Témata k nedělní a sváteční liturgii

SKUTKY MILOSRDENSTVÍ - téma 209 k 5. neděli v mezidobí 5.2.2017 - homilie katechetická (KKC 2447-2449; YOUCAT 450,451).

2. 2. 2017 14:55

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 5.2.2017

Liturgické texty 

  •         Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše  (I)    Iz  58,7-10: 

Ústy proroka Izaiáše nás Bůh, coby ústřední zdroj milosrdenství a spravedlnosti nabádá, abychom spolu s ním vyslyšeli nářek chudých a potřebných. Abychom si uvědomili, že i v naší době existují lidé zbavení materiálních prostředků a vlastní důstojnosti, lidé trpící nedostatkem chleba a lásky, a abychom je svými skutky milosrdenství podpořili  v jejich  tělesných a duchovních potřebách. 

1. ČTENÍ Iz 58,7-10:Toto praví Hospodin: "Lámej svůj chléb hladovému, popřej pohostinství bloudícím ubožákům; když vidíš nahého, obleč ho, neodmítej pomoc svému bližnímu. Tehdy vyrazí tvé světlo jak zora, tvá jizva se brzy zacelí. Před tebou půjde tvá spravedlnost a za tebou Boží sláva. Tehdy budeš volat, a Hospodin ti odpoví, křičet o pomoc, a on ti řekne: 'Zde jsem!' Přestaneš-li utlačovat, ukazovat prstem, křivě mluvit, nasytíš-li svým chlebem hladového, ukojíš-li lačného, tehdy v temnotě vzejde tvé světlo a soumrak tvůj stane se poledním jasem."

  •         Komentář ke 2. čtení z 1. listu apoštola Pavla Korinťanům   (I)  1 Kor 2,1-5:

Když apoštol Pavel hlásá svědectví o ukřižovaném Ježíši, oznamuje světu radostnou zvěst, že ve svém  obětovaném Synu nabízí Bůh spásu všem. Bída člověka přitáhla soucit Krista Spasitele, který ji vzal na sebe, aby se s chudými a potřebnými ztotožnil a byl ve skutcích milosrdenství a projevech lásky poskytovaných mocí Ducha svatého přítomen uprostřed nich a dovedl je do věčné slávy.   

2. ČTENÍ 1 Kor 2,1-5: Bratři, když jsem k vám přišel hlásat svědectví o Bohu, nepřišel jsem s nějakou zvláštní výřečností nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že u vás nechci znát nic jiného než Ježíše Krista, a to ukřižovaného. Vystupoval jsem u vás se skleslou náladou, se strachem a obavami. A moje mluvení a kázání nezáleželo v přemlouvavých slovech moudrosti, ale v projevování Ducha a moci.To proto, aby se vaše víra zakládala na moci Boží, a ne na moudrosti lidské.

  •         Komentář k evangeliu podle Matouše  (I)  Mt  5,13-16:

Apoštolové jsou podle Matoušova evangelia Ježíšem vyzýváni, aby se stali nositeli zářícího světla, kterým budou obdařeni působením moci Ducha svatého. Zásluhy  za jejich skutky milosrdenství budou připsány Bohu a oni sami se stanou znamením Boží přítomnosti, viditelným světlem,  ozařujícím cestu ke spáse národům všech dob.  

 

 

EVANGELIUM Mt 5,13-16: Ježíš řekl svým učedníkům: "Vy jste sůl země; jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích."  

 

 

Skutky milosrdenství      

je téma 209 dnešní katechetické homilie podle projektu „Učící se církev“A II s odkazem na znění dnešního 1. čtení Iz 58,7-10 a Katechismus katolické církve (KKC 2447-2449); YOUCAT 450, 451. 

Osnova:

a) skutky milosrdenství tělesného

b) skutky milosrdenství duchovního

c) Ježíš je přítomen v chudých a potřebných

Úvod 

Milosrdenstvím (lat. misericordia) rozumíme, podle Písma, projevy křesťanské lásky a soucitu k bližnímu, jimiž křesťan naplňuje Ježíšovo přikázání: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš nebeský Otec“ (Lk 6,36). Skutky milosrdenství jsou činy lásky, kterými podporujeme bližní v jeho tělesných a duchovních potřebách. Dělí se na tělesné a duchovní (2447).

Skutky milosrdenství tělesného. 

Skutky tělesného milosrdenství spočívají obzvláště v tom,  že pomáháme sytit hladové, napojit žíznící, hostíme toho, kdo nemá střechu nad hlavou, odíváme toho, kdo nemá co na sebe, navštěvujeme nemocné a vězněné, pohřbíváme zesnulé (2447). 

YOUCAT otázka 450: Co jsou to „tělesné skutky milosrdenství?   Odpověď: Sytit hladové, napájet žíznivé, odívat nahé, ujímat se cizinců, osvobozovat vězněné a pohřbívat mrtvé.

Skutky milosrdenství duchovního. 

K duchovním skutkům milosrdenství patří poučovat neznalé, poradit nerozhodným, utěšovat zarmoucené, napomínat hříšníky, odpouštět urážky, snášet trpělivě obtížné osoby, modlit se k Bohu za živé i zemřelé (2447). 

YOUCAT otázka 451: Co jsou to „duchovní skutky milosrdenství“?   Odpověď: Mezi duchovní skutky milosrdenství patří: radit pochybujícím; poučit ty, kdo se mýlí; utěšovat truchlící; snášet nespravedlnost; ochotně odpouštět těm, kdo nás urazili; modlit se za živé i za mrtvé.

Ježíš je přítomen v chudých a potřebných.

Lidská bída ve svých rozmanitých formách, jako jsou hmotná chudoba, nespravedlivý útlak, tělesné a duševní choroby a konečně smrt, je průvodcem na naší pozemské pouti po prvotním hříchu. Právě proto bída člověka přitáhla soucit Krista Spasitele, který ji vzal na sebe, aby se s chudými a potřebnými  ztotožnil (2448).

Ježíš přijal za svou výzvu Boha Otce, hlásanou proroky Starého zákona: „Potřebný ze země nevymizí, proto ti přikazuji: Ve své zemi ochotně otvírej ruku svému utiskovanému a potřebnému bratru“ (Dt 15,11) a vybízí nás , abychom poznali, že Ježíš je přítomen v chudých, kteří jsou jeho bratry (2449).  

Na závěr:

Jak neslyšet hlas Ježíše Krista: „Cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných,  ani pro mne jste neudělali“ (Mt 25,45).

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 5.2.2017

Liturgické texty 

  • Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše  (I)    Iz  58,7-10: 

Ústy proroka Izaiáše nás Bůh, coby ústřední zdroj milosrdenství a spravedlnosti nabádá, abychom spolu s ním vyslyšeli nářek chudých a potřebných. Abychom si uvědomili, že i v naší době existují lidé zbavení materiálních prostředků a vlastní důstojnosti, lidé trpící nedostatkem chleba a lásky, a abychom je svými skutky milosrdenství podpořili  v jejich  tělesných a duchovních potřebách. 

1. ČTENÍ Iz 58,7-10:Toto praví Hospodin: "Lámej svůj chléb hladovému, popřej pohostinství bloudícím ubožákům; když vidíš nahého, obleč ho, neodmítej pomoc svému bližnímu. Tehdy vyrazí tvé světlo jak zora, tvá jizva se brzy zacelí. Před tebou půjde tvá spravedlnost a za tebou Boží sláva. Tehdy budeš volat, a Hospodin ti odpoví, křičet o pomoc, a on ti řekne: 'Zde jsem!' Přestaneš-li utlačovat, ukazovat prstem, křivě mluvit, nasytíš-li svým chlebem hladového, ukojíš-li lačného, tehdy v temnotě vzejde tvé světlo a soumrak tvůj stane se poledním jasem."

  • Komentář ke 2. čtení z 1. listu apoštola Pavla Korinťanům   (I)  1 Kor 2,1-5:

Když apoštol Pavel hlásá svědectví o ukřižovaném Ježíši, oznamuje světu radostnou zvěst, že ve svém  obětovaném Synu nabízí Bůh spásu všem. Bída člověka přitáhla soucit Krista Spasitele, který ji vzal na sebe, aby se s chudými a potřebnými ztotožnil a byl ve skutcích milosrdenství a projevech lásky poskytovaných mocí Ducha svatého přítomen uprostřed nich a dovedl je do věčné slávy.   

2. ČTENÍ 1 Kor 2,1-5: Bratři, když jsem k vám přišel hlásat svědectví o Bohu, nepřišel jsem s nějakou zvláštní výřečností nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že u vás nechci znát nic jiného než Ježíše Krista, a to ukřižovaného. Vystupoval jsem u vás se skleslou náladou, se strachem a obavami. A moje mluvení a kázání nezáleželo v přemlouvavých slovech moudrosti, ale v projevování Ducha a moci.To proto, aby se vaše víra zakládala na moci Boží, a ne na moudrosti lidské.

  • Komentář k evangeliu podle Matouše  (I)  Mt  5,13-16:

Apoštolové jsou podle Matoušova evangelia Ježíšem vyzýváni, aby se stali nositeli zářícího světla, kterým budou obdařeni působením moci Ducha svatého. Zásluhy  za jejich skutky milosrdenství budou připsány Bohu a oni sami se stanou znamením Boží přítomnosti, viditelným světlem,  ozařujícím cestu ke spáse národům všech dob.  

EVANGELIUM Mt 5,13-16: Ježíš řekl svým učedníkům: "Vy jste sůl země; jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích."  

Skutky milosrdenství      

je téma 209 dnešní katechetické homilie podle projektu „Učící se církev“A II s odkazem na znění dnešního 1. čtení Iz 58,7-10 a Katechismus katolické církve (KKC 2447-2449); YOUCAT 450, 451. 

Osnova:

a) skutky milosrdenství tělesného

b) skutky milosrdenství duchovního

c) Ježíš je přítomen v chudých a potřebných

Úvod 

Milosrdenstvím (lat. misericordia) rozumíme, podle Písma, projevy křesťanské lásky a soucitu k bližnímu, jimiž křesťan naplňuje Ježíšovo přikázání: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš nebeský Otec“ (Lk 6,36). Skutky milosrdenství jsou činy lásky, kterými podporujeme bližní v jeho tělesných a duchovních potřebách. Dělí se na tělesné a duchovní (2447).

Skutky milosrdenství tělesného. 

Skutky tělesného milosrdenství spočívají obzvláště v tom,  že pomáháme sytit hladové, napojit žíznící, hostíme toho, kdo nemá střechu nad hlavou, odíváme toho, kdo nemá co na sebe, navštěvujeme nemocné a vězněné, pohřbíváme zesnulé (2447). 

YOUCAT otázka 450: Co jsou to „tělesné skutky milosrdenství?   Odpověď: Sytit hladové, napájet žíznivé, odívat nahé, ujímat se cizinců, osvobozovat vězněné a pohřbívat mrtvé.

Skutky milosrdenství duchovního. 

K duchovním skutkům milosrdenství patří poučovat neznalé, poradit nerozhodným, utěšovat zarmoucené, napomínat hříšníky, odpouštět urážky, snášet trpělivě obtížné osoby, modlit se k Bohu za živé i zemřelé (2447). 

YOUCAT otázka 451: Co jsou to „duchovní skutky milosrdenství“?   Odpověď: Mezi duchovní skutky milosrdenství patří: radit pochybujícím; poučit ty, kdo se mýlí; utěšovat truchlící; snášet nespravedlnost; ochotně odpouštět těm, kdo nás urazili; modlit se za živé i za mrtvé.

Ježíš je přítomen v chudých a potřebných.

Lidská bída ve svých rozmanitých formách, jako jsou hmotná chudoba, nespravedlivý útlak, tělesné a duševní choroby a konečně smrt, je průvodcem na naší pozemské pouti po prvotním hříchu. Právě proto bída člověka přitáhla soucit Krista Spasitele, který ji vzal na sebe, aby se s chudými a potřebnými  ztotožnil (2448).

Ježíš přijal za svou výzvu Boha Otce, hlásanou proroky Starého zákona: „Potřebný ze země nevymizí, proto ti přikazuji: Ve své zemi ochotně otvírej ruku svému utiskovanému a potřebnému bratru“ (Dt 15,11) a vybízí nás , abychom poznali, že Ježíš je přítomen v chudých, kteří jsou jeho bratry (2449).  

Na závěr:

Jak neslyšet hlas Ježíše Krista: „Cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných,  ani pro mne jste neudělali“ (Mt 25,45).

     Pieter Brueghel - Sedm skutků milosrdenství                      

 Vypracoval Matonick                          

Zobrazeno 710×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio