Témata k nedělní a sváteční liturgii

BOŽÍ DÍLA A POSLÁNÍ TROJICE - téma 94 ke slavnosti Nejsvětější Trojice neděle 31.5.2015 - homilie katechetická (KKC 257-260; YOUCAT 39, 38, 29).

26. 5. 2015 11:16

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE – neděle – 31.5.2015

Liturgické texty

  • Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy   (IB)  Dt  4,32-34. 39-40:

Bůh je jeden. Člověku se podle Písma zjevuje ve třech osobách.  Autor dnešního čtení ze starozákonní  knihy Mojžíšovy píše, že hlas Hospodina mohl lid slyšet odedávna, podle Jeho zákonů se řídit  a zakoušet na sobě i Jeho mocné činy.

1. ČTENÍ Dt 4, 32-34. 39-40: Mojžíš řekl lidu: "Ptej se dávných dob, které tě předcházely ode dne, kdy Bůh stvořil člověka na zemi: ( ptej se ) od jednoho konce nebes k druhému, stalo se někdy něco tak velkého nebo bylo něco podobného slyšet, aby nějaký národ slyšel hlas Boha, mluvícího z ohně, jako jsi slyšel ty, a zůstal naživu? Nebo zkusil nějaký bůh přijít a vyvolit si národ uprostřed jiného národa zkouškami, znameními, divy, bitvami, mocnou rukou, napřaženým ramenem, úžasnými děsnými činy, jak pro vás to všechno učinil Hospodin, váš Bůh, před vašimi zraky v Egyptě?  Uznej to dnes a uvaž   v srdci: je to Hospodin, Bůh nahoře na nebi jako dole na zemi; není jiného boha. Zachovávej jeho nařízení a jeho příkazy, které ti dnes přikazuji, abys byl šťastný ty a tvoji synové po tobě, abys dlouho žil na zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává navždy."

  • Komentář ke 2. čtení z listu apoštola Pavla Římanům    (IB)   Řím  8, 14-17:

Apoštol Pavel v části textu velebícího Hospodina, adresovaného Římanům, něžně oslovuje Boha  jako Otce.  Bůh všechny pokřtěné, kdo věří v  Ježíše Krista, působením Ducha svatého, jenž přebývá v srdci věřících, dokonale s  Božím Synem sjednocuje a přijímá je tím dokonce za své  děti. Celý křesťanský život tedy spočívá na vysoce důvěrném společenství  s každou ze tří božských osob.

2. ČTENÍ Řím 8, 14-17:Bratři! Všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové. Nedostali jste přece ducha otroctví, že byste museli zase znova žít ve strachu. Dostali jste však ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžeme volat: "Abba, Otče!" Spolu s naším duchem to potvrzuje sám Duch ( svatý ), že jsme Boží děti. Jsme-li však děti, jsme i dědici: dědici Boží a spoludědici Kristovi. Musíme ovšem jako on trpět, abychom tak mohli spolu s ním dojít slávy.  

  • Komentář k evangeliu podle Matouše    (IB)  Mt  28, 16-20:

Ježíš se podle Matoušova evangelia po velikonocích zjevil na hoře v Galilei svým učedníkům jako Pán církve. Naučil je křestní formuli,  jednoznačně vyjadřující, že je jeden Bůh, který přebývá ve třech osobách. V tom spočívá spása. Uvěřit tomuto tajemství a být pokřtěn ve jméno Trojjediného Boha.

EVANGELIUM Mt 28, 16-20: Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa."

Boží díla a poslání Trojice 

je téma 94 ke dnešní  katechetické homilii podle projektu „Učící se církev“ cyklus BI s odkazem na Katechismus  katolické církve (KKC) 257-260;YOUCAT 39, 38, 29.

Osnova:

a) Bůh chce svobodně sdílet slávu svého blaženého života

b) řád spásy je společným dílem tří božských osob

c) cílem tvorstva je vstoupit do dokonalé jednoty s Nejsvětější Trojicí

Úvod:

Boží Trojice je nejpřekvapivější pravda  nám zjevená jako hlavní tajemství víry. Církev věří v Otce, ve vtěleného Syna a v Ducha Svatého.  Výklad dnešního tématu se opírá o čtyři paragrafy Katechismu katolické církve, týkající se učení církve o poslání Svaté Trojice v Božím díle.

Bůh chce svobodně sdílet slávu svého blaženého života.

Bible nám zjevuje Boží plán spásy lidstva, který  Hospodin pojal ještě před stvořením světa.   Bůh z lásky k nám si nás svobodně vyvolil a přeurčil, abychom byli přijati jako Jeho děti (srov. Ef 1,4-5) a mohli s Ním sdílet Jeho slávu.   Člověk se stal ohniskem Božího záměru stvoření.  Je psáno: I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby…(Gen 1,26).  V tomto verši tvary slov, vztahující se  k Bohu, jsou v množném čísle a Boží Trojici naznačují. Někteří uvádějí, že když Bůh řekl: „Učiňme člověka …“, stalo se tak v rozhovoru „při poradě“. To Boží Trojice se radila  o tom, zda stvořit člověka. Při stvoření jiných věcí podobná porada zaznamenána nebyla. Stvoření člověka  tedy muselo být něčím závažnějším. Stvoření nebes a země nebylo ani tak důležité jako stvoření člověka. V celých dějinách spásy  se dílo stvoření následně rozvíjí, v poslání Jeho Syna i v poslání Ducha svatého, které pokračuje v poslání, kterým byla pověřena církev (257).

Řád spásy je společným dílem tří božských osob. 

Otec, Syn a Duch svatý nejsou tři původci veškerého tvorstva, nýbrž jediný původce. Každá božská osoba se však podílí na společném díle podle své osobní vlastnosti.  Církev vyznává (258):

„Jeden je totiž Bůh Otec, od něhož jsou všechny věci; jeden je Pán Ježíš Kristus, skrze něhož jsou všechny věci; jeden je Duch svatý, v němž jsou všechny věci.“

Celý křesťanský život je společenstvím s každou z božských osob. Kdo vzdává chválu Otci, vzdává ji i Synu a Duchu svatému; kdo následuje Krista, činí to jen proto, že ho Otec přitahuje a Duch vede (259).

Cílem tvorstva je vstoupit do dokonalé jednoty s Nejsvětější Trojicí

Bůh nás zve, abychom s Ním splynuli v dokonalém společenství a v jednotě s Trojicí. Už nyní jsme povoláni k tomu, aby v nás Nejsvětější Trojice přebývala (260).

„Kdo mě miluje,“ říká Pán, „bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek“(Jan 14,23).

Dokud se Bůh nezjevil, nebylo možné si jej ani představit. Ježíšovým narozením se ale Bůh zjevil a přijal lidství – když se mudrci od Východu klaní narozenému Dítěti, sklání se před Bohem, který má jasnou podobu. "Kdo vidí mě, vidí Otce" (Jan 14,9) říká Ježíš...on je zjevením Otcovým, "jehož ustanovil dědicem všeho"(Žd 1,2). Zjevil-li se tedy Ježíš v lidském těle, pak je možné zobrazit všechny tři osoby boží Trojice v lidské podobě, jak to např. symbolicky vyjádřil Andrej Rublev r. 1410 na své nejznámější ikoně (Viz).

YOUCAT otázka 39: Je Ježíš Bůh? Patří do Nejsvětější Trojice?   Odpověď: Ježíš z Nazareta je Syn, druhá božská osoba, ke které se obracíme, když se modlíme: „… ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého (Mt 28,19).

YOUCAT otázka 38: Kdo je „Duch svatý“ ?  Odpověď: Duch svatý je třetí osobou Nejsvětější Trojice a má stejnou božskou velikost jako Otec a Syn.

Církev katolická se modlí  k jednomu  Bohu  v jeho trojjedinosti  ve „Vyznání víry“ (v Krédu).

YOUCAT otázka 29: Jak zní velké, tzv. nicejsko-cařihradské vyznání víry?  Odpověď:  Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh  z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha svatého, pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých  a život budoucího věku.  Amen.

Závěr:

Základy víry církve spočívají na díle  jednoho Boha v Trojici a Trojici v jednotě. Jiná je osoba Otce, jiná Syna, jiná Ducha svatého; jediné je však božství, rovná sláva a stejná věčná velebnost Otce a Syna a Ducha svatého.

Vypracoval Matonick

Zobrazeno 792×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio