Témata k nedělní a sváteční liturgii

OBĚTNÍ HOSTINA - PRŮBĚH - téma 51 ke 26. neděli v mezidobí 28.9.2014 - homilie liturgická.

25. 9. 2014 23:19

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 28.9.2014.  Protože na dnešní neděli podle kalendáře připadá v naší zemi slavnost svatého Václava,  budeme dnes číst liturgické  texty k oslavě sv. Václava. (Budou připojeny v rámci programu Učící se církve v tématu  52). Texty uvedené níže pro 26. neděli v mezidobí k tématu 51: Obětní hostina- průběh, jsou  zde určené jen k samostatnému studiu.

  • Komentář k 1. čtení z  knihy proroka Ezechiela. (I A )  Ez 18, 25 -28: 

Když se proviníš  trestným činem proti zákonu nebo hříchem proti přikázání Božímu, musíš si být vědom toho, že  za svůj skutek poneseš  osobní odpovědnost. Spravedlivý soud neuznává kolektivní vinu. Pokud jsi hříšník, nebo třeba i zločinec, mohou  tě obdařit nadějí všechna dnešní čtení. Trest, ke kterému bys měl být odsouzen, by mohl být  menší, nebo ti bude dokonce odpuštěn, projevíš-li nad svými činy upřímnou lítost, nebudeš je svádět na jiné a přislíbíš-li změnu svého  chování.

 1. ČTENÍ Ez 18,25-28: Toto praví Hospodin: "Říkáte: 'Nejedná Pán správně!' Slyšte tedy, izraelský dome! Je to moje jednání, které není správné, nebo spíše vaše?Jestliže spravedlivý opustí svou spravedlnost a páchá nepravost a zemře, zemře pro svou nepravost, které se dopustil.Jestliže však se zločinec odvrátí od svých zlých skutků, které spáchal, a jedná podle práva a spravedlnosti, sám sebe zachrání.Neboť proto, že zmoudřel a odvrátil se od všech svých nepravostí, které spáchal, jistě bude živ a nezemře."
 

  • Komentář ke 2. čtení z  listu apoštola Pavla Filipanům.  (I A )  Flp  2,1 -11:

Apoštol Pavel  listem  Filipanům vybízí křesťany, aby byli před spravedlností Boží pokorní a zaujali smýšlení, jaké měl Ježíš Kristus. On, který se nedopustil žádného hříchu, stal se vzorem projevu společenské odpovědnosti silného ke slabému a z lásky k nám vzal na sebe všechny naše hříchy. Ačkoliv rovný Bohu, sám se stal hříchem pro naši spásu. 

2. ČTENÍ Flp 2,1-11: Bratři! Jestliže je u vás trochu křesťanské snahy druhé těšit, trochu láskyplného povzbuzení, nějaké duchovní společenství a trochu srdečné účasti, dovršte mou radost tím, že budete stejně smýšlet, že vás bude všechny pojit jedna láska, že budete svorní a jednomyslní. Nic nedělejte z hašteřivosti nebo touhy po prázdné slávě, ale z pokory ať každý z vás pokládá druhého za lepšího, než je sám. Nikdo z vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na prospěch druhých. Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš:Ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jako jeden z lidí. Navenek byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán.

  • Komentář k evangeliu podle  Matouše. ( I A )  Mt  21, 28 -32:

Člověk ve svém srdci  nosí přirozená pravidla správného chování. Věříme, že  je tam uložil Bůh proto, abychom věděli  jak naplnit jeho  otcovskou vůli.  Ježíš v Matoušově evangeliu uvádí příběh dvou synů. Oba otci sice ochotně naslouchali, ale správně nejednali. Bohu Otci je  milejší ten, který nejen naslouchá, ale poslouchá a koná. Obrátí-li se, svých nesprávných činů lituje a své chování změní.

EVANGELIUM Mt 21,28-32: Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: "Co soudíte o tomto případu: Jeden člověk měl dva syny. Přistoupil k prvnímu a řekl mu: 'Synu, jdi dnes pracovat na vinici.' On odpověděl: 'Mně se nechce', ale potom toho litoval, a přece šel. Přistoupil k druhému a řekl totéž. Ten odpověděl: 'Ano, pane,' ale nešel. Který z těch dvou vykonal otcovu vůli?" Odpověděli mu: "Ten první." Ježíš jim řekl: "Amen, pravím vám: Celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království. Přišel k vám Jan, aby vám ukázal správnou cestu, ale neuvěřili jste mu. Celníci však a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, a přece ani potom jste se nezměnili a neuvěřili jste mu."

Obětní hostina – průběh 

je téma 51 k liturgické homilii „Učící se církev“  k 26. neděli v mezidobícyklus AI.

Osnova:

a) přijímání kněze a lidu

b) zpěv k přijímání

c) přijímání pod obojí

d) modlitba po přijímání a díkůčinění

Úvod.

Při pokračování popisu stavby  bohoslužby oběti  jsme se minule seznámili  s přípravou obětní hostiny. Dnes se budeme věnovat  hostině samotné.

Přijímání kněze a lidu.

Po zakončení příprav k obětní hostině  kněz přijímá tělo a krev Páně a potichu řekne:  „Tělo Kristovo ať mě zachová k životu věčnému. Krev Kristova ať mě zachová k životu věčnému.“ A jde podávat svaté přijímání věřícím. Každému z nich ukáže pozdvihnutou hostii se slovy: „Tělo Kristovo“ a přijímající odpoví: „Amen.“

Zpěv k přijímání.

Když kněz přijímá, začne se zpívat zpěv k přijímání. Pokud se nezpívá, může se před, nebo po podávání věřícím přečíst z misálu text antifony k přijímání. Zpíváme-li  z kancionálu, jsou sloky k přijímání u mešních písní označeny jako přijímání. Ostatní písně, které lze k přijímání zpívat, jsou označeny M4; M4-5. Texty písní označené M4 byly schváleny biskupskou konferencí jako liturgické texty a nahrazují tak antifonu  k přijímání, která se pak již nečte. Nestačí -li nám u mešní písně sloky k přijímání, přidáváme další píseň, avšak takovou, která má označení M4. I k přijímání je možnost zařazení tzv. hudební vložky. Je však třeba dbát na to, aby se dané písně vztahovaly k eucharistii nebo k Pánu Ježíši.

Přijímání pod obojí.

Podává-li se svaté přijímání pod obojí způsobou, při podávání kalicha podávající řekne: „Krev Kristova“ a přijímající odpoví: „Amen“. Podává-li se namáčením, říká se zároveň: „Tělo Kristovo a krev Kristova.“

Na závěr:

Modlitba po přijímání a díkůčinění.

Po přijímání je vhodné setrvat chvíli v tichém díkůčinění, nebo společně zazpívat děkovný žalm anebo píseň. Kněz poté vyzve všechny k modlitbě: „Modleme se.“

A všichni se spolu s ním chvíli potichu modlí, pokud nepředcházelo tiché díkůčinění. Když kněz následně pronese  modlitbu, zakončí ji slovy: :Skrze Krista, našeho Pána nebo … na věky věků“ a lid odpoví zvoláním: „Amen“.

Vypracoval Matonick

Zobrazeno 838×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio