Témata k nedělní a sváteční liturgii

DARY A PLODY DUCHA SVATÉHO - téma 158 ke slavnosti Seslání Ducha svatého - neděle 15.5.2016 - homilie katechetická (KKC 1830-1832; YOUCAT 310,311).

12. 5. 2016 18:33

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO –15.5.2016 – neděle 

Liturgické texty

  • Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů   (IC)   Sk  2,1-11:

Událostí, při které byl o Letnicích  50. den po Velikonocích do Jeruzaléma  seslán Duch svatý, tak jak ji popisuje apoštol Lukáš ve Skutcích, bylo dovršeno Ježíšovo zaslíbení o příchodu toho, který ho  na zemi zastoupí po jeho nanebevstoupení. Všichni  svědkové onoho  slavnostního okamžiku byli naplněni Duchem svatým, který je počal obdarovávat pozoruhodnými  duchovními hodnotami. Od té doby se začíná rozvíjet mohutné dílo evangelizace.   

 1. ČTENÍ Sk 2,1-11: Nastal den Letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali: "Ti, co tak mluví, nejsou to Galilejci? Jak to tedy, že každý z nás slyší svou mateřštinu? My Partové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kapadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří jsme připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké Boží skutky." 

  • Komentář ke 2. čtení z listu Pavla Korinťanům  (IC)   1 Kor  12,3b-7.12-13:

V listě Korinťanům vysvětluje Apoštol Pavel, jak působí Duch svatý ve společenství církve.To on přetváří církev a je neúnavným tvůrcem jednoty, která  je kořenem křesťanského života. Duch svatý obdarovává každého křesťana nejrůznějšími charismaty a trvalou dispozicí k tomu, aby konali dobro. Činí věřící ochotnými pohotově poslechnout božská vnuknutí.  Mimořádně hodnotné mravní dokonalosti křesťanů,  jako plody úsilí Ducha svatého, pak umožňují obdarovaným vyvinout  konkrétní snahy o ctnostný a pro společnost a církev  prospěšný  život.

2. ČTENÍ 1 Kor 12,3b-7.12-13: Bratři! Jenom pod vlivem Ducha svatého může někdo říci: "Ježíš je Pán." Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán.   A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí. Ty projevy Ducha však jsou dány každému k tomu, aby mohl být užitečný. Tělo je také pouze jedno, i když má mnoho údů; ale všechny údy těla, přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo. Tak je tomu také u Krista. Neboť my všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo - ať už jsme židé nebo pohané, otroci nebo svobodní - všichni jsme byli napojeni jedním Duchem.

  • Komentář k evangeliu podle Jana   ( IC)  Jan 20,19-23:

Když se Ježíš podle Janova evangelia zjevil po svém vzkříšení svým učedníkům, seslal na ně Ducha svatého a spolu s ním i svůj pokoj, své poslání a svou nadpřirozenou moc. Prostřednictvím svých apoštolů dodnes pokračuje Ježíš ve svém spásonosném působení v dějinách lidstva a ty, kdo přicházejí, aby přijali Boží odpuštění, a aby se s upřímnou lítosti otevřeli přijetí darů Ducha svatého, obdarovává znovuzrozením k novému životu.  

EVANGELIUM Jan 20,19-23: Když byl večer prvního dne v týdnu, přišel ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: "Pokoj vám!" Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: "Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás." Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou."

Dary a plody Ducha svatého

je téma 158 dnešní  katechetické homilie podle projektu „Učící se církev“CI  s odkazem na znění 2.čtení       1 Kor 12,3-7.12-13   a Katechismus katolické církve (KKC) 1830-1832; YOUCAT 310, 311.                                                             

Osnova: 

a) trvalé dispozice

b) sedm darů Ducha Svatého

c) plody Ducha

Úvod.

Křesťané jsou od počátku vedeni církví ke ctnostnému  životu. Svatý Pavel učil: „Konečně, bratři, mějte zájem o všechno, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu“ (Flp 4,8). K dokreslení apoštolova návodu  dodejme citát Sv. Řehoře:“ Ctnostný život spočívá v tom, že se stáváme podobnými Bohu“. K tomu nám pomáhá Duch svatý  svými dary a plody, církví katolickou charakterizované rovněž jako ctnosti, významně doplňující  ctnosti základní  lidské a Božské.

Trvalé dispozice.

Oporou mravního života křesťana jsou dary Ducha svatého. Jsou to trvalé dispozice, které příznivě uzpůsobují člověka, aby byl ochoten konat dobro a jednat podle hnutí Ducha svatého (1830).

Sedm darů Ducha Svatého.

Je sedm darů Ducha svatého, které doplňují a přivádějí k dokonalosti ctnosti těch, kteří je přijímají. Činí věřící ochotnými pohotově poslechnout božská vnuknutí (1831).  Dary Ducha Svatého jsou páteří mravního života křesťana.

Neboť všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží Synové…Jsme-li však děti, jsme i dědici: dědici Boží a spoludědici Kristovi“     (srov. Řím 8,14-17).

YOUCAT otázka 310: Co je to sedm darů Ducha svatého? Odpověď: Dary Ducha svatého jsou trvalé dispozice, které uzpůsobují člověka, aby ochotně následoval Boží vnuknutí. Je jich sedm: moudrost, rozum rada, síla, umění - poznání, zbožnost a bázeň Boží. Takovým „nadáním“ vybavuje Duch svatý křesťany a dává jim tak šanci stát se zvláštními Božími nástroji na tomto světě. 

Takto to vyjádřil svatý Pavel: „Jednomu totiž Duch dává dar moudrosti, jinému zas tentýž Duch poskytuje poznání, jinému se opět dostává víry od téhož Ducha, jiný zase má od téhož Ducha dar uzdravovat , jiný konat zázračné skutky, jiný promlouvat pod vlivem vnuknutí, jinému zase je dáno, aby dovedl rozeznávat, jakým duchem se co nese, jiný může mluvit rozličnými neznámými jazyky a jiný zase má dar, aby uměl vykládat, co tím jazykem bylo řečeno (1 Kor 12,8-10).    

Plody Ducha.

Křesťané dostávají Ducha, který v nich přebývá, který je vede a uschopňuje žít tak, aby se líbili Bohu.  Plody Ducha svatého jsou pak mimořádně hodnotné mravní dokonalosti,  které umožňují obdarovaným vyvinout  konkrétní úsilí o ctnostný a pro společnost a církev  prospěšný  život. Tradice církve jich vypočítává dvanáct (1832).

YOUCAT otázka 311: Co jsou plody Ducha svatého?  Odpověď: Plody Ducha jsou „láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost“ (Gal 5,22-23).

Podle plodů Ducha svatého může svět pozorovat, co se stane s člověkem, který se bezvýhradně odevzdává Bohu, dá se jím vést a formovat. Plody Ducha svatého ukazují, že Bůh hraje v životě křesťana skutečně důležitou roli.

Na závěr: 

Bůh se ze své lásky sklání k člověku. Příběh celé Bible je svědectvím o Božím příklonu k člověku, o jeho milostivém jednání, kterým zachraňuje člověka ze spárů hříchu a smrti.Duch svatý je Bůh sestupující do lidského srdce. Duch svatý je naplněnímJežíšova zaslíbení, že nás nenechá samotné, ale že s námi bude až do konce. Duch svatý je osvobozujícím Duchem, který nás osvobozuje a zmocňujek novému životu Ježíšových následovníků. Dává nám sám sebe, dává nám dary k růstu Božího království, a když jich užíváme, nesou naše životy ovoceDucha svatého.

Vypracoval Matonick

Zobrazeno 1601×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio