Témata k nedělní a sváteční liturgii

POSLEDNÍ SOUD - téma 61 ke Slavnosti Ježíše Krista Krále 23.11.2014 - homilie katechetická (KKC 675-679,1038-1041; YOUCAT 163).

17. 11. 2014 11:14

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE - 23.11.2014– neděle

Liturgické texty (AI)

  • Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela. (I A )  Ez  34, 11 -12. 15 -17:                                    

Prorok Ezechiel v dnešním textu používá pro Hospodina obraz pastýře, který jako král a Mesiáš přebírá do své vlastní péče vyvolený národ, jehož vládcové nesplnili svou povinnost a nedostáli povolání vůdců. Zavazuje se, že nastolí novou, Boží vládu, kde Kristus jako pravý pastýř bude spravedlivým soudcem a králem.

1. ČTENÍ  Ez 34,11-12.15-17:  Tak praví Hospodin: "Hle, já sám vyhledám své stádo a ujmu se ho. Jako se pastýř stará o své stádo, když je mezi svými rozptýlenými ovcemi, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam se rozprchly v mlhavém a mračném čase.  Já budu pást své stádo, já jim dám odpočinek - praví Pán, Hospodin. Budu hledat ztracené, zpět přivedu rozptýlené, obvážu zraněné, posílím slabé, budu střežit tučné a silné, pást je budu svědomitě. Co se pak týká vás, moje stádo - tak praví Pán, Hospodin - budu soudit mezi ovcí a ovcí, mezi berany a kozly."

  • Komentář ke 2. čtení z  listu apoštola Pavla  Korinťanům.  (I A )  1 Kor  15, 20 -26.28:

Apoštol Pavel nás ve druhém čtení potěší sdělením, že pro svoje spojení s Kristem budeme jako křesťané v  den posledního soudu povoláni k životu a budeme  následovat Krista. Ježíš již z mrtvých vstal a jako mocný král v boji  zvítězil s hříchem a se smrtí. Zlo a smrt jsou přemoženy. Budeme moci s Ním a v Něm věčně žít.

2. ČTENÍ 1Kor 15,20-26.28:  Bratři! Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z těch, kteří zesnuli. Protože smrt přišla skrze člověka, přijde skrze člověka také vzkříšení mrtvých. Jako totiž pro svoje spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak zase pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni    k životu. Ale každý v tom pořadí, jaké mu patří: na prvním místě je Kristus; pak ti, kteří jsou Kristovi, až přijde. Potom nastane konec, až odevzdá své království Bohu a Otci a až zlomí vládu všech možných knížat, mocností a sil. On totiž musí kralovat, 'dokud mu (Bůh) nepoloží všechny jeho nepřátele  k nohám'. jako poslední nepřátel bude pak zničena smrt. A až mu bude všecko podřízeno, tehdy se i sám Syn podřídí tomu, který mu to všecko podřídil, aby byl Bůh všechno ve všem.

  • Komentář k evangeliu podle  Matouše. ( I  A)  Mt  25, 31 -46:

Matoušovo evangelium nám spolehlivě představí scénu posledního soudu. Nejprve popíše slavný, příchod  Ježíše Krista. Před Ním bude stát celé lidstvo, jakožto před obnovitelem Božího království, Králem a Soudcem světa. Na závěr soudního jednání pak  budou vyneseny spravedlivé rozsudky. Slavnost Krista Krále nám připomíná, že my ještě žijeme v příznivé době spásy, kdy všechno záleží na naší ochotě přijmout tuto Boží výzvu.

EVANGELIUM  Mt 25,31-46:  Ježíš řekl svým učedníkům:  "Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm po své pravici: 'Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.' Spravedliví mu na to řeknou: 'Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?'  Král jim odpoví: 'Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.'  Potom řekne těm po levici: 'Pryč ode mě, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě, a neujali jste se mé, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.' Tu mu na to řeknou také oni: 'Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?' On jim odpoví: 'Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho  z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.'  A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života."           

Poslední soud 

je téma 61 ke dnešní katechetické homilii podle projektu „Učící se církev“ cyklus AIs odkazem na znění dnešního  evangelia Mt  25, 31-46  a  na Katechismus katolické církve (KKC) 675 – 679,  1038 – 1041. YOUCAT 163.

Osnova:

a) Kristův slavný příchod

b) konečné odhalení všeho

c) jen Otec zná den a hodinu

d) výzva k obrácení

Úvod:

Kristovo království je už dnes přítomno v církvi. Není však ještě dovršeno druhým příchodem Krista - Krále na zem (671). Ještě nenadešla chvíle slavného nastolení očekávaného mesiášského království. Je to čas čekání a bdělosti (672). Před Kristovým příchodem církev prochází závěrečnou zkouškou.Odhaluje náboženské podvody (676), kterými se člověk snaží  místo Boha  oslavovat  sám sebe. Musí vzdorovat  pronásledování, které provází její putování po zemi (675).  Do slávy Božího království vejde až po konečném Božím vítězství nad řáděním zla, které bude mít podobu posledního soudu (677). Tehdy  Kristus Král, Pán věčného života Vykupitel světa, bude soudit skutky i srdce lidí (679). V onen poslední den Ježíš řekne: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nepatrných bratří, pro mne jste udělali.“ (Mt 25,40);(678).

Kristův slavný příchod.

Poslednímu soudu bude předcházet vzkříšení všech mrtvých. Vstanou spravedliví i nespravedliví (Sk,24,15).  Bude to: „…hodina, kdy všichni v hrobech uslyší … hlas (Syna člověka) a vyjdou“:(Jan 5,28). Jak uslyšíme v dnešním evangeliu podle Matouše (Mt 25,31-46) ,  Kristus přijde ve slávě a spravedliví půjdou do věčného života a ti, které od nich oddělí, do věčného trápení (1038).

YOUCAT otázka 163: Co je to konečný neboli poslední soud?

Odpověď: Konečný nebo také poslední soud se uskuteční na konci času, až Pán Ježíš znovu přijde. „Ti kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, kdo páchali zlo, budou vzkříšeni k odsouzení“(Jan 5,29).

Jeho příchod bude provázen mnoha znameními: A tehdy uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až se to všechno začne dít, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože seblíží vaše vykoupení (Lk 21,27‑28).

Konečné odhalení všeho.

Před Kristem bude s konečnou platností odhalena pravda o vztahu každého člověka k Bohu. Poslední soud jasně ukáže  až do nejmenších důsledků dobro, které každý vykonal nebo opomenul vykonat během svého pozemského života (1039). Druhý příchod Krista ‑ Soudce je ovšem zároveň zjevením Boží lásky, neboť Bůh soudí svět z hlediska lásky, která přivádí k spáse všechny, kdo se k ní chtějí nechat přivést.

Až se Pán Ježíš znovu vrátí ve slávě, ozáří nás veškeré jeho světlo. Pravda otevřeně vystoupí na denní světlo: naše myšlenky, skutky náš vztah k Bohu a k lidem – už nic z toho nepůjde ukrýt. Poznáme konečný smysl stvoření, pochopíme podivuhodné Boží cesty k naší spáse a konečně dostaneme odpověď na otázku, jak to, že zlo mohlo mít tolik moci, když jediným skutečně mocným je Bůh.

Jen Otec zná den a hodinu.

Poslední soud nastane ve chvíli Kristova slavného návratu. V Janově Zjevení čteme Kristova slova –  ano, přijdu brzo!“(Zj 22,7) Nevíme  co míní příslovcem „brzo“. O tom dni a o té hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec“ (Mt 24,36). Jen Otec zná jeho hodinu a den; jen On sám rozhodne, kdy má přijít (1040). A Boží pohled na čas je jiný než náš. Pán však neotálí, ale je k nám shovívavý.

„Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli  k pokání.“ (2 Petr 6,9).

Výzva k obrácení.

Poselství posledního soudu volá k obrácení, pokud je čas (1041). Křesťan se nemá nechat přemoci spánkem, má být připravený. Charakteristickým rysem je bdělost a naděje v Ježíšův návrat. Znamená to žít v pohotovosti k odmítání pozemských rozkoší a blahobytu.

Pán Ježíš nás varuje: Mějte se na pozoru, ať vaše srdce není zatíženo omamnými opojeními a životními starostmi, aby onen den vás nezastihl znenadání jako léčka; přijde totiž na všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto buďte bdělí a modlete se po všechen čas, abyste tomu všemu, co se má stát, mohli uniknout a obstát před Synem člověka“ (Lk 21,34‑36 ).

Když  přišel Ježíš do Galileje, hlásal tam Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,14-15). Změň tedy včas smýšlení,  obrať celý svůj život k Bohu a  uvěř Božímu poselství lásky.  Uvěř, že Bůh to s tebou myslí dobře, uvěř, že za všech okolností, zůstaneš ‑li věrný Bohu, jsi v Božích rukou.

Na závěr:  

Poslední soud je zároveň naším soudem. Zde se rozhodne, jestli budeme vzkříšeni  k věčnému životu, nebo navždy zůstaneme odděleni od Boha. Na ty, kteří si zvolili život, vloží Bůh ještě jednou svou stvořitelskou ruku. V novém těle budou navždy žít v Boží slávě a budou ho chválit tělem i duší.

„Víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama.“ (2 Kor 5,1).

Vypracoval Matonick

Zobrazeno 985×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio