Témata k nedělní a sváteční liturgii

POSLEDNÍ SOUD - téma 128 k 1. adventní neděli 29.11.2015 - homilie katechetická (KKC 1038-1041; YOUCAT 163).

26. 11. 2015 12:59

1. NEDĚLE ADVENTNÍ - 29.11.2015

Liturgické texty

  • Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše   (IC)   Jer  33,14-16:

Obsahem krátkého úryvku z Jeremiášových proroctví naděje, je poselství důvěry v Hospodinův  konečný, absolutně dokonalý výkon spravedlnosti nad každým z nás, až budeme stát před jeho posledním soudem. Aby podle svého programu toto ušlechtilé přislíbení mohl Bůh naplnit, povolá Mesiáše, svého Syna - Ježíše Krista, jako  soudce nevyššího.  On byl Hospodinem vyvolen, aby se stal  klíčovou osobou v Božím plánu záchrany člověka.

1. ČTENÍ Jer 33,14-16:Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy splním sliby, které jsem dal o Izraelovu a o Judovu domu.V ty dny, za toho času vzbudím Davidovi zákonitý výhonek, který bude uskutečňovat právo a spravedlnost na zemi. Za těch dnů dojde Juda spásy a Jeruzalém bude bydlet v bezpečí. To je jméno, kterým ho budou nazývat: „Hospodin je naše spravedlnost.“

  • Komentář ke 2. čtení z listu apoštola Jakuba   (IC)    1 Sol  3, 12-4,2:

Druhý příchod Ježíše Krista je všemi křesťany dlouhodobě toužebně očekáván. Jak můžeme číst z listů apoštola Pavla, bylo tomu tak už od dob kdy Pavel žil, své spolubratry v církvi vedl a  nabádal je ke vzájemnému láskyplnému životu. 

2. ČTENÍ 1Sol 3,12-4,2: Bratři! Ať ve vás Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho  k druhému i ke všem lidem, jako ji i my máme k vám. Ať posilní vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, našim Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými.  Nakonec pak vás, bratři, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši: jak jste se od nás naučili, že máte žít, abyste se líbili Bohu, a jak i žijete, tak ať v tom vynikáte ještě více. Víte přece, které příkazy jsme vám dali z moci Pána Ježíše.

  • Komentář k evangeliu podle  Lukáše   ( IC)  Lk  21, 25-28.34-36:

Sám Ježíš, jak uslyšíme z Lukášova evangelia, na  svůj druhý příchod učedníky připravoval. Učil je, jak mají žít. I když jim nemohl sdělit přesný čas a podrobnosti, které budou tuto slavnou událost doprovázet, přiblížil jim poměry, v jakých se v té době všeobecného vzkříšení a očekávaného posledního soudu ocitnou. Jako dobré křesťany je čeká osvobození od zla a život v nebeském království.

EVANGELIUM Lk 21,25-28.34-36: Ježíš řekl svým učedníkům:  „Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na celý svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. A tehdy (lidé) uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.  Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmosti, opilstvím a pozemskými starostmi, aby vás den (soudu) nezastihl znenadání jako léčka; přijde totiž na všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka.“

Poslední soud

je téma 128 katechetické homilie podle projektu „Učící se církev“CI s odkazem na Katechismus katolické církve (KKC) 1038-1041; YOUCAT 163, viz též téma 61.                                                                               

Osnova: 

a) bude s konečnou platností odhalena pravda o vztahu každého člověka k Bohu

b) jen Otec zná hodinu a den

c) poselství posledního soudu volá k obrácení

Úvod.

Při vyslovení biblického pojmu Poslední soud se v naší mysli vynoří představy o konci světa. Zaručená přírodovědná nebo prorocká prognóza definitivního obrazu konečné  budoucnosti lidstva, země, vesmíru však neexistuje. Člověk se tedy nedozví přesně, co jej očekává, co se na něj chystá a jak konkrétně bude poslední soud probíhat. Doba počátku a konce světa je totiž přímé zkušenosti nedostupná. Ohlášený konec nelze beze všeho stavět na roveň s vesmírnou katastrofou a ukončením dějin lidstva. Bible nezjevuje přírodovědná fakta, bible vykládá jejich smysl!

Biblické svědectví víry však chápe dobu konce světa a posledního soudu rozhodně tak, že se jedná o naplnění skutečnosti, že Bůh na své stvoření působí bez ohledu na čas nepřetržitě s láskou a soucitem. Na počátku i na konci světa není nicota, ale spravedlivý a milosrdný Bůh, Král a Soudce!    

YOUCAT otázka 163: Co je to konečný neboli poslední soud?

Odpověď: Konečný nebo také poslední soud se uskuteční na konci času, až Pán Ježíš znovu přijde. „Ti kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, kdo páchali zlo, budou vzkříšeni k odsouzení“(Jan 5,29).

Jeho příchod bude provázen mnoha znameními: „A tehdy uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až se to všechno začne dít, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení“(Lk 21,27‑28).

Bude s konečnou platností odhalena pravda o vztahu každého člověka k Bohu.

Době  posledního soudu bude podle Písma předcházet vzkříšení mrtvých a proměna živých. Soudcem všech pak nebude  nikdo jiný než sám Ježíš Kristus, a právě to je pro ty, kteří se mu s důvěrou svěřili, velké znamení naděje. Ten, který v kázání na Hoře zvěstoval nová měřítka a nové hodnoty, je totožný  s tím, který nás na konci podle stejných měřítek bude volat k odpovědnosti! (1038, 1039).

Jen Otec zná hodinu a den.

Poslední soud nastane ve chvíli Kristova slavného návratu.  Čas jeho druhého příchodu zná ovšem jen Bůh Otec. Jen On sám rozhodne, kdy má přijít. V Janově Zjevení čteme Kristova slova: „…ano, přijdu brzo!“(srov. Zj 22,7) Nevíme  co míní příslovcem „brzo“. „O tom dni a o té hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec“  (Mk 13,32);(1040).  A Boží pohled na čas je jiný než náš.                                                

Poselství posledního soudu volá k obrácení. 

Křesťan  má být na Kristův návrat připravený. Znamená to žít v pohotovosti, být bdělý a využít doby, kterou Bůh ještě lidem dává k obrácení (1041).

Pán Ježíš nás varuje: „Mějte se na pozoru, ať vaše srdce není zatíženo omamnými opojeními a životními starostmi, aby onen den vás nezastihl znenadání jako léčka; přijde totiž na všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto buďte bdělí a modlete se po všechen čas, abyste tomu všemu, co se má stát, mohli uniknout a obstát před Synem člověka“(Lk 21,34‑36 ). 

Na závěr:

Když  přišel Ježíš do Galileje, tam na Hoře hlásal Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu“(Mk 1,14-15).

Změň tedy své smýšlení, dokud je čas,  obrať celý svůj život k Bohu a  uvěř Božímu poselství lásky.  Uvěř, že Bůh to s tebou myslí dobře, uvěř, že za všech okolností, zůstaneš ‑li věrný Bohu, jsi stále ve spravedlivých Božích rukou. 

Vypracoval Matonick

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio