Témata k nedělní a sváteční liturgii

BŮH JE LÁSKA - DOBRO SAMO - téma 90 k 6 neděli velikonoční 10.5.2015 - homilie katechetická (KKC 218-221; YOUCAT 33).

6. 5. 2015 13:13

6. NEDĚLE  VELIKONOČNÍ - 10.5.2015

Liturgické texty

  • Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů    (IB)     Sk  10, 25-26. 34-35. 44-45:

Na  příběhu obrácení představitele římské okupační armády setníka Kornelia, popsaném ve Skutcích apoštolů, je možné poznat, že  Bůh může i v nitru pohana  probudit pomocí Ducha svatého úctu a lásku k Bohu a s projevy hluboké touhy se svěřit do Jeho péče. Kornelius  je typickým představitelem člověka, jenž – byť nevědomě – uvádí  ve skutek dvojí přikázání lásky k Bohu a k bližnímu, které je základním poznávacím znakem křesťanů.

1. ČTENÍ Sk 10, 25-26. 34-35. 44-48:Když Petr přišel do Césareje, Kornélius mu šel vstříc a padl mu v hluboké úctě k nohám. Ale Petr ho zvedl se slovy: "Vstaň! Vždyť i já jsem jen člověk." Tu se Petr ujal slova a promluvil: "Teď opravdu chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě že je mu milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je správné." Když ještě Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kdo tu řeč poslouchali. A žasli věřící obrácení ze židovství, kteří přišli s Petrem, že i na pohany byl vylit dar Ducha svatého. Slyšeli totiž, jak mluví (cizími) jazyky a velebí Boha. Tehdy Petr řekl: "Může někdo odpírat křestní vodu těm, kteří jako my přijali Ducha svatého?" Pak rozkázal, aby je pokřtili ve jménu Ježíše Krista. Potom ho prosili, aby ( u nich ) zůstal ještě několik dní.

  • Komentář ke 2. čtení z prvního listu  apoštola Jana    (IB)  1 Jan   4, 7-10:

Druhé čtení je úvodem k obsáhlé pasáži o lásce, která je vyvrcholením prvního listu apoštola Jana. Zdrojem lásky je sám Bůh.  Každý kdo z tohoto zdroje vyšel a kdo je s ním ve spojení, žije z lásky a lásku také kolem sebe šíří. Láska k Bohu a láska k bližnímu má společný základ. Kdo neprokazuje lásku ke svým bližním, nemůže tvrdit, že opravdu  miluje Boha.

2. ČTENÍ 1 Jan 4, 7-10:Milovaní, milujme se navzájem, protože láska je z Boha, a každý, kdo miluje, je zrozen z Boha a poznává Boha. Kdo nemiluje, Boha nepoznal, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. V tom záleží láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy.  

  • Komentář k evangeliu podle Jana   (IB)  Jan  15, 9-17:

Evangelium podle Jana navazuje na předcházející čtení o lásce. Objasňuje způsob, jak se uplatňují  láskyplné vztahy mezi Bohem a lidmi. Ježíš přišel na tento svět, aby nás řeči lásky naučil a také, abychom ji dokázali uvádět do svého života.  Kdo zachovává jeho přikázání, vyzývající ke vzájemné lásce, je vystaven nepřetržitému proudu lásky Boží,  která je do našeho nitra vlévána Duchem svatým, a naplňuje nás radostí, klidem a mírem.

EVANGELIUM Jan 15, 9-17:Ježíš řekl svým učedníkům: "Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila. To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život.  Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém.  To vám přikazuji: Milujte se navzájem."

Bůh je láska – Dobro samo

je téma 90 ke dnešní  katechetické homilii podle projektu „Učící se církev“cyklus BI s odkazem na znění 2.čtení  1.Jan 4,7-10  a  na Katechismus katolické církve (KKC) 218 – 221; YOUCAT 33 .

Osnova:

a) láska Boha k Izraeli

b) Boží láska je věčná

c) Bůh je láska

d) jsme stvořeni a povoláni, abychom se na této lásce podíleli

Úvod:

Bůh se  člověku zjevil a zjevuje v mnoha podobách. Je nejvýš milosrdný a věrný, plný slitování a milostivý, je pravda a láska. Tomu, že Bůh je láska věnuje církev katolická v katechismu k dnešnímu tématu čtyři paragrafy kapitoly nazvané „Věřím v Boha Otce“.

YOUCAT otázka 33: Co znamená, že Bůh je láska? Odpověď: Je-li Bůh láska, pak neexistuje nic stvořeného, co by nebylo udržováno a neseného jeho nekonečnou dobrotou. Bůh nejenom prohlašuje, že je láska, on to i dokazuje: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život“ (Jan 15,13).

Žádné jiné náboženství neprohlašuje to, co křesťanství: „Bůh je láska“ (1 Jan 4,8;   1 Jan 4,16). Víra se pevně drží tohoto tvrzení, přestože zkušenost utrpení a zla ve světě vede lidi k pochybnostem o tom, zda Bůh je skutečně láska. Ústy proroka Izaiáše sděluje svému lidu: „Protože ses v mých očích stal drahým a slavným, miluji tě a dám za tebe a tvůj život mnohé lidi a národy. Neboj se, neboť já jsem  s tebou“ (Iz 43,4-5).

Láska Boha k Izraeli.

Skrze Písmo a proroky národ Izraele pochopil důvod, proč si ho Bůh vyvolil a zjevil se mu, aby mu patřil. Byla to Boží láska, kterou si Izrael ničím nezasloužil. Pouze z lásky ho Bůh nepřestal zachraňovat a odpouštět mu jeho nevěrnost a jeho hříchy (218).  Láska Boha k Izraeli je přirovnávána k lásce otce k vlastnímu synovi.  Je to mnohem mocnější láska, než jakou má matka k vlastním dětem. „Copak může zapomenout žena na své nemluvně, není jí líto syny vlastního těla? I kdyby ona zapomněla, já přece nezapomenu! (Iz 49,15-16a). Dospěje dokonce až tak daleko, že daruje to nejcennější: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna“(Jan 3,16); (219).

Boží láska je věčná.

Bůh se rozhodl nás milovat. Miluje nás stále, bez přestání, bez ohledu na to, jak jsme dokonalí. Miluje nás dokonce i tehdy, když něco zkazíme. Boží lásku nezískáváme tedy vlastní snahou o dokonalost,ale proto, že Bůh je dokonalý. Boží láska je „věčná (220): „I kdyby hory ustoupily a pahorky kolísaly, má láska od tebe neustoupí“(Iz 54,10). „Věčnou láskou jsem tě miloval, proto jsem ti zachoval smilování(srov. Jer 31,3).

Bůh je láska.

Papež Benedikt XVI. ve svém poselství věřícím v encyklice Deus caritas est“ (Bůh je láska), datovaném  25.12.2005 ke slavnosti Narození Páně, pojednává o křesťanské lásce. Encyklika přichází s poukazem na láskyplný vztah Boha k člověku v době, kdy mnoho sil ve světě podněcuje k nenávisti a násilí ve jménu Božím. Papež připomíná, že láska k bližnímu patří k podstatě katolické církve stejně jako vysluhování svátostí a zvěstování evangelia.

Jsme stvořeni a povoláni, abychom se na této lásce podíleli.

Výše uvedený dokument papeže vychází ze slov 1. listu apoštola Jana:  Bůh je láska, a kdo zůstává  v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm(1 Jan 4,16); (221).

První část dokumentu upřesňuje podstatu lásky mezi Bohem a člověkem. Nejušlechtilejším zjevením lásky je Ježíš Kristus, který je vtělenou láskou Boha Otce  k nám. Vzorem této lásky je podle encykliky samotný život Ježíše Krista, který ve své  osobě spojil lásku k Bohu i bližnímu. Láska přitom není přikázáním, ale poznáním člověka, že je Bohem milován, a adekvátní odpovědí na tento dar. Láska k bližnímu má v současné době řadu chvályhodných forem, píše papež. Mezi ty, které zvláště doporučuje katolíkům k následování, patří podpora charitativní činnosti církve.  Fyzická láska mezi mužem a ženou pak nemá být "ponižována na pouhý sexuální styk". Má vždy směřovat ke spojení těla a ducha formou manželství,  v němž muž a žena naplní svoje "hluboké osudové poslání".

V Bibli, a zejména v Novém zákoně, je koncept „lásky“ vykreslen mnohem hlouběji. Tento posun je vyjádřen ve prospěch termínu „agapé“, který vyjadřuje  „obětující se lásku“.Ježíš mluvil o křesťanské lásce jako o nejdůležitějším přikázání (Mk 12, 29–31) a o novém přikázání (Jan 15,9–12). Odpovědět na Boží lásku činy laskavé péče o ty, kdo to potřebují, je zároveň největším důkazem lásky k Bohu.

Na závěr:

Boží slovo nás ujišťuje o tom, že Bůh miluje každého z nás. Tedy, že každého člověka přijímá a touží mu dát sám sebe, svůj život, touží po dobru nás všech a nabízí nám prostředky k jeho dosažení.

Vrcholem svědectví o Boží lásce a jeho dobroty k nám je skutečnost, že Bůh se stal v Ježíši Kristu člověkem a za nás zemřel. Smrtí a zmrtvýchvstáním Ježíše Krista ale iniciativa Boží náklonnosti k nám nekončí. "Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán"(Řím 5,5). Touto láskou nás miluje Bůh a současně způsobuje, že my jsme uschopňováni rovněž milovat jeho a své bližní. Je to nový způsob  schopnosti milovat. Jsme zváni a uschopňováni k tomu, abychom na Boží lásku odpověděli a vstoupili s ním do skutečně důvěrného vztahu.

Vypracoval Matonick

Zobrazeno 967×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio