Témata k nedělní a sváteční liturgii

SVÁTOSTNÁ OBĚŤ DÍKŮVZDÁNÍ, PAMÁTKA, PŘÍTOMNOST - téma 160 ke slavnosti Těla a Krve Páně 26.5.2016 - homilie katechetická (KKC 1356-1381).

23. 5. 2016 11:59

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ -26.5.2016 – čtvrtek

Liturgické texty

  • Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy   (IC)   Gn 14,18-20: 

Melchizedech, o němž se dočteme  v první knize  Mojžíšově, byl  král a velekněz.  Přinesl Abrahamovi, vracejícímu se z vítězné války, jako oběť Bohu chléb a víno a požehnal mu. Církev v jeho  postavě vidí předobraz Kristova kněžství a obřad darování chleba a vína obdržel od těch dob zvláštní náboženský význam. Stal se i vyjádřením  díkůvzdání a vděčnosti Bohu za bohatství darů, které dává lidstvu. 

 

1. ČTENÍ Gn14,18-20: Melchizedech, král Šalemu, přinesl chléb a víno - byl knězem nejvyššího Boha - a požehnal Abrámovi slovy: "Požehnán buď Abrám od nejvyššího Boha, který stvořil nebe a zemi. Veleben buď nejvyšší Bůh, který ti vydal do rukou tvé nepřátele." Abrám mu dal desátek ze všeho.

  • Komentář ke 2. čtení z prvního  listu Pavla Korinťanům   (IC)  1 Kor  11,23-26:

Apoštol Pavel  představil v listě  korintskému církevnímu společenství památnou poslední Ježíšovu večeři jako  eucharistickou hostinu v jejím plném významu. Zprávu o ní podtrhl přesnou  citací Ježíšových slov tehdy pronesených.  Křesťanské hostiny se staly od těch dob připomínkou a oslavou památky na velkou událost ze života Ježíše Krista, znamenající začátek nové smlouvy mezi Bohem a jeho lidem. 

2. ČTENÍ 1 Kor 11,23-26:Bratři! Co jsem od Pána přijal, v tom jsem vás také vyučil: Pán Ježíš právě tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, rozlámal ho a řekl: "Toto je moje tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku." Podobně vzal po večeři i kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva, potvrzená mou krví. Kdykoli z něho budete pít, čiňte to na mou památku." Kdykoli totiž jíte tento chléb a pijete z tohoto kalicha, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. 

  • Komentář k evangeliu podle Lukáše   (IC)  Lk 9,11b-17:

 Všechny dnešní úryvky z Písma jsou ve spojení se zvláštním svátkem „Těla a krve Páně, který věnujeme úvahám o významu eucharistie jako středu křesťanského života.  Je tomu tak i při výběru evangelia podle Lukáše. Zázračné rozmnožení pokrmů a rozdělení lidu odpovídá popisu,  jakými způsoby Ježíš hostil své učedníky i při jiných příležitostech. Ty pak získaly význam památky Ježíšových slov a skutků a staly se požehnáním v dějinách společenství, které Pána následuje.

EVANGELIUM Lk 9,11b-17:Ježíš mluvil k zástupům o Božím království a uzdravil ty, kdo potřebovali léčení. Začalo se schylovat k večeru. Dvanáct (učedníků) k němu přistoupilo a řekli mu: "Rozpusť lid. Ať jdou do okolních vesnic a dvorců, aby si tam našli nocleh a něco k jídlu, protože tady jsme na opuštěném místě." Odpověděl jim: "Vy jim dejte jíst!" Řekli: "Nemáme víc než pět chlebů a dvě ryby, ledaže bychom šli a nakoupili jídla pro všechny tyto lidi." Bylo jich totiž na pět tisíc mužů. Řekl svým učedníkům: "Rozsaďte je ve skupinách asi po padesáti!" Udělali tak a všechny rozsadili. Vzal pak těch pět chlebů a ty dvě ryby, vzhlédl k nebi a požehnal je, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali lidu. Všichni se najedli dosyta a ještě se sesbíralo plných dvanáct košů zbylých kousků. 

Svátostná oběť díkůvzdání, památka, přítomnost 

je téma 160 dnešní  katechetické homilie podle projektu „Učící se církev“CI  s odkazem na znění 2.čtení 1 Kor 11,23-26   a Katechismus katolické církve (KKC) 1356-1381.                                                              

Osnova: 

a) díkůvzdání a chvála Otci

b) památka Kristovy oběti a jeho Těla, Církve

c) přítomnost Krista skrze moc jeho slova a Ducha Svatého

Úvod.

O obsahu dnešního tématu jsme se letmo zmínili v  lekci 111  nazvané „Slavení eucharistie“, která byla věnována průběhu slavení této svátosti. Uvedli jsme, že křesťané slaví eucharistii již od počátků církve dodnes. Křesťané  se totiž cítí být vázáni příkazem Pána, daným v předvečer jeho utrpení (1 Kor 11,24-25); (1356). Proto slavíme památku jeho oběti a obětujeme Otci to, co nám dal:dary stvoření - chléb a víno, které se mocí Ducha svatého a slovy Kristovými staly jeho tělem a krví (1357). Učící se církev podle osnovy a KKC, téma o podstatě eucharistie dále rozvádí (1358).

Díkůvzdání a chvála Otci.

Eucharistii, svátost naší spásy, kterou nám Kristus zjednal na kříži, považujeme za akt díkůvzdání a chválu Otce  za všechno, co Bůh ve stvoření a v lidstvu učinil dobrého, krásného a spravedlivého. Je vyjádřením díků , kterými církev vyjadřuje svou vděčnost Bohu za všechna jeho dobrodiní (1360),  je obětí chvály,  přinášenou skrze Krista a s ním Bohu Otci (1361).

Památka Kristovy oběti a jeho Těla, Církve. 

Eucharistie není pouze vzpomínka na minulé události, nýbrž hlásání velkolepých děl, které Bůh činí pro lidi (1363). Je zpřítomněním památky Kristovy velikonoční oběti v liturgii církve, oběti, kterou Kristus přinesl na kříži jednou provždy (1364).

Eucharistie sama je také obětí. Její obětní ráz se projevuje ve slovech ustanovení:  “To je mé tělo, které se za vás vydává“ a „tento kalich je nová smlouva  zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá“ (Lk 22,19-20). Kristus dává v eucharistii totéž tělo a krev vydané za nás na kříži (srov. Mt 26,28); (1365; 1366).

V božské oběti, která se koná ve mši svaté, je přítomen a nekrvavým způsobem obětován sám Kristus. Kristova oběť a oběť eucharistie je jedna jediná oběť (1367)     a je také obětí církve, která je pevně s Kristovou obětí spojena, neboť On je její hlavou  a církev Kristovým tělem, včetně jejích údů pozemských a také  těch, pobývajících již v nebeské slávě (1368;1369; 1370; 1371). Obdivuhodně shrnul tuto  nauku svatý Augustin, jenž nás vybízí ke stále hlubší účasti na oběti našeho Spasitele, kterou slavíme v eucharistii (1372).

Přítomnost Krista skrze moc jeho slova a Ducha Svatého.

Ježíš Kristus je ve své církvi přítomen mnoha způsoby: v liturgických úkonech, jak      v osobě sloužícího kněze, tak pod eucharistickými způsobami. Je přítomen ve svém slově: to mluví On, když se v Církvi předčítá Písmo svaté. I tehdy je přítomen, když se Církev modlí a zpívá, jak to slíbil: “Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich” (Mt 18,20) - to znamená “ve společenství věřících”  (1373). Je přítomen svou mocí ve svátostech, takže když někdo křtí, křtí sám Kristus. Eucharistie pak stojí nad všemi svátostmi. V Nejsvětější svátosti oltářní je totiž přímo obsaženo tělo a krev Ježíše Krista (1374). Stává se zde přítomný proměněním chleba a vína, ve své tělo a svou krev (1375).

Tuto změnu církev nazývá přepodstatnění (1376). Kristus je zde přítomen nerozdělen, celý, v každé její části (1377) . My vyjadřujeme víru v jeho přítomnost s náležitou úctou pokleknutím, nebo hlubokou úklonou (1378) a uchováváme eucharistii na zvláště důstojném místě kostela(1379), kde nás Ježíš očekává v této svátosti lásky (1380). Nevnímáme ji svými smysly, ale vírou v Ježíšova slova: „Toto je mé tělo, které se za vás vydává“ (Lk 22,19);(1381).

„Klaním se ti vroucně, skrytý Bože náš, jenž tu ve svátosti sebe ukrýváš: tobě srdcem svým se zcela poddávám, před tebou svou slabost, Bože, vyznávám. Zrakem, hmatem, chutí tebe nevnímám a jen sluchem svým tě jistě poznávám. Věřím vše, co hlásal světu Kristus Pán, v něm je základ pravdy lidstvu všemu dán.“ (Sv. Tomáš Akvinský, hymnus Adoro te devote).

Na závěr.

Součástí slavení eucharistie je vždy: hlásání Božího slova, díkůvzdání Bohu Otci za všechna jeho dobrodiní, především za dar jeho Syna, proměňování chleba a vína a účast na liturgické hostině prostřednictvím přijímání těla a krve Páně. Je to památka Kristovy velikonoční oběti, tedy díla spásy, uskutečněného Kristovým životem, smrtí    a vzkříšením a zpřítomněného liturgickým úkonem.  Eucharistickou oběť přináší sám Kristus, nejvyšší a věčný Velekněz Nové smlouvy, který jedná skrze službu kněží. A navíc je to sám Kristus, skutečně přítomný pod způsobami chleba a vína, který je obětním darem eucharistické oběti.

Vypracoval Matonick

Zobrazeno 1149×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio