Témata k nedělní a sváteční liturgii

MATKY BOŽÍ - NOVÝ ROK - téma 69 ke Slavnosti Matky Boží 1.1.2015 - homilie katechetická (KKC 967-972).

29. 12. 2014 12:08

SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – NOVÝ ROK – 1.1.2015 – čtvrtek

Liturgické texty

  • Komentář k 1. čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy  (IB)     Nm  6, 22 -27:

I když se biblická čtení dnes spíše než na Marii zaměřují na jméno jejího Syna, oslavuje církev první den občanského roku Pannu Marii, Matku Boží, Matku církve, uctívanou jako Bohorodičku.  Mariina úloha v dějinách církve totiž vychází z její blízkosti Božímu Synu. Ze čtvrté knihy Mojžíšovy vyslechneme požehnání míru a pokoje, kterým starozákonní kněží žehnali lidu a jímž vzkříšený Ježíš později obdařil své učedníky a církev.

1. ČTENÍ Nm 6, 22-27:  Hospodin řekl Mojžíšovi: "Řekni Árónovi a jeho synům: Tak budete žehnat izraelským synům; budete jim říkat: 'Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje!' Budou vzývat moje jméno nad izraelskými syny a já jim požehnám."

  • Komentář ke 2. čtení z listu apoštola Pavla Galaťanům  (I B)   Gal  4,4-7:

Jak píše apoštol Pavel, byla to Panna Maria, skrze jejíž tělo Bůh poslal na svět svého Syna – Ježíše se záměrem  přiblížit člověka k jeho úrovni. Bůh Syn přišel, aby naplnil dávná Boží zaslíbení o vykoupení lidstva, aby nám zjevil smysl života a sjednotil nás s Otcem. Od té chvíle se nemusíme před Ním cítit jako otroci, ale jako lidé svobodní,  obdaření svobodou Božích dětí.

2. ČTENÍ Gal 4, 4-7:Bratři! Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, narozeného pod Zákonem, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny. A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: "Abba, Otče!" Už tedy nejsi otrok, ale syn a jako syn také dědic skrze Boha.

  • Komentář k evangeliu podle  Lukáše (IB)  Lk  2, 15 -21:

Verše Lukášova evangelia nás znovu vybízejí k úvaze o tajemství vtělení  Božího Syna. Při narození dostal jméno Ježíš, což znamená „Bůh spasí“. Panna Maria se stala matkou Boží. Všechny události, které provázely jeho početí a narození, uchovávala v paměti, přemýšlela o nich a zaujala vždy správný postoj, jaký přísluší pravým věřícím.

EVANGELIUM Lk 2, 16-21: Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se zas vrátili. Velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Když uplynulo osm dní a dítě mělo být obřezáno, dali mu jméno Ježíš, jak ho nazval anděl, než byl počat v mateřském lůně.

Matky Boží – Nový rok

je téma 69 ke dnešní katechetické homilii podle projektu „Učící se církev“cyklus BI s odkazem na znění dnešního  2. čtení  Gal 4, 4-7  a na Katechismus  katolické církve  (KKC) 967-972.

Osnova:  

a) Maria, Matka Církve, je naší matkou v řádu milosti

b) uctívání sv. Panny (budou mě blahoslavit všechna pokolení)

Úvod.

Církev slavností na začátku Nového  roku svěřuje další úsek našeho života po celý nastávající rok pod ochranu Matky Boží.  Mariina úloha v církvi je neoddělitelná od jejího spojení s Kristem a přímo z něj vyplývá. Od chvíle Ježíšova  početí se Marie ubírala cestou hluboké víry a své spojení s Božím Synem věrně udržovala až do Jeho smrti na kříži (964).  Církví je uznávána  a ctěna jako pravá matka Boha a Vykupitele a jmenována jako Maria, Matka Kristova a Matka církve (963).  Dnes  obraz Matky Boží a její jméno podle učení církve rozšíříme.

Maria, Matka Církve, je naší matkou v řádu milosti.

Maria je pro církev vzorem víry a lásky. Je oslavována jako zcela jedinečný její člen (967). Zcela zvláštním způsobem spolupracovala na díle Spasitelově poslušností, vírou a vroucí láskou a stala se skrze Ježíše Krista i naší  matkou v řádu milosti  (968)prostřednicí  všech Božích milostí (viz).

Koncil učí: Mariino mateřství v plánu milosti trvá neustále ... až do věčného dovršení spásy všech vyvolených. Když byla vzata do nebe, neopustila tento spasitelný úkon, ale nadále nám získává dary věčné spásy svými mnohonásobnými přímluvami … Proto je blahoslavená Panna vzývána v církvi jako přímluvkyně, pomocnice, ochránkyně a prostřednice“ (969). 

Katolická církev přitom zcela zřetelně vyznává, že je pouze jeden jediný Vykupitel a prostředník Ježíš Kristus a že Mariino prostřednictví je účastí na tomto jediném prostřednictví Kristově (970). Ježíš pro svou matku pod křížem použil titul ŽENA : "Ženo, hle, tvůj syn!"  (Jan 19, 26)Církevní otcové v Janově osobě vidí celé lidstvo, kterému se Maria stává matkou v řádu milosti.

Papež Benedikt XVI. tuto skutečnost vyjádřil slovy: Maria se od začátku bezvýhradně darovala osobě a dílu svého syna, a musela tedy přenést tuto svou mateřskou oddanost hned od začátku také na církev. Po synově odchodu trvá její mateřství v církvi dál jako mateřské prostřednictví... Mateřské prostřednictví služebnice Páně dosáhlo vykupitelskou smrtí jejího Syna univerzálního rozměru, protože dílo vykoupení se vztahuje na všechny lidi.

Uctívání sv. Panny (budou mě blahoslavit všechna pokolení).

Církev právem respektuje Pannu Marii se zvláštním uznáním. Od nejstarších dob je blahoslavená Panna uctívána pod názvem „Bohorodička“ a věřící se v modlitbách utíkají pod její ochranu ve všech nebezpečích a potřebách ….Tato úcta … je sice zcela jedinečná, ale podstatně se liší od úcty klanění, která se vzdává vtělenému Slovu stejně jako Otci i Duchu svatému.  Musíme dobře rozlišovat mezi velebením Boha - Krista a ctí, kterou prokazujeme Marii. Jen Bohu náleží božské pocty. Božské uctívání jakéhokoliv jiného stvoření by znamenalo nerespektování prvního Božího přikázání. Křesťan ví, že nikdy nesmí uctívat Marii jako Boha, že Marie nikdy nemůže a nesmí zastínit Krista. Jen kvůli vyznamenání, které jí daroval Bůh, je pro nás hodna, abychom jí prokazovali ta nejvyšší uznání. „Budou mě blahoslavit všechna pokolení“ (Lk 1,48). A tak jsou všechny projevy nejvyšší oddanosti, které Marii přinášíme, platné v samotném Bohu. Opravdové uctívání matky Boží není nic jiného než velebení Boží milosti  ( 971).

Na závěr

Papež Pavel VI. na 2. vatikánském koncilu v roce 1964 o Panně Marii vyhlásil:

Jako je matka Ježíšova, oslavená už s tělem a duší v nebi, obrazem i počátkem církve, která se dovrší v budoucím věku, tak zde na zemi září před putujícím Božím lidem jako znamení jisté naděje a útěchy, dokud nepřijde den Páně“ ( 972).

Vypracoval Matonick

Zobrazeno 1019×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio