Témata k nedělní a sváteční liturgii

NEZŘÍZENOST ŽÁDOSTIVOSTÍ - téma 115 ke 25. neděli v mezidobí 20.9.2015 - homilie katechetická (KKC 2535-2540; YOUCAT 465).

16. 9. 2015 21:52

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 20.9.2015

Liturgické texty

  • Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti  (IB)   Mdr 2, 12a. 17-20:

Bezbožníci, o nichž budeme číst z knihy Moudrosti,  jsou lidé, kteří odmítli Boha  a vzpírají se mu tím, že nedodržují přikázání Božího zákona. Své životní postoje omezují čistě na pozemské, povrchní a pomíjivé hodnoty a na snahu co nejvíce si užít. Nechávají se vláčet životem svou žádostivostí, chamtivostí a závistí, která je vede až ke konání zlých činů na lidech čestných, Bohu věrných a spravedlivých.

1. ČTENÍ Mdr 2, 12a. 17-20: Bezbožníci řekli: "Číhejme na spravedlivého, podívejme se, zda jsou pravdivá jeho slova, zkusme, jak to s ním skončí. Je-li spravedlivý Božím synem, Bůh se ho ujme a vysvobodí ho z ruky protivníků. Zkoušejme ho soužením a trápením, abychom poznali jeho mírnost a přesvědčili se o jeho trpělivosti. Odsuďme ho k hanebné smrti, zda nalezne ochranu, jak říká.

  • Komentář ke 2. čtení z listu apoštola Jakuba   (IB)    Jak  3, 16-4,3:

Ve společenství, kterému adresuje apoštol Jakub svůj list, vládly rozepře, osobní zájmy, nezřízená touha po vlastnictví, majetku a zábavě. Jakub proto vyzývá věřící, aby se chovali podle Božích přikázání a učili se novému stylu života, v němž vládne vzájemná tolerance, spravedlnost a pokoj. Aby odmítali pokušení a žádostivosti,  cvičili ducha k sebevládě,  lidskosti a prokazováním laskavostí a štědrostí bojovali  proti zmatku a špatnostem.

2. ČTENÍ Jak 3, 16-4, 3: Milovaní! Kde vládne nevraživost a sobeckost, tam je zmatek a kde jaká špatnost. Moudrost shora je však především čistá, dále pokojná, shovívavá, poddajná, plná milosrdenství a dobrých skutků, ne obojetná ani pokrytecká. Ti, kdo usilují o pokoj, rozsévají v pokoji semeno, jehož plodem je spravedlnost.  Z čeho vznikají války, z čeho boje mezi vámi? Jen  z vašich žádostí, které bojují ve vašich údech. Žádáte, ale nemáte; zabíjíte a nenávidíte, a přesto nemůžete dosáhnout ničeho; bojujete a válčíte, ale nic nemáte, protože neprosíte. Prosíte, a nic nedostáváte, protože prosíte špatně: chcete to potom rozplýtvat na své rozkoše.  

  • Komentář k evangeliu podle  Marka   (IB)  Mk  8, 27-35:

V evangeliu podle Marka Ježíš zjevuje hlubinu  lidské neschopnosti pochopit logiku Boží moudrosti. Pozemská moudrost je totiž zaměřena na osobní prospěch a snaží se ho dosáhnout za každou cenu.  Bůh převrací lidské hodnoty. Přichází, aby nabídl lidem darem nový život. Jen ti nepatrní a jako děti bezbranní a čistí mohou dojít za Ježíšem Kristem mezi prvními až do náruče milujícího Otce.

EVANGELIUM Mk 9, 30-37: Ježíš a jeho učedníci sestoupili s hory a procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl. Poučoval totiž své učedníky a říkal jim: "Syn člověka bude vydán lidem do rukou, a zabijí ho, ale za tři dni po své smrti vstane." Oni však té řeči nerozuměli, ale báli se ho zeptat. Potom přišli do Kafarnaa. Když byl v domě, zeptal se jich: "O čem jste cestou rozmlouvali?" Oni mlčeli, protože cestou mezi sebou rozmlouvali o tom, kdo z nich je největší. (Ježíš) se posadil, zavolal si svých Dvanáct a řekl jim: "Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech."  Pak vzal dítě, postavil ho před ně, objal ho a řekl jim: "Kdo přijme jedno z takových dětí kvůli mně, mne přijímá; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal."

Nezřízenost žádostivostí

je téma 115 ke dnešní katechetické homilii podle projektu „Učící se církev“ cyklus BI s odkazem na znění dnešního  druhého čtení Jak  3,16 a Katechismus   katolické církve (KKC) 2535-2540; YOUCAT 465.

Osnova: 

a) co zakazuje 10. přikázání

b) co vyžaduje toto přikázání

c) závist

Úvod.

"Nebudeš toužit po domě svého bližního, ani po jeho poli, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu." (Deuteronomium 5,21).

Tak zní v bibli desáté přikázání, ve kterém Bůh bere pod svou ochranu to, co patří bližnímu.  Za hřích se tu vyhlašují žádostivosti cizího majetku, závist a chamtivost, v nichž je kořen mnohých dalších zlých činů. Smyslová žádostivost nás vede k tomu, abychom toužili po příjemných věcech, které nemáme (2535). A ještě víc: vytlačuje z našeho srdce myšlenku na Boha. Kdo se nechá vláčet životem svými žádostivostmi, stane se nesvobodným štvancem  a otrokem. Opravdu otrokem, protože svoboda je jen tam, kde Pánem lidského srdce je Bůh.

Co zakazuje 10. přikázání.

Desáté přikázání  zakazuje nezřízenou žádostivost, vzniklou z bezuzdné záliby v bohatství a s ním spojené moci. Odtud vede jen malý krůček k samotnému činu, pudí k přestoupení ostatních přikázání (2536). Zlé žádostivosti jsou známy jako hlavní hříchy: pýcha, lakota, vášnivá touha po slávě, dychtivost po cizoložství, závist, chamtivost, hněvivost, lenost. To všechno jsou nedovolené projevy nezkrocených tužeb.  Je ovšem dovoleno usilovat o zisk věcí patřící druhému, pokud k tomu dochází spravedlivými prostředky s vyloučením nadměrné chtivosti a pácháním vyjmenovaných hříchů (2537).

Co vyžaduje toto přikázání.

Uplatnění desátého přikázání v tvém životě tě osvobozuje  a vede  k pěstování tužeb dobrých. Proti zlé představě  staví  ideál kladný, správný, dobrý. Samo pokušení a žádostivost ještě nejsou hříšné, pokud se  s nimi neztotožníš, pokud je energicky odmítneš. To tě dále nutí  cvičit ducha k sebevládě,  lidskosti a ctnosti.

S tím je třeba začít  od  dětství.  Dítě má zažít  omezení a obtíže. Musí si uvědomit, že nemůže dostat všechno, co chce. Často je totiž pro rodiče pohodlnější dítěti vyhovět, než s ním hovořit a vysvětlovat, že je například výhodnější s někým se rozdělit   o čokoládu  a svou radost s ním  sdílet. Desáté přikázání vyžaduje, aby se z lidského srdce vyhostila závist, která může vést k nejhorším zločinům (2538).

Závist.

Závist je jedna z hlavních lidských neřestí (2539). Vede ke zlým činům.  Jen v nich však zlo nespočívá. Už sama závist  otravuje život. Je malicherná a nepřejícná. Všichni ostatní mohou být chudí, oškliví, nešťastní - to je ideál správného světa podle srdce závistivce.  Závist je sestrou chamtivosti,  nepřeje druhému,  chamtivost přeje všechno jen sobě. Křesťan má bojovat proti závisti prokazováním laskavostí, má se naučit, jak žít v pokoře (2540). Nejlepší ochranou proti závisti je být štědrý. Poznávat, jak pravdivé je rčení, že darovaná radost je dvojí radost.

YOUCAT otázka 465: Jaký postoj by měl křesťan zaujmout k cizímu majetku?  Odpověď: Desáté přikázání vyžaduje vnitřní postoj respektování majetku druhého a zakazuje nezřízenou žádostivost po něm. Ze žádostivosti vychází lakota, krádeže a podvody, násilí a nespravedlnost, závist a nezřízená touha přivlastnit si cizí majetek.

Na závěr:

Není to snadné, být štědrý k druhým místo k sobě. Výkladní skříně, reklama v televizi, vše kolem líčí pastičky luxusního a módního zboží. Kdo se jimi nechá nachytat, pro toho se věci stávají modlou. Modla. O tomhle slovu čteme v prvním přikázání. Okruh desatera Božích přikázání se tak uzavírá: v desátém jsme zase na prahu prvního. Modla je to, co se staví na místo, které patří Bohu. Komu se modlou stávají věci, majetek, tam už není místa pro hlubší smysl života, pro lidské a mravní ideály, pro které by stálo za to žít. Berme tedy desáté přikázání jako ukazatele k životu lidsky důstojnému a svobodnému:

"Já, tvůj Bůh, ti dávám dost dobrých darů. Nemusíš druhým závidět a tak se zbavovat radosti z toho, co máš. Nemusíš se chamtivě pachtit do úmoru, abys měl vše, co uvidíš. Radost z dávání, ze štědrosti, je větší než radost z braní. Drž se mých přikázání a budeš žít spokojeně."

Vypracoval Matonick

Zobrazeno 824×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio