Témata k nedělní a sváteční liturgii

BŮH PŘICHÁZÍ VSTŘÍC ČLOVĚKU - téma 83 ke Slavnosti svatého Josefa 19.3.2015 - homilie katechetická (KKC 50-67; YOUCAT 7,9).

16. 3. 2015 14:19

SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA – čtvrtek -19.3.2015

Liturgické texty

  • Komentář k 1. čtení z druhé  knihy Samuelovy   (V  str. 187)     2 Sam  7, 4 -5a. 12 -14a. 16:

Ze svého rozhodnutí se Bůh člověku po etapách postupně dává  poznat tím, že mu vyjevuje svá tajemství, svůj spasitelský plán se všemi lidmi, stanovený přede všemi věky v Kristu. Skrze prorocký text z knihy Samuelovy  vystupuje Hospodinovo slovo    o blížícím se příchodu onoho slavného potomka z Davidova rodu, který upevní Boží království navěky.

PRVNÍ ČTENÍ 2 Sam 7, 4 - 5a. 12 - 14a. 16:Hospodinovo slovo se ozvalo k Nátanovi: "Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin: Až se naplní tvé dny a uložíš se ke svým otcům, vzbudím po tobě potomstvo, které vzejde z tvých útrob, a upevním jeho království. Postaví dům mému jménu a já upevním jeho královský trůn navěky. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Tvůj dům a tvé království potrvá přede mnou navěky, tvůj trůn bude pevný navždy."

  • Komentář ke 2. čtení z  listu  apoštola Pavla Římanům   (V  str. 188)  Řím   4, 13. 16 -18. 22:

I ve druhém čtení z listu apoštola Pavla je vzpomenut Hospodinův slib daný Abrahámovi o slavné budoucnosti jeho potomstva. Lid vzešlý z Abraháma se stane vyvoleným národem a bude připravován na to, aby  z něj vzešel Mesiáš, který se stane základním kamenem, kolem něhož se jednoho dne shromáždí všechny Boží děti v jednotě církve.

DRUHÉ ČTENÍ Řím 4, 13. 16 -18. 22:Bratři! Abrahámovi a jeho potomstvu se dostalo zaslíbení, že bude dědicem světa, ale ne v závislosti na zákoně, nýbrž proto, že byl ospravedlněn na základě víry.  A proto (se člověk stává dědicem) na základě víry, a tím z milosti, poněvadž tak je ono zaslíbení jisté pro všechny, potomky, a to nejen pro ty, kteří mají Zákon, ale i pro ty, kteří mají víru jako Abrahám. Vždyť on je naším společným otcem - jak to stojí v Písmu: 'Ustanovil jsem tě za otce mnoha národů' - před Bohem, kterému on uvěřil, že oživuje mrtvé a volá k bytí to, co není. Ačkoli už nebylo naděje, on přece doufal a uvěřil, že se stane otcem mnoha národů, protože mu bylo řečeno: 'Tak četné bude tvé potomstvo!'  A proto 'mu to bylo uznáno za spravedlnost'.

  • Komentář k evangeliu podle Matouše   ( V str. 244)  Mt  1, 16. 18 -21. 24a:

Plnost zjevení Boha se s konečnou platností projevila v osobě Ježíše Krista, Syna Božího, narozeného podle Matoušova evangelia  v  rodině Josefa  a Marie. Jím Bůh dovršil svůj plán, podle kterého vykročil vstříc lidstvu.  Bůh sám se v Kristu  z lásky zjevil a daroval člověku, aby ho spasil. Každoročně je dnešní březnový den věnován oslavě spravedlivého muže, svatého Josefa, snoubence Panny Marie, pěstouna Ježíše Krista.

EVANGELIUM Mt 1, 16. 18 - 21. 24a: Jakub byl otec Josefa, muže Marie, z které se narodil Ježíš, nazývaný Kristus. S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se  s ní rozejít.Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů." Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal.

Bůh přichází vstříc člověku

je téma 83 ke dnešní  katechetické homilii podle projektu „Učící se církev“cyklus BIs odkazem na znění dnešního evangelia Mt  1, 18-24  a   na Katechismus katolické církve (KKC) 50 - 67; YOUCAT 7,9.

Osnova: 

a) Bůh zjevuje svůj plán

b) v Ježíši Kristu je plnost zjevení 

Úvod:

Název tématu je totožný s názvem druhé kapitoly Katechismu katolické církve (KKC): Boží zjevení. O tom, že se Bůh z lásky k lidstvu člověku zjevil a v jakých etapách lidských dějin tak činil, pojednává prvních 18 paragrafů prvního článku této kapitoly.

Bůh zjevuje svůj plán.

YOUCAT otázka 7:Proč se Bůh musel ukázat, abychom poznali jaký je?   Odpověď: Člověk dokáže svým rozumem poznávat, že Bůh je, avšak už ne to, jaký Bůh skutečně je. Protože si Bůh přeje, abychom ho poznávali, zjevil se nám.

Člověk může svým rozumem poznat Boha z jeho díla. K tomu, aby mu Bůh poskytl definitivní a vyčerpávající odpověď na všechny otázky, týkající se smyslu a cíle jeho života, se Bůh zjevil člověku také tím, že mu postupně zjevoval svá tajemství slovy i činy (50). Ve své dobrotě a moudrosti dokonce rozhodl zjevit  k tomu sebe samého (51). Viz též „Díkůvzdání apoštola Pavla“v listě Efezským “ (Ef 1,3 -23).  Tím, že se Bůh zjevuje, chce, aby lidé byli schopni mu odpovědět, poznat a milovat ho víc, než by toho byli schopni sami od sebe (52). Aby si člověk zvykl chápat Boha, použil Bůh metodu zvláštní „božské výchovy“ a postupně po etapách ( 5464)  jej připravuje na přijetí onoho nadpřirozeného zjevení, jímž dává poznat sama sebe, vrcholící v osobě Ježíše Krista, který přišel na svět  ve Svaté Boží rodině Marie a Josefa (53).

V Ježíši Kristu je plnost zjevení.

Kristus, Boží Syn, který se stal člověkem,  je jedinečným , dokonalým a definitivním Slovem Otce, který v něm říká všechno.  Všechna tajemství, která dříve Bůh sděloval po částech prorokům, zjevil  nám Ježíš Kristus naráz  a jednou provždy.

Svatý Jan od Kříže nám k tomu dále říká (65): Proto, kdyby se nyní chtěl někdo Boha na něco dotazovat nebo od něj žádat nějaké vidění, nejen by se dopouštěl pošetilosti, ale urážel by Boha tím, že neupíná svůj zrak jedině na Krista bez vyhledávání jiné věci nebo nějaké novoty“

YOUCAT otázka 9: Co ze své podstaty ukazuje Bůh tím, že nám posílá svého Syna?   

Odpověď: Bůh nám v Ježíši Kristu ukazuje celou hloubku své milosrdné lásky.

Neobyčejně důležitým a ústředním obsahem Písma svatého Starého i Nového zákona jsou líčení setkání člověka s Bohem. Ta vždycky vyjadřují starost Boha         o uskutečnění jeho plánů ke spolupráci s ním. Bůh v nich vždy vychází vstříc člověku. Zjevuje se mu jako láskyplný, milosrdný, současně však i spravedlivý, jako ten, který dává příkazy, a zároveň dbá, aby byly dodržovány. Ze strany člověka vystupuje v setkáních důvěra, ale i strach, očekávání pomoci i naříkání, že nepřichází. Od kontaktů s prarodiči, přes rozmluvy s patriarchy, dávání rad a poskytování pokynů Mojžíšovi, přes zjevení poskytované prorokům a celou péčí  o lid Izraele se stále více ukazuje, že tato setkání mají za cíl spásu člověka. Písmo svaté jsou dějiny této spásy. Nejdůležitější setkání lidství s božstvím se uskutečnilo v Kristu. Syn všemohoucího Boha se díky péči Panny Marie a jejího snoubence Josefa stává člověkem a vystupuje jako jediný, hlavní prostředník mezi všemi lidmi s Bohem.

V Ježíši Kristu můžeme spatřit neviditelného Boha. Stal se člověkem, jako jsme my. Na něm vidíme, kam až dokáže zajít Boží láska: Bůh na sebe bere celou tíži našeho života. Jde s námi po všech našich cestách. Je i v naší opuštěnosti, v našem utrpení a v našem strachu ze smrti. Je všude tam, kde už nemůžeme dál, aby nám otevřel dveře k životu.

Slavným příchodem našeho Pána Ježíše Krista je zjevení Boží dokončeno (66). Není však úplně rozvinuto.  Bude úkolem křesťanské víry postupně proniknout a objevovat celý jeho obsah  (67).

Na závěr 

Bůh se  lidstvu v průběhu dějin často zjevoval. Vedla ho k tomu láska k člověku.  Jako v láskyplném lidském vztahu můžeme poznat milovanou osobu pouze za předpokladu, že nám otevře své srdce, tak se rovněž dovídáme o nejvnitřnějších Božích myšlenkách jen díky tomu, že se nám věčný a tajemný Bůh z lásky plně otevřel. Bůh promlouval k lidem od okamžiku stvoření po celé dějiny praotců až k dokonalému sebezjevení ve svém Synu Ježíši Kristu. V něm nám vylil své srdce a jednou provždy zjevil svou nejvnitřnější podstatu.

Vypracoval Matonick

Zobrazeno 784×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio