Témata k nedělní a sváteční liturgii

NANEBEVZETÍ PANNY MARIE - téma 109 ke Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie sobota 15.8.2015 - homilie katechetická (KKC 721-726; YOUCAT 117).

12. 8. 2015 20:21

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE - 15.8.2009 – sobota

Liturgické texty

  • Komentář k 1. čtení z  knihy Zjevení   (V)    Zj  11, 19a; 12 1. 3-6a. 10ab: 

Text knihy Zjevení, plný symbolů, zobrazuje drama lidských dějin i pomocí kosmických obrazů. Janovo zjevení osoby mytické  „Ženy“ nám zde dovoluje, abychom v ní my, křesťané, viděli Marii, která ve svém lůně nosí božské dítě, aby v něm přivedla na svět Krista. Současně text také symbolizuje Církev, na niž útočící „drak“ představuje  sílu satanského původu, která znesvěcuje všechno posvátné. Z tohoto zápasu  Církev i její matka Marie vyjde vítězně, protože je pod Boží ochranou.

1.ČTENÍ: Zj 11, 19a; 12, 1. 3 - 6a. 10ab: Boží chrám v nebi se otevřel a ukázala se v něm archa jeho úmluvy. Pak se objevilo na nebi veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy. Potom se objevilo na nebi další znamení: veliký ohnivě rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy a na každé hlavě měl čelenku. Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. Ten drak se postavil před ženu, která měla rodit, aby pohltil její dítě, jakmile ho porodí. A porodila syna, chlapce, toho, který má vládnout všem národům železným prutem. Avšak její dítě bylo uchváceno do nebe k Bohu, k jeho trůnu. Žena pak uprchla na poušť, kde měla místo připravené od  Boha. Tu jsem uslyšel hlasité volání v nebi: "Od nynějška patří vítězství, moc  a královská vláda našemu Bohu a panování jeho Pomazanému."

  • Komentář ke 2. čtení z prvního listu Pavla Korinťanům   (V)    1 Kor  15, 20-27a:

Mariino nanebevzetí předjímá slavný úděl vyhrazený všem věřícím. Kristus Pán je první, komu tato sudba plně přísluší pro jeho božství. I Panna Maria, jeho matka, patří k těm, které chce Bůh mít u sebe. Svatý apoštol Pavel v textu listu Korinťanům  vyjadřuje svůj stěžejní názor na dějiny života.  Nanebevzetí Panny Marie, je pro nás výzvou k projevům víry, že i my ji k Bohu budeme na věčnost následovat a neskončíme mezi nepřáteli Krista a člověka ve společnosti služebníků smrti.

2. ČTENÍ 1 Kor 15, 20 - 27a: Bratři! Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z těch, kteří zesnuli. Protože smrt přišla skrze člověka, přijde skrze člověka také vzkříšení mrtvých. Jako totiž pro svoje spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak zase pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu. Ale každý v tom pořadí, jaké mu patří: na prvním místě je Kristus; pak ti, kteří jsou Kristovi, až přijde. Potom nastane konec, až odevzdá své království Bohu a Otci a až zlomí vládu všech možných knížat, mocností a sil. On totiž musí kralovat, 'dokud mu ( Bůh ) nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám'. Jako poslední nepřítel bude pak zničena smrt. 'Všechno' totiž ( Bůh ) 'podřídil pod jeho nohy'.  

  • Komentář k evangeliu podle  Lukáše    ( V)  Lk  1, 39-56:

Příběh o setkání Marie s Alžbětou, dvou žen v požehnaném stavu,  zaznamenaný v evangeliu apoštolem Lukášem, je radostnou zvěstí pro celý svět. Slyšme, jak jásot dítěte v Alžbětině lůně  souzní s nádherným chvalozpěvem Panny Marie.

EVANGELIUM Lk 1, 39 – 56: Maria se vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: "Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!" Maria řekla: "Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky."  Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila domů. 

Nanebevzetí Panny Marie

je téma 109 ke dnešní liturgické homilii podle projektu „Učící se církev“cyklus BI s odkazem na znění všech tří dnešních čtení a  Katechismus katolické církve (KKC) 721-726; YOUCAT 117.

Osnova:

a) zaplesej, milostí zahrnutá

b) veliké věci mi učinil ten, který je mocný

Úvod.

Ježíš Kristus vstal z mrtvých a největší z lidí, kdo ho následoval, byla Panna Maria. Rozdíl je v tom, že Pán jako Bůh a člověk na nebe vstoupil, zatímco Maria jako pouhý člověk jím byla na nebe vzata. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie je v některých křesťanských církvích nejdůležitější mariánský svátek, který se slaví 15. srpna. Vyjadřuje, že Marie jako matka Ježíše Krista již dosáhla života „v dokonalé a oslavené tělesnosti“, to jest jako individuální osoba. Toto učení vyznává římskokatolická církev (zde vyhlášeno v roce 1950 jako dogma), pravoslavná církev a část církví anglikánské tradice.

Dnes dále rozvíjíme téma o Panně Marii, o které jsme se neopomenuli zmínit při studiu podkladů k tématu „Duch Svatý v dějinách spásy“ (70).  Také v KKC jsme dospěli ke kapitole  o Panně Marii, matce Boží, která  poslání Ducha svatého mezi lidmi zázračným způsobem  korunovala (721).

Zaplesej, milostí zahrnutá.

YOUCAT otázka 117: Jak mohl Duch svatý působit v Marii, s ní a skrze ni?  Odpověď: Maria byla naprosto otevřená Bohu (srov. Lk 1,38). Proto se mohla stát působením Ducha svatého „Matkou Boží“ – a jako Ježíšova matka se stala matkou všech křesťanů a dokonce matkou všech lidí.

Bylo vhodné, aby byla "milosti plná" matka Toho, v němž je "vtělena všechna plnost božství" (srov. Kol 2,9).Marie dovolila Duchu svatému, aby v jejím těle připravil svou milostí příbytek Synu Božímu. Umožnila mu uskutečnit zázrak všech zázraků: Boží vtělení. Odpověděla svým ANO: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova! (Lk 1,38). Uvědomila si, že se na ni vztahují výzvy proroků k radosti. Oni předjímali její budoucí oslavení a anděl Gabriel ji zde právem tak zdravil jako  „siónskou dceru“.

Veliké věci mi učinil ten, který je mocný.

Marie odpovídá nádherným chvalozpěvem, který Lukáš  zaznamenal v dnešním evangeliu) a zpívaným Marií při  návštěvě u sv. Alžběty před narozením Ježíše Krista (Lk 1,39-56). Nazývá se „Magnificat“ a je odvozen od prvního verše ( v latině Magnificat anima mea dominum, česky Duše má velebí Pána). Je současně  díkůvzdáním všeho  Božího lidu a tedy církve (722).

Panna Maria v sobě nese Ježíše. Poté, co se otevřela Božímu daru vtělení Božího Syna, všude, kam přijde, s ní přichází také Ježíš a skrze ni působí Duch svatý. Nese v sobě toho, který je větší než ona, je jejím Stvořitelem. Stává se tak živou monstrancí. Slova, jimiž Panna Maria pozdravila Alžbětu, způsobila podivuhodnou reakci. Všichni zúčastnění byli naplněni radostí Ducha svatého a Panna Maria propukla v jásavý zpěv chvály Boha a jeho jednání. Její nejkrásnější chvalozpěv v celém Písmu je pro nás školou modlitby. I my jsme pozváni velebit Boha za to, co pro nás vykonal. A tato chvála je pro nás zdrojem radosti: Velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost“ (Žl 126,3).

Na závěr:

V Marii Duch svatý uskutečňuje Otcův plán. Jeho působením Panna počne a porodí Božího Syna (723, 724). Skrze Marii uvádí Duch svatý Krista do společenství lidí (725).  „Žena“ Maria se stává „matkou živých“,  matkou církve (726).

Víra v nanebevzetí  Panny Marie je logickým závěrem toho, čemu nás o Ježíšově matce učí evangelium. A také toho, co nám Ježíš slibuje.  On za svého života   o svou matku láskyplně pečoval. Maria přece dala Ježíšovi tělo. Syn jí chtěl dopřát jedinečný dar: okamžité vstoupení do nebe i se svým neporušeným tělem i duší.

Když 1. listopadu 1950 papež Pius XII. prohlásil za článek víry, že po skončení života byla Neposkvrněná Matka Boží vzata s tělem i duší do nebeské slávy, potvrdil tím to, v co křesťané už odedávna věřili a při bohoslužbách společně oslavovali a slaví až dodnes.

Vypracoval Matonick

Zobrazeno 1059×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio