Témata k nedělní a sváteční liturgii

UCHRÁNĚNA DĚDIČNÉHO HŘÍCHU - téma 64 ke slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. 8.12.2014 - homilie katechetická (KKC 490-493; YOUCAT 83).

5. 12. 2014 18:19

PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU – 8.12.2014– pondělí

Liturgické texty (AI)

Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy. (IB )  Gn  3, 9 - 15.20:                                                          

Dnešní první čtení popisuje největší drama, k němuž došlo v dějinách lidstva: pád prvních lidí, jehož vinou vstupuje do života tvorstva smrt. Bůh však hned od počátku zjevuje své milosrdenství  a staví se na stranu člověka proti zlu. Člověk dostává šanci se uzdravit. Eva obdrží jméno matka živých ( a nikoliv matka smrtelných) a stává se předobrazem Panny Marie, která bude jako nová Eva spolupracovat na obnově rodící se věčně živé církve.

1. ČTENÍ  Gn 3, 9 - 15. 20: Když pojedl Adam ze stromu, zavolal na něj Hospodin Bůh a řekl mu: "Kde jsi?" On odpověděl: "Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se, že jsem nahý, a proto jsem se skryl."(Bůh) řekl: "Kdopak ti pověděl, že jsi nahý? Jistě jsi jedl ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst!" Člověk odpověděl: "Žena, kterou jsi mi dal, ta mi dala z toho stromu, a tak jsem jedl."Hospodin Bůh se zeptal ženy: "Cos to udělala?"Žena odpověděla: "Had mě svedl, a tak jsem jedla."Tu řekl Hospodin Bůh hadovi: "Protože jsi to udělal, bud zlořečený mezi všemi krotkými i divokými zvířaty. Budeš se plazit po břichu a žrát prach po všechny dny svého života. Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou, mezi potomstvem tvým a jejím. Její potomstvo ti zasáhne hlavu, zatím-co ty zasáhneš jeho patu." Člověk dal své ženě jméno Eva, neboť se stala matkou všech živých.  

  • Komentář ke 2. čtení z  listu apoštola Pavla  Efesanům.  (IB )   Ef 1, 3 - 6. 11 - 12:


Apoštol Pavel nám v hymnu opěvujícím Boží plán spásy zdůrazňuje význam Ježíše Krista pro naši záchranu.  Má přitom na mysli i jeho matku Pannu Marii, v níž se zřetelem k jeho zásluhám se dovršuje plán našeho předurčení k přijetí za Boží děti.

2. ČTENÍ Ef 1, 3 - 6. 11 - 12:Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z  nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce; ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista. To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném Synu.A skrze něho jsme se stali Božím majetkem, jak jsme k tomu byli předem určeni úradkem toho, který všechno působí podle rozhodnuti své vůle. Tak máme sloužit k tomu, aby se šířila chvála o jeho božské velebnosti, my, kteří jsme už dříve kladli své naděje do Mesiáše.  

  • Komentář k evangeliu podle  Lukáše. ( IB)  Lk 1, 26 - 38:

Když dnes při slavnosti Neposkvrněné Panny Marie budeme číst evangelium o zvěstování, zaslouží si zvláštní pozornost dva pozdravy, kterými se k Marii obrací archanděl Gabriel. Nazývá ji „milostiplnou“ a oslovuje ji „Pán s tebou!“. Maria je člověk, kterého Bůh dokonalým způsobem vykoupil. Její neposkvrněné početí je dílem, milosti Vykupitele, který v něm všem lidem nabízí obraz a vzor pravého lidství. Maria prožívá posvátnou bázeň před tajemnou Boží přítomností. Ve své dokonalé pokoře chápe velikost poslání, které je jí svěřeno, nezměrnost daru i nepoměr mezi svou vlastní nepatrností a Boží všemohoucností.

EVANGELIUM  Lk 1, 26 - 38:  Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: "Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou! " Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: "Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce."Maria řekla andělovi: "Jak se to stane? Vždyť muže ne-poznávám." Anděl jí odpověděl: "Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného." Maria řekla: "Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slov ." A anděl od ní odešel.

Uchráněna dědičné viny   

je téma 64 ke dnešní katechetické homilii podle projektu „Učící se církev“ cyklus BIs odkazem na znění dnešního  čtení a  na Katechismus katolické církve (KKC) 490-493. YOUCAT 83.

Osnova:

a) jas jedinečné svatosti

b) milostiplná, vyvolená ještě před stvořením světa

c) po celý svůj život nedotčena hříchem        

Úvod:

Při dnešní slavnosti bychom ani tak nemuseli hovořit o Marii, ale spíše se k ní přimknout, aby nás ona sama uvedla do tajemství svého života. Její neposkvrněné početí a panenství je tajemstvím ztišení a její nevinnost tajemstvím radosti.  Maria je oděna šatem spásy, protože již před jejím početím Beránkova krev vybělila její oděv. Bůh Otec ji už předem ponořil do tajemství Kristovy smrti a zmrtvýchvstání, aby ji mohl představit světu jako zcela čistou, krásnou a milostiplnou.

Jas jedinečné svatosti.

Mariino kouzlo spočívá v tom, že si nezakládá na své kráse. Díky své pokoře, jasu a průzračnosti se může zcela darovat druhým a vyjít ze sebe. Panna a Matka Maria dává tajemství křesťanství ten nejkrásnější rys, kterým je volání po čistotě a nevinnosti. I ti, kdo hluboko uvízli v osidlech zla, se jen stěží dokážou ubránit půvabu její nevinnosti a svatosti.  Tento „jas jedinečné svatosti“ kterým je Maria ozdobena „od prvního okamžiku svého početí“  dostává zcela od Krista: „byla vykoupena vznešenějším způsobem vzhledem k zásluhám svého Syna“(2.vatikánský koncil LG 56, KKC 492).

Milostiplná, vyvolená ještě před stvořením světa.

K tomu, aby Maria byla matkou Spasitele, byla od Boha obdařena dary hodnými tak velkého úkolu (KKC 490).  Anděl Gabriel (Lk 1,28) ji při zvěstování nazval jako „milostiplnou“. Z Evina potomstva Bůh vyvolil Pannu Marii, aby byla matkou jeho Syna. Jako „plná milosti“ je „nejvznešenějším plodem vykoupení“ (2. vatikánský koncil, SC 103).

Po celý svůj život nedotčena hříchem.

YOUCAT otázka 83: Co znamená „Mariino neposkvrněné početí“?

Odpověď: Církev věří, že „blahoslavená Panna Maria byla od prvního okamžiku svého početí pro zvláštní milost a výsadu všemohoucího Boha, vzhledem k zásluhám Ježíše Krista , Spasitele lidského rodu, uchráněna jakékoliv poskvrny dědičného hříchu“ a během svého života se nedopustila žádného osobního hříchu (KKC 493).

(Dogma o neposkvrněném početí z r. 1954, které vyhlásil papež Pius IX. – KKC 491)

Víru v „neposkvrněné početí“ nese církev od svého počátku. Dnes ale bývá tento pojem chybně interpretován. V podstatě vypovídá, že Bůh uchránil Marii před důsledky dědičného hříchu, a to od samého počátku jejího života. Nehovoří tedy  o Ježíšově početí v Mariině těle. A už vůbec neznamená pohrdání sexualitou v křesťanství v tom smyslu, že by se muž a žena při aktu zplození dítěte nějakým způsobem „poskvrňovali“.

Na závěr:

Maria, uchráněná od prvotní poskvrny, je naplněna milostí už od okamžiku svého početí. Již v lůně své matky byla Panna Maria naplněna božským jasem. Mnoho set let poté, co v důsledku hříchu prarodičů začala vládnout smrt, vychází jako zářící a čistá, jasná a neposkvrněná jitřenka.

Neposkvrněná přináší vidění ráje. Milost, která jí byla dokonale a přebohatě darována už od prvního okamžiku jejího pozemského života a která je darována také nám všem, je jen předobrazem věčné blaženosti. Ohlašuje nám svítání onoho věčného dne, který přijde brzy, a zároveň nás vede a podepírá na cestě, která je dosud před námi.

Vypracoval Matonick

Zobrazeno 910×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio