Témata k nedělní a sváteční liturgii

KAJÍCNOST A POSTNÍ DOBA - téma 79 k 1. postní neděli 22.2.2015 - homilie liturgická (KKC 540, 1095, 1438; YOUCAT 272).

19. 2. 2015 12:30

1. NEDĚLE  POSTNÍ - 22.2.2015

Liturgické texty

  • Komentář k 1. čtení z první  knihy Mojžíšovy   (IB)     Gn  9, 8 -15:

V době potopy, tak jak je popisována v první knize Mojžíšově,  milující a slitovný Bůh žehná všemu živému, co existuje a s člověkem uzavírá smlouvu založenou na milosti.  Chce zůstat lidstvu navěky věrný  a slibuje každému začít nový život. Ty však pamatuj na to, že nový začátek se nezakládá na tvé slabé vůli, nýbrž na všemocné a láskyplné vůli Boží.

 1. ČTENÍ Gn 9, 8-15: Toto řekl Bůh Noemovi  i  jeho synům: "Uzavírám smlouvu s vámi i s vašimi potomky, a se všemi živými tvory u vás, s ptáky, s veškerou krotkou i divokou zvěří země, se vším, co vyšlo z archy, se všemi živočichy země. Uzavírám s vámi smlouvu: Nic, co má tělo, nebude už zahubeno vodou potopy, už nepřijde potopa, aby zpustošila zemi."  Bůh dodal: "Toto je znamení smlouvy, které zřizuji mezi sebou a vámi i mezi každým tvorem u vás na budoucí pokolení: Kladu do mraků svou duhu a ta bude znamením smlouvy mezi mnou a vámi. Když nakupím nad zemí mraky a v mracích se objeví duha, vzpomenu si na svoji smlouvu, která je mezi mnou a vámi a mezi každým živým tvorem, který má tělo. Voda už nevzroste k potopě, aby zahubila každé tělo.

  • Komentář ke 2. čtení z prvního  listu  apoštola Petra   (IB)   1 Petr   3, 18 -22:

Poselství o potopě je předobrazem křtu. Naplnění tohoto obrazu  vidí apoštol Petr v Kristově vykoupení. Působí v těch, kdo skrze křestní vodu v sobě rozvíjí Boží milost daru  nového života. Poděkuj Pánu, že se můžeš i ty spasit ponořením do Kristova ukřižování, zmrtvýchvstání a nanebevstoupení.

2. ČTENÍ 1 Petr 3, 18-22: Milovaní ! Kristus vytrpěl jednou smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás smířil s Bohem. Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život. V tom duchu šel a přinesl zprávu duším uvězněným. Oni kdysi nechtěli poslechnout, když Bůh v Noemově době shovívavě vyčkával, zatímco se stavěla archa. Jen několik osob, celkem osm, se v ní zachránilo skrze vodu. Voda, která ( tehdy byla ) předobrazem křtu, i vám nyní přináší spásu. Ne že by ( křest ) smýval špínu z těla, ale vyprošuje nám, aby bylo čisté naše svědomí, a působí to zmrtvýchvstání Ježíše Krista.  On se odebral do nebe, je po Boží pravici a jsou mu podřízeni andělé, mocnosti i síly.

  • Komentář k evangeliu podle  Marka  (IB)  Mk  1, 12 -15:

Když byl Ježíš pokřtěn, byl podle evangelisty Marka vyveden na poušť, aby tam odolával všem nástrahám pokušení a čtyřicet dnů se postil.  Na památku postu Páně  se dodržuje tato doba v církvi, abychom během ní pomocí kajícných pobožností a obnovy křtu změnili své hříšné myšlení a připravili se na setkání se vzkříšeným Kristem.

EVANGELIUM Mk 1, 12-15: Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili.  Když byl Jan (Křtitel ) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: "Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu."

Kajícnost a postní doba

je téma 79 ke dnešní liturgické homilii podle projektu „Učící se církev“cyklus BI s odkazem na  Katechismus katolické církve  (KKC 540, 1095, 1438); YOUCAT 272.

Osnova :

a) ráz postní doby: příprava na Velikonoce obnovou křtu a pokáním

b) kajícnost, půst: nutnost a způsob

c) velké myšlenky postní (postní preface)

d) kající pobožnosti

Ráz postní doby: příprava na Velikonoce obnovou křtu a pokáním.

Největším křesťanským svátkem jsou Velikonoce. K jejich hlubšímu prožití slouží přípravná doba - doba postní. Podle záměru koncilu má doba postní vyjadřovat dvojí ráz: křest a pokání. Čekatelé křtu (katechumeni) se během ní mají připravit na  ini­ciační svátosti (křest, biřmování, eucharistie) a věřící na obnovu svého křtu, když si jej připomenou a budou činit pokání. Věřící vycházejí spolu s Kristem na poušť a připravují se na ponoření do Kristovy smrti a vzkříšení.

Postní doba plyne od Popeleční středy po čtyřicet dnů a končí na Zelený čtvrtek večer přede mší na památku Večeře Páně.  Čtyřicetidenní půst  na památku 40denního postu Páně  (540) se prosadil v Římě v 5. století a jeho začátek byl stanoven na 1. postní neděli. Jelikož neděle není postní den a bylo třeba zachovat plných 40 dnů, přidaly se před postní neděli 4 dny, a tak se dospělo ke středě, která od 10. století vzhledem ke zvyku udělování popelce na znamení pokání dostala název „Popeleční". Od 6.století se Popeleční středa stala branou do postní doby.

Kajícnost, půst: nutnost a způsob.

Už podle názvu je doba postní dobou postu, tj. všeobecné zdrženlivosti od masa a jídla zejména na Popeleční středu  a Velký pátek. Na Popeleční středu se po evangeliu a promluvě světí popel a poznamenává se jím čelo věřících se slovy „Prach jsi a v prach se navrátíš"(Gen 3,19), jež tresta­jící Bůh řekl Adamovi, nebo „Čiňte pokání a věř­te evangeliu"(Mk 1,15).

Původ tohoto obřadu je v praxi veřejného pokání v raném středověku, kdy kajícníci byli vyhnáni z církve obřadem, připomínajícím vyhnání Adama a Evy z ráje. Slova o popelu - prachu byla pak zhmotněna  v po­znamenání čel kajícníků popelem. Tento obřad, zasvěcující  ke konání pokání v postní době, se jako svátostina od 10. století vztáhl na všechen lid.

YOUCAT otázka 272:Co jsou to svátostiny?                                                                                           Odpověď:  Svátostiny jsou posvátná znamení nebo posvátné úkony, kterými se zprostředkovává Boží požehnání.

Tvoří je modlitba doprovázená křížem a jinými znameními. K typickým svátostinám patří žehnání osob, domů, vody, zvonů, varhan, označování věřících popelem aj.

Velké myšlenky postní (postní preface).

Obnovená postní liturgie současně vyzývá  k jiným druhům postu: k horlivější modlitbě, ke skutkům lásky, k sebekázni, k duchovnímu obrácení (výzvy proroků v neděl­ních čteních).  V hledání celkového smyslu postní doby nám mohou pomoci slova postních  prefací, které nám před oči výrazně staví vlastní cíl této přípravné doby na Velikonoce a motivuje úsilí postních týdnů pohledem na velikonoční události.

První preface říká:  "Neboť ty nám vždy znovu dáváš milost pokání, ty chceš, abychom se připravovali v zbožnosti a horlivé lásce na slavnost velikonočních tajemství. V nich jsme dostali počátek tvého života, v nich rosteme k plnosti tvého synovství skrze našeho Pána Ježíše Krista."

Je rovněž zdůrazněna již výše uvedená druhá myšlenka postní doby: příprava na křest nebo jeho obnova. K tomu jsou obnovena „křestní evangelia", jež byla předčítána katechumenům (o Samaritánce, o uzdravení slepce, o vzkříšení Lazara). Ta se ovšem vztahují  na všechny věřící, neboť během postní doby si spolu s těmi, kteří se na křest skutečně připravují, připomíná tajemství křest­ního zasvěcení celá církev (1095).

Katecheze o velikonočním tajemství a o svátostech a se koná především v homiliích  o nedělích; důkladněji se vysvětlují texty lekcionáře, zvláště evangelijní perikopy, které objasňují z různých hledisek křest a jiné svátosti.

Kající pobožnosti.

V liturgii je kající charakter této doby vyjádřen fialovou barvou bohoslužebného roucha a vypuštěním zpěvu Gloria (Sláva na výsostech Bohu) a Aleluja (doslova "chvalte Pána") při mši. K postní době patří kající pobožnosti a obřady, duchovní cvičení, dobrovolná odříkání, i pobožnost  křížové cesty, během níž věřící procházejí kolem čtrnácti "zastavení", které připomínají Kristovo utrpení od odsouzení až po pohřbení (1438).

Na závěr:

Z poselství papeže Benedikta XVI. pro postní dobu v roce 2007:

„Bratři a sestry, půst je vhodnou dobou k tomu, abychom se naučili stát spolu s Pannou Marií a milovaným učedníkem Janem vedle Toho, který na kříži dokonává oběť svého života za celé lidstvo (srov. Jan 19,25). Obraťme tedy v tomto období zaměřeném na pokání a modlitbu svůj pohled s živější spoluúčastí na ukřižovaného Krista, který umírá na Kalvárii a plně nám zjevuje Boží lásku.“

Vypracoval Matonick

Zobrazeno 858×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio