebylo to možné.

  • Komentář ke 2. čtení z  listu apoštola Pavla Římanům. (I A )  Řím  12, 1 -2:

Z listu apoštola Pavla si můžeme  odnést povzbuzující ponaučení.  Hospodina potěšíme, když se mu při bohoslužbě v Duchu vzkříšeného Krista představíme jako živá, svatá a Bohu milá oběť. Dovršíme tím vlastní proměnu v člověka, který bude v životě konat to, co je dobré a co směřuje k plnému uskutečnění Boží vůle.

2. ČTENÍ Řím 12, 1-2: Pro Boží milosrdenství vás, bratři, vybízím: Přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou! To ať je vaše duchovní bohoslužba. A nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé  a dokonalé.

  • Komentář k evangeliu podle  Matouše. ( I A )  Mt  16,21 - 27:

Až budeme dnes při slavnosti eucharistie předkládat Bohu obětní dary, připomeňme si texty dnešního čtení  bohoslužby slova ve světle Jeremiášova svědectví a Pavlovy výzvy k proměně života v duchovní oběť Bohu. V Matoušově evangeliu podává Ježíš vysvětlení svého rozhodnutí. Člověk si svou  živou duši zachrání, když ji Bohu daruje. Následujme  proto  Krista i v jeho sebeobětování. Taková oběť je totiž pro nás jedinou nadějí a nezbytnou podmínkou k věčnému životu.

EVANGELIUM Mt 16, 21-27: Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit, a třetího dne že bude vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat: "Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!" On se však obrátil a řekl Petrovi: "Jdi mi z očí, satane! Pohoršuješ mě, neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské! " Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši ? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání."

Eucharistická modlitba I

je téma 47 ke dnešní liturgické homilii podle projektu „Učící se církev“cyklus AI s odkazem na Katechismus katolické církve (KKC) 1352.

Osnova:

a) smysl eucharistické modlitby: spojení s Kristem ve vyznání velkých Božích činů a v podání oběti (IGMR 78)

b) čtyři eucharistické modlitby v novém misále

c) struktura eucharistické modlitby

d) dialog, preface, Svatý

Úvod.

Papež Jan Pavel II. schválil 11. ledna 2000 třetí vydání římského misálu. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti  z něj vydala výňatek, který obsahuje Všeobecný úvod  k římskému misálu (zkratka IGMR). V roce 2002 byly kongregací pro ritus vydány nové Všeobecné pokyny k Římskému misálu, doposud nenovější dílo liturgické obnovy II. vatikánského koncilu. Proti předchozímu IGMR se v některých bodech liší. Z něj čerpáme poučení a inspiraci pro výklad dnešní lekce.

Smysl eucharistické modlitby: spojení s Kristem ve vyznání velkých Božích činů  a  v podání oběti (IGMR 78).

Vrcholem celého slavení eucharistie je vlastní eucharistická modlitba- anafora, tj. modlitba díkůvzdání a posvěcení (1352). Kněz vybízí lid, aby pozvedl srdce k Pánu v děkovné modlitbě , do ní všechny zahrnuje a  vysílá ji  jménem celého shromáždění skrze Ježíše Krista v Duchu Svatém k Bohu Otci. Smyslem této modlitby je spojení celého shromáždění věřících s Kristem ve vyznávání velikých činů Božích a v podání oběti. Eucharistická modlitba si žádá, aby jí všichni s úctou  a  v tichosti naslouchali.

Čtyři eucharistické modlitby v novém misále. 

Ve své pevně dané formě jsou eucharistické modlitby rozmanité. V naší západní, latinské liturgii se dělí podle dvou hlavních hledisek:  Na jedné straně máme první eucharistickou modlitbu, zvanou také starý "kánon" či "římský kánon". Je to starodávná modlitba spjatá se syrskou liturgií, jež má svůj počátek v prvotní jeruzalémské a damašské církvi. Odtud byla do římské církve přenesena a stala se tak její oficiální modlitbou - odtud také její název "římský kánon", který jí už natrvalo zůstal.

Existuje však též druhá, třetí a čtvrtá eucharistická modlitba, které byly znovu sestaveny a vstoupily v platnost až po Druhém vatikánském koncilu (1962-1965). Tyto tři modlitby vycházejí z řecké předlohy. Druhá modlitba se nám dochovala  v Apoštolské tradici (počátek 3. stol.); třetí a čtvrtá modlitba v Apoštolských konstitucích (konec 5. stol.). U nás se používají ještě také tři eucharistické modlitby sestavené pro mše s dětmi, dvě eucharistické modlitby  "O smíření" a další čtyři, určené pro mše za různé potřeby.

Struktura eucharistické modlitby.

Hlavní prvky, ze kterých se skládá eucharistická modlitba, se mohou rozlišit takto:
1) Díkůvzdání vyjádřené  v dialogu a prefací

2) Sanctus

Prvním dvěma bodům se věnuje téma dnešní, bodům 3 – 8 pak v tématech  dalších. Jsou to:

3) Epikléze vyprošuje působení Ducha Svatého.

4) Zpráva o ustanovení a proměnění.

5) Anamnéze - vzpomínka na Kristovu památku.

6) Podání oběti.

7) Prosby za všechny členy církve.

8) Závěrečná doxologie- oslava Boží, stvrzená  zvoláním lidu: Amen.

Dialog, preface, Svatý.

Děkovným chvalozpěvem kněz eucharistickou modlitbu zahajuje. Rozepne ruce   a jménem lidu v dialogu, který uvádí prefaci, mezi ním a přítomnými vzdává Pánu díky za celé dílo spásy:
 
K: Pán s vámi.                                                              V: I s tebou.
K: Vzhůru srdce   -   pozvedá ruce, lid odpovídá:   V:Máme je u Pána.
Kněz s rozpjatýma rukama dodává a lid odpovídá:
K:Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci    V: Je to důstojné a spravedlivé.
 

Potom kněz s rozpjatýma rukama pokračuje v prefaci, která patří k nekrásnějším chvalozpěvům, jimiž se církev spojuje s nebeským Jeruzalémem. Do mešní liturgie byla zařazena po příkladu samotného Spasitele, protože on, dříve než při poslední večeři proměnil chléb a víno, vzdal nebeskému Otci chválu a díky. Preface tvoří jakousi předmluvu k vlastnímu úkonu proměnění. Je to veliký hymnus chvály a díků, je to zpěv lásky. Té lásky, kterou Ježíš prožíval ve chvílích, kdy se ve večeřadle cele vydával v oběť proto, aby lidstvo touto obětí vykoupil. Církev tak při mši svaté jedná po vzoru svého Pána. V prefaci církev vzdává díky Otci, skrze Krista v Duchu svatém, za všechna jeho díla, za stvoření, vykoupení i posvěcení.

Preface pak vrcholí v Sanctus trojím zvoláním »svatý«. Tím se celé společenství spojuje s nepřetržitou chválou, kterou nebeská církev, andělé a všichni svatí zpívají třikrát svatému Bohu.

Ve velké eucharistické modlitbě nacházíme text v plném znění převzatý ze Starého zákona.  Sanctus - Svatý je nazýván podle prvního slova latinské verze :

 Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh Zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy“  (srv. Iz 6,3).  „Sláva na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosanna na výsostech.“ (srv. Žl 118, 25-26).

Na závěr: 

Vrcholem celého slavení eucharistie je vlastní eucharistická modlitba. Přichází Beránek Boží, aby obnovil oběť, kterou dokonal na kříži.

Vypracoval Matonick

Zobrazeno 927×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio