Témata k nedělní a sváteční liturgii

MANŽELSTVÍ - SPOLEČNÁ CESTA K BOHU - téma 202 ke Svátku Svaté rodiny - 30.12.2016 - homilie katechetická (KKC 1633-1643; YOUCAT 234,265,267,268).

28. 12. 2016 16:32

SVÁTEK SVATÉ RODINY– 30.12.2016– pátek

Liturgické texty

  •         Komentář k 1. čtení z knihy Sirachovcovy  (I A)   Sir 3,3-7.14-17a:

Výňatek z knihy Sirachovcovy, naplněný vírou a ryzí lidskostí, poukazuje na dobra, plynoucí z dobrých rodinných vztahů.  Ty napomáhají člověku lépe konat vůli Boží a nabádají nás k životu v lásce. Úryvek také říká, jakou odměnu a jaké dary dostane od Hospodina ten, kdo dodržuje čtvrté Boží přikázání. Rodiče,  žijící v duchu křesťanské úcty ke svátosti manželství, za odpovědnou výchovu  svých dětí obdrží navíc Boží milost ke zdokonalení  vzájemné lásky v jejich osobním manželském životě.   

1. ČTENÍ Sir 3, 3-7. 14-17a: Pán chtěl, aby otec byl od dětí ctěn, a potvrdil právo matky u potomstva. Kdo ctí otce, usmiřuje své hříchy, kdo si váží matky, jako by sbíral poklady. Kdo ctí otce, dočká se radosti na vlastních dětech a bude vyslyšen, když se modlí. Kdo ctí otce, bude dlouho žít, kdo poslouchá otce, občerstvuje svou matku. Synu, ujmi se svého otce, když zestárne, a netrap ho, dokud je živ. Slábne-li mu rozum, ber na něj ohled a nepohrdej jím, když ty jsi v plné síle. Nezapomene se ti, žes měl soucit s otcem, započítá se ti (jako náhrada) za tvé hříchy.

  •        Komentář ke 2. čtení z listu apoštola Pavla Kolosanům   (I A)   Kol 3,12-21: 

Apoštol Pavel zařadil do listu Kolosanům, jako odpověď na konkrétní problémy jejich každodenního života, soubor pravidel  k dodržování náležitých křesťanských rodinných  vztahů. Vyjmenovává v něm základní rodinné hodnoty, které mají být zachovány  s tím, že jejich vzorem se stane životní styl Pána Ježíše spolu s jeho svobodou a poslušností Otcovy vůle. Pravým poutem každé křesťanské rodiny je Ježíš. 

2. ČTENÍ Kol 3, 12-21: Bratři! Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy. A nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti.  Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj: k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte (za to) vděční. Kristova nauka ať je u vás ve své plné síle: moudře se navzájem poučujte a napomínejte. S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Cokoli mluvíte nebo konáte, všecko dělejte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Vy ženy, buďte svému muži podřízeny, jak se to sluší na křesťanky. Vy muži, mějte svou ženu rádi a nechovejte se k ní mrzoutsky . Vy děti, ve všem svoje rodiče poslouchejte, jak se to patří u křesťanů. Vy otcové, nedrážděte svoje děti, aby neztrácely odvahu.

  •         Komentář k evangeliu podle Matouše   (IA)  Mt  1,18-24:

Apoštol Matouš představuje v evangeliu rodinu Josefa a Marie jako jedinečný vzor rodinného života. Ukazuje rodinu, která žila plnohodnotným lidským životem a přitom poznala co je to chudoba, pronásledování a utrpení.  Dnes potřebuje pomoc  hodně rodin. Například rodiny rozbité neshodami mezi manželi, žijící na dně společnosti nebo v emigraci. Ani Svatá rodina nebyla bez problémů, ale Boží přítomnost jí dávala sílu, klid a vnitřní pokoj.

EVANGELIUM Mt 2, 13-15. 19-23: Když mudrci odešli, zjevil se Josefovi ve snu anděl Páně a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti neřeknu. Herodes totiž bude po dítěti pátrat, aby ho zahubil." Vstal tedy, vzal v noci dítě i jeho matku, odebral se do Egypta a byl tam až do Herodovy smrti. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: 'Z Egypta jsem povolal svého syna.' Když Herodes zemřel, zjevil se v Egyptě Josefovi ve snu anděl Páně a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do izraelské země, protože ti, kdo ukládali dítěti o život, už zemřeli." Vstal tedy, vzal dítě i jeho matku a odebral se do izraelské země. Ale když uslyšel, že je v Judsku místo svého otce Heroda králem Archelaus, bál se tam jít, a podle pokynu ve snu se odebral na území galilejské. Šel tedy a usadil se v městě, které se jmenuje Nazaret, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků: 'Bude nazýván Nazaretský.'

Manželství – společná cesta k Bohu.     

je téma 202 dnešní katechetické homilie podle projektu „Učící se církev“A II s odkazem na znění Katechismu katolické církve (KKC) 1633-1643 a dnešní modlitby po přijímání;YOUCAT 264, 265, 267, 268.

 „…posiluješ nás tělem a krví svého Syna, dej, ať stále následujeme příklad sv. Rodiny…“ 

Osnova: 

a) účinky a milosti svátosti manželství (KKC 1638–1642)

b) dobra a požadavky manželské lásky (KKC 1643)

c) smíšená manželství a rozdílnost kultu(KKC 1633–1637)

Úvod.

Manželský svazek je mezi pokřtěnými povýšen Ježíšem Kristem na svátost manželství. O této svátosti nalezneme poučení v 7. článku  Katechismu katolické církve. Podle něho jsme již probírali témata 139 - Příprava na manželství (1612 – 1632) ze 17.1.2016, na něž dnešní téma navazuje. Můžeme pak pokračovat tématem: 118 - Dobra a požadavky manželské lásky( 1643-1658) ze 4.10.2015.   

Účinky a milosti svátosti manželství. 

Svátost manželství vytváří mezi manželi trvalé a výlučné pouto.(srov. Kompendium KKC 346). Sám Bůh pečetí souhlas manželů. Proto uzavřené a dokonané manželství mezi pokřtěnými nemůže být nikdy rozloučeno. Kromě toho tato svátost uděluje manželům nezbytnou milost, aby dosáhli svatosti v manželském životě a k odpovědnému přijetí dětí a jejich výchově (1638; 1639; 1640; 1641; 1642).

YOUCAT otázka 264: Čím bývá manželství ohrožováno?  Odpověď: Skutečnou hrozbou pro manželství je hřích; naopak odpuštění ho obnovuje, modlitba a důvěra v Boží přítomnost ho posiluje.

Mnohá manželství se ocitají v ohrožení vinou nedostatečné kultury dialogu a nedostatku pozornosti. K tomu se navíc přidávají ekonomické a společenské problémy. Rozhodující roli ovšem hraje hřích, žárlivost, touha ovládat či vlastnit toho druhého, rozhádanost, vášeň, nevěra a další ničivé síly. Proto také ke každému manželství podstatným způsobem patří odpuštění a smíření ve svátosti pokání.

Dobra a požadavky manželské lásky. 

Manželská láska zahrnuje všechny stránky muže i ženy. Je hluboce zaměřena na osobní jednotu, která společenstvím v jednom těle vede manžele k tomu, aby se stali jedno srdce a jedna duše, vyznačující se  nerozlučitelností a věrností (1643).

YOUCAT otázka 265: Jsou všichni lidé povoláni k manželství?  Odpověď: Každý člověk není povolán k manželství. Ovšem i lidé žijící o samotě mohou žít plným životem. Ježíš mnohým z nich ukazuje zvláštní cestu; volá je k životu bez manželství „pro nebeské království“ (srov. Mt 19,12).

Smíšená manželství a rozdílnost kultu. 

V mnoha zemích  dochází hodně často ke smíšeným manželstvím mezi katolíkem a pokřtěným, nebo  nepokřtěným  nekatolíkem, což vyžaduje mimořádnou pozornost a opatrnost manželů i pastýřů (1633), aby nedocházelo k případnému prožívání dramat  u rodinného krbu, plynoucích z rozdílné náboženské mentality (1634). V některých případech je k uzavření smíšeného manželství předem nutný souhlas církevní autority, jinde je potřebné organizovat  pro manžele společnou pastoraci  (1635; 1636) zejména tam, kde jeden z manželů je nevěřící (1637). 

YOUCAT otázka 267: Jak postupovat, když se katolík chce oženit s nekatolickým křesťanem?  Odpověď: V takovém případě je zapotřebí získat pro uzavření sňatku církevní souhlas. Takzvané konfesně smíšené manželství totiž vyžaduje na obou stranách mimořádnou věrnost Kristu, aby nepřekonané drama rozdělení křesťanů nepokračovalo dále v malém a nevedlo snad až k náboženské lhostejnosti.

YOUCAT otázka 268: Může katolický křesťan uzavřít sňatek s partnerem vyznávajícím jiné náboženství ?  Odpověď: Pro katolického věřícího může být z hlediska vlastní víry i z hlediska výchovy budoucího potomstva velice obtížné uzavřít manželství a žít je s partnerem vyznávajícím jiné náboženství. Ve své zodpovědnosti za věřící proto katolická církev ustanovila manželskou překážku rozdílnosti náboženství. Proto může být takovéto manželství platně uzavřeno pouze s tím, že jeho uzavření předchází osvobození od této překážky (dispens). Takové manželství není svátostné.

Dispens (ze středověké latiny dispensare = zaručit svobody) Znamená v katolickém církevním právu osvobození od nějakého církevního zákona. K dispensi se vyžadují záruky nepokřtěné strany, že nebude bránit pokřtěné straně v životě z víry. Udělovat jej přísluší biskupovi nebo Apoštolskému stolci.

Na závěr:

Manželství je smlouva mezi mužem a ženou, kteří jsou vzájemně zavázáni skrze Krista k doživotnímu partnerství života a lásky. Na rozdíl od ostatních svátostí si muž a žena udílejí svátost manželství vzájemně. Důležitým znakem svátosti manželství je souhlas páru. Jejich veřejné vzájemné sliby, vyjadřující jejich souhlas, vytvářejí mezi nimi posvátný, nerozlučitelný svazek a zahajují pro ně novou životní cestu. Bůh je přítomen ve svátosti manželství skrze Ježíše. Jeho přítomnost pomáhá páru, aby si zůstal věrný a vyrůstal společně v lásce. Nejsou sami, ale ani nezávisí výhradně jeden na druhém. Mohou záviset na Bohu, který je s nimi. Církev chápe manželství jako symbol Kristovy lásky k církvi. Protože Boží láska k nám je bezpodmínečná – je to druh lásky „bez ohledu na to, k čemu“ – je to druh lásky, o niž mají sezdaní lidé ve svém životě společně usilovat. Oni pak postupně rozdávají lidem okolo sebe náznaky lásky, jakou má Bůh k nám. Jejich láska se šíří k druhým a posiluje celou církev.

Vypracoval Matonick

Zobrazeno 921×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio