Témata k nedělní a sváteční liturgii

PÍSMO SVATÉ - KNIHA BOHA A ČLOVĚKA - téma 188 ke 29. neděli v mezidobí 16.10.2016 - homilie katechetická (KKC 120-130; YOUCAT 17,18,19).

13. 10. 2016 11:35

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 16.10.2016 

Liturgické texty

  • Komentář k 1. čtení  z 2. knihy Mojžíšovy  (IC)   Ex  17,8-13

Vysvětlení textu prvního čtení je z historického hlediska poměrně obtížné. Postava Mojžíše s rozepjatými pažemi vede k představě, že prorok vytrvale prosí Boha o pomoc v bitvě s nepřítelem, nebo že otevírá náruč k přijetí už poskytované Boží milosti k podpoře svého bojujícího lidu. Křesťané v popsaném postoji Mojžíše mohou už vidět  předobraz ukřižovaného Ježíše Krista, zjevený jako  jeden z mnoha příkladů existující  jednoty mezi Starým a Novým zákonem. Předobraz toho, co Bůh nejprve ve  Starém zákoně zjevil a v Novém později dovršil v osobě svého vtěleného Syna.     

1. ČTENÍ Ex 17,8-13:Amalečané přitáhli a bojovali s Izraelem v Refidim. Mojžíš řekl Jozuovi: "Vyber si muže a zítra vyjdi bojovat s Amalečany, já se zatím postavím na vrchol pahorku s Boží holí v ruce." Jozue vykonal, co mu rozkázal Mojžíš, a bojoval s Amalečany. Mojžíš, Árón a Chur však vystoupili na vrchol pahorku. Když Mojžíš měl zdvižené ruce, vítězili Izraelité. Když ruce spouštěl, vítězili Amalečané. Ruce Mojžíšovy se však unavily; vzali tedy kámen, položili pod něho a on se na něj posadil. Árón a Chur podpírali jeho ruce, každý z jedné strany, takže jeho ruce zůstaly pevné až do západu slunce. Jozue porazil ostřím meče Amalečany a jejich válečné sbory. 

  • Komentář ke 2. čtení z 2. listu apoštola Pavla Timoteovi   (IC)    2 Tim  3,14-4,2:

Jak jsme se před dvěma týdny při čtení z listu apoštola Pavla učedníku Timotejovi dozvěděli, je nedotčené svědectví o Kristově životě a jeho  učení církví  hodnoceno jako Poklad víry (Výklad pokladu víry –téma 186). Ten je obsažený v posvátné tradici církve a v Písmu svatém,  který apoštolové svěřili celé církvi, aby jí byl předáván z generace na generaci. V podobném duchu na Pavlův  dopis navazuje i dnešní četba z jeho dalšího listu, v němž nalezneme odpověď na otázku proč, jak a k čemu byli autoři  knih Starého i Nového zákona při tvorbě svého díla Bohem inspirováni. 

2. ČTENÍ 2 Tim 3,14-4,2:Milovaný! Drž se toho, čemu ses naučil a co jsi přijal jako jisté. Víš přece, od koho ses tomu naučil! Od dětství znáš svatá Písma; ta tě mohou naučit moudrosti, abys dosáhl spásy vírou v Krista Ježíše. Všechno, co je v nich napsáno, je vdechnuto Bohem a hodí se k poučování,  k usvědčování, k napravování a výchově ve spravedlnosti. Tak je potom Boží člověk dokonalý, důkladně vyzbrojený pro každé dobré dílo. Zapřísahám tě před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, (zapřísahám tě) při jeho slavném příchodu a království: Hlásej slovo! Přicházej s ním, ať je to vhod či nevhod, usvědčuj, zakazuj, povzbuzuj s všestrannou trpělivostí a znalostí nauky.

  • Komentář k evangeliu podle  Lukáše   ( IC)  Lk  18,1-8:

V Lukášově evangeliu je zaznamenáno Ježíšem vyprávěné podobenství o soudci a vdově, které je současně pozváním k  modlitbě. Na rozdíl od zde vzpomínaných nespravedlivých soudců se Bůh  vždy zastane svých vyvolených, kteří k němu vytrvale volají.  Ježíš se ptá, nalezne-li při svém druhém příchodu u lidu dostatek víry. Ověřme si proto momentální úroveň a životnost víry naší. Jak? Modlitbou, vytrvalým čtením a nasloucháním  slovu Písma Starého i Nového zákona. Kdo přijímá církví střežený  Poklad víry, má naději, že bude spolu s Kristem i vítězně oslaven.   

EVANGELIUM Lk 18,1-8: Ježíš vypravoval svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit a neochabovat: "V jednom městě byl soudce, Boha se nebál a na lidi nedal. Byla v tom městě i vdova, chodila k němu a říkala: 'Zastaň se mě proti mému odpůrci!' Ale on dlouhou dobu nechtěl. Potom si však řekl: 'I když se Boha nebojím a na lidi nedám, přece se té vdovy zastanu, protože mě obtěžuje; jinak mě bude ustavičně trápit.' " A Pán řekl: "Slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce! A Bůh by se nezastal svých vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci, a nechal by je dlouho čekat? Říkám vám, že se jich rychle zastane! Ale nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde?"

Písmo svaté – kniha Boha a člověka    

je téma 188 dnešní katechetické homilie podle projektu „Učící se církev“CI s odkazem na znění  druhého čtení:  2 Tim 3,14nn a  Katechismus katolické církve KKC 120-130; YOUCAT 17,18,19.    

Osnova:

a) Kánon Písma svatého, Starý a Nový zákon

b) jednota Starého a Nového zákona

Úvod.

Na tvorbě současného základního učení církve o Písmu svatém se stěžejním způsobem podílel kardinál Josef Ratzinger (pozdější papež Benedikt XVI.) a to zejména při tvorbě nového Katolického katechismu,  s využitím výsledků studia Papežské biskupské komise (PBK)  k dokumentu „Výklad bible v církvi“ a dokumentu  PBK „Židovský národ a jeho svatá Písma v křesťanské bibli“. Byl pověřen tímto úkolem  přímo papežem Janem Pavlem II. Předsedal papežským komisím biskupů a kardinálů (PBK)  při tvorbě uvedených dokumentů. Ke studiu a k vypracování témat o Písmu svatém je autoři programu Učící se církev předepsali.

Viz též témata: 42 - „Význam Starého zákona pro křesťany“ a 119 -„Písmo svaté.   

Kánon Písma svatého, Starý a Nový zákon.

Apoštolská tradice umožnila církvi rozlišit, které spisy měly být pojaty do seznamu svatých knih. Tento úplný seznam se nazývá kánon Písma svatého. Zahrnuje 46 knih Starého zákona a 27 knih Nového zákona (NZ); (120).          

Starý zákon (SZ)  je neodlučitelná část Písma svatého. Jeho knihy jsou inspirované Bohem, uchovávají nepomíjející hodnotu (121), jsou v nich uloženy vznešené nauky    o Bohu, spasitelná moudrost o životě člověka, poklady modliteb a je v nich ukryto tajemství naší spásy (122). Křesťané si váží SZ jako ryzího zlata Božího (123).

YOUCAT otázka 17: Jaký význam má Starý zákon pro křesťany? Odpověď: Ve Starém zákoně se Bůh zjevuje jako ten, kdo stvořil a udržuje svět, a jako ten, kdo vede a vychovává lidi.  Knihy Starého zákona jsou rovněž Božím slovem a Písmem svatým. Bez Starého zákona člověk nedokáže porozumět Ježíši Kristu.

Nový zákon (NZ). Knihy NZ nám podávají definitivní pravdu Božího zjevení. Jejich ústředním námětem je Ježíš Kristus, vtělený Boží Syn, jeho skutky, jeho učení, utrpení a oslavení (124).  Evangelia jsou srdcem celého Písma svatého, „neboť jsou hlavním svědectvím o životě a učení vtěleného  Slova, Ježíše Krista, našeho Spasitele“ (srv. 2. vat koncil DV); (125). Jejich vznik je možno rozdělit do tří etap: Ježíšův život a učení, ústní podání a psaná čtyři evangelia, zaujímající v církvi jedinečné místo (126;127). 

YOUCAT otázka 18: Jaký význam má Nový zákon pro křesťany?

Odpověď: V Novém Zákoně se naplňuje Boží zjevení. Čtyři evangelia podle Matouše, Marka, Lukáše a Jana jsou jádrem Písma svatého a nejvzácnějším pokladem církve. Boží Syn nám v nich ukazuje, kdo je, a setkává se s námi. Ze Skutků apoštolů se dovídáme o počátcích církve a o působení Ducha svatého. V apoštolských listech se lidský život se svými nejrůznějšími stránkami posouvá do Kristova světla. Ve Zjevení svatého Jana nahlížíme do událostí dovršení času.                      

Jednota Starého a Nového zákona.

Církev od počátku stále vyzdvihuje ve své tradici jednotu Božího plánu v obou zákonech. Rozpoznává v Božích dílech SZ předobrazy toho, co Bůh dovršil v osobě svého vtěleného Syna (128). Křesťané tedy čtou SZ ve světle Krista, který zemřel a vstal z mrtvých. Ostatně i NZ je nutno takto číst. Už prvotní křesťanská katecheze se na SZ neustále odvolává. Sv. Augustin píše: „Nový zákon  je skryt ve Starém zákoně, zatímco Starý zákon je odhalen v Novém zákoně“ (129).

Tímto způsobem je  vyjádřena v Písmu vzestupná dynamičnost Božího plánu až ke jeho konečnému naplnění, kdy „Bůh bude všechno ve všem“ (srov. 1 Kor 15,28); (130).  

YOUCAT otázka 19: Jakou roli hraje Písmo svaté v církvi?  Odpověď: Církev čerpá život a sílu z Písma svatého

Na závěr:

Původcem   knih SZ a NZ je Bůh a to v tom smyslu, že inspiruje jeho lidské autory. Bůh v nich a skrze ně působí.Soubor biblických  knih, které církevní tradice považuje za inspirované působením Ducha svatého, a jako takové byly Církví přijaty a zahrnuty pod pojem: Kánon Písma svatého. Je to 46 knih SZ a 27 knih NZ, které  tvoří jednotu, vyvěrající z jednoty Božího plánu a jeho zjevení. Starý zákon připravuje zákon Nový, zatímco Nový zákon naplňuje zákon Starý. Oba dva se vzájemně osvětlují,  oba jsou skutečné Boží slovo.

Vypracoval Matonick

Zobrazeno 714×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio