Témata k nedělní a sváteční liturgii

PŘIJAL TĚLO Z MARIE PANNY - téma 199 ke Slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu 8.12.2016 - homilie katechetická (KKC 487-491;YOUCAT 84,83).

5. 12. 2016 14:00

PANNA MARIA, POČATÁ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU – 8.12.2016– čtvrtek

Liturgické texty

  •  Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (V)   Gn  3,9-15. 20:

Křesťanská teologie přirovnává stvořeného prvního Adama  k Ježíši Kristu, jakoby k druhému, novému Adamovi. Kristus totiž, obdobně jako Adam, stojí na počátku nového stvoření a je zdrojem obnovení vztahu s Bohem, který Adam svým hříchem v ráji ztratil. Za novou Evu  proto bývá označována i Panna Maria, kterou Bůh Otec vybral za matku pro svého Syna. Ještě před jejím početím ji naplnil zvláštní milostí k tomu, aby byla uchráněná  od jakékoliv poskvrny dědičného nebo osobního hříchu.  

1. ČTENÍ Gn 3, 9 - 15. 20: Když pojedl Adam ze stromu, zavolal na něj Hospodin Bůh a řekl mu: "Kde jsi?" On odpověděl: "Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se, že jsem nahý, a proto jsem se skryl. (Bůh) řekl: "Kdopak ti pověděl, že jsi nahý? Jistě jsi jedl ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst!" Člověk odpověděl: "Žena, kterou jsi mi dal, ta mi dala z toho stromu, a tak jsem jedl."Hospodin Bůh se zeptal ženy: "Cos to udělala?"Žena odpověděla: "Had mě svedl, a tak jsem jedla."Tu řekl Hospodin Bůh hadovi: "Protože jsi to udělal, bud zlořečený mezi všemi krotkými i divokými zvířaty. Budeš se plazit po břichu a žrát prach po všechny dny svého života. Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou, mezi potomstvem tvým a jejím. Její potomstvo ti zasáhne hlavu, zatímco ty zasáhneš jeho patu." Člověk dal své ženě jméno Eva, neboť se stala matkou všech živých.

  •  Komentář ke 2. čtení z listu Pavla  Efesanům   (V)    Ef  1, 3-6. 11-12:

Pohled upřený na tu, která byla ještě před svým početím v matčině lůně vyvolena a uchráněna od dědičné viny, nám dává zahlédnout cosi z velikosti nebeského duchovního požehnání, kterého se skrze jejího Syna dostalo i nám. I my jsme byli podle apoštola Pavla od Boha obdařeni  zvláštní milostí. Byli jsme přijati za Boží děti skrze křest a víru v Jeho Syna Ježíše Krista, zrozeného z panenského těla Marie.  

2. ČTENÍ Ef 1, 3 - 6. 11 – 12: Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce; ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista. To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném Synu. A skrze něho jsme se stali Božím majetkem, jak jsme k tomu byli předem určeni úradkem toho, který všechno působí podle rozhodnuti své vůle. Tak máme sloužit k tomu, aby se šířila chvála o jeho božské velebnosti, my, kteří jsme už dříve kladli své naděje do Mesiáše. 

  • Komentář k evangeliu podle  Lukáše   (V)  Lk  1, 26-38: 

Podle slov anděla z Lukášova evangelia byla Panna Maria ještě před vlastním početím naplněna zvláštní milostí Boha Otce k tomu, aby se mohla stát „Matkou Boží“, matkou vtěleného Božího Syna, který je sám Bohem. 

EVANGELIUM Lk 1, 26–38:  Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: "Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou! " Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: "Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce." Maria řekla andělovi: "Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám." Anděl jí odpověděl: "Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného." Maria řekla: "Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slov ." A anděl od ní odešel.  

Přijal tělo z Marie Panny

je téma 199 dnešní katechetické homilie podle projektu „Učící se církev“CI s odkazem na znění evangelia Lk 1,26-38 a Katechismu katolické církve (KKC 487- 491);   YOUCAT 84,83.

Osnova : 

a) Mariino předurčení

b) Neposkvrněné Početí 

Úvod. 

To, co katolická víra vyznává o Marii, pramení z učení o Kristu (487). Papež Pius IX.    v roce 1854  dokonce vyhlásil neposkvrněné početí Panny Marie za článek víry.  Mnozí si výraz neposkvrněné početí vykládají nesprávným způsobem tak, že se týká způsobu, jakým Panna Maria Ježíše Krista počala. Správně se však radujeme z Božího vyvolení samotné Marie.

Mariino předurčení.

Dříve než Bůh poslal na svět svého Syna, vybral ke svobodné spolupráci židovskou dívku z Nazareta v Galilei, „panu zasnoubenou s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria“ (srov. Lk 1,25-26), aby jako matka dala Božímu Synu tělo (488).

 „Otec milosrdenství však chtěl, aby vtělení předcházel souhlas předurčené matky, aby tak jako kdysi žena přispěla ke smrti, žena přispěla i k životu“ (2. vat. koncil). 

Po celý Starý zákon bylo Mariino poslání připravováno. Už na počátku stvoření, navzdory své neposlušnosti  Eva dostává příslib potomstva, které zvítězí nad zlým duchem. V Marii se  konečně naplnil čas zaslíbení a uskutečňuje se nový plán spásy (489).

YOUCAT otázka 84: Byla Maria pouhým Božím nástrojem? Odpověď: Maria byla více než pouhý pasivní Boží nástroj. Díky jejímu aktivnímu souhlasu přijal Bůh lidské tělo.

Andělovi, který Marii oznámil, že porodí „Syna Nejvyššího“, odpověděla: „Ať se mi stane podle tvého slova“ (srov. Lk 1,38). Spása lidstva v Ježíši Kristu tedy začíná Božím dotazem a svobodnou odpovědí člověka.

Neposkvrněné Početí.

K tomu, aby Marie byla matkou Spasitele, „byla od Boha obdařena dary hodnými tak velikého úkolu“ (2. vat. koncil). Anděl Gabriel jí při zvěstování oslovil jako „milostiplnou“( srov. Lk 1,28); (490).

Samotný akt  Početí je zahalen tajemstvím. Vyplývá z Boží všemohoucnosti. Maria byla vždy plná Boží milosti. Už  od doby před svým narozením byla chráněna před zásahy dědičného a osobního hříchu (491).

YOUCAT otázka 83: Co znamená „Mariino neposkvrněné početí“? Odpověď: Církev věří, že „blahoslavená Panna Maria byla od prvního okamžiku svého početí pro zvláštní milost a výsadu všemohoucího Boha, vzhledem k zásluhám Ježíše Krista, Spasitele lidského rodu, uchráněna jakékoliv poskvrny dědičného hříchu“ (dogma z r. 1854).

Na závěr:

Z Evina potomstva Bůh vyvolil Pannu Marii, aby byla matkou jeho Syna. Jako „plná milosti“ je „nejvznešenějším plodem vykoupení“: od prvního okamžiku svého početí je milostí Boží zcela uchráněna před prvotním hříchem a během svého života se ona sama nedopustila žádného osobního hříchu.

Panna Maria „ze svobodné víry a poslušnosti spolupracovala na lidské spáse“ (2. vat koncil).

Vypracoval Matonick

Zobrazeno 848×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio