Témata k nedělní a sváteční liturgii

SVATÁ TROJICE V NAUCE VÍRY - téma 227 ke Slavnosti Nejsvětější Trojice 11.6.2017 - homilie katechetická (KKC 253-256;YOUCAT 35,36).

8. 6. 2017 13:46

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - 19.6.2011 – neděle

Liturgické texty

  • Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy  (I)   Ex  34,4b-6.8-9:

Bůh se od věků podle Písma  člověku rozličnými způsoby zjevuje a s ním i komunikuje. Boží Slovo, se uplatnilo už při stvoření prvních lidí. Bůh existuje v tajemné součinnosti  třech osob a toto tajemství člověku jeho Boží Duch postupně odhaluje.  Dnešní čtení  Boha představuje jako Hospodina a Pána, zjevujícího se  Mojžíšovi, aby mu umožnil se k jeho božské osobě přiblížit. Celkový obraz Hospodina, který z textu vystupuje, vypovídá o tom, že Bůh je laskavý, shovívavý,milostivý a milosrdný, který dokáže člověka z nevěry, viny a hříchu vysvobodit a odpouštět.  

1. ČTENÍ Ex 34,4b-6.8-9: Mojžíš časně ráno vstal a vystoupil na horu Sinaj, jak mu přikázal Hospodin; v ruce měl dvě kamenné desky. Tu sestoupil Hospodin v oblaku, (Mojžíš) se tam vedle něho postavil a vzýval Hospodinovo jméno. Potom (Hospodin) prošel kolem něho a zvolal: "Hospodin, Hospodin, Bůh milosrdný a milostivý, shovívavý, velmi laskavý a věrný!" Mojžíš se rychle vrhl k zemi, klaněl se a řekl: "Pane, jestliže jsem nalezl u tebe milost, ať jde Pán uprostřed nás. Ano, je to lid tvrdé šíje, ale odpusť naši vinu i náš hřích a přijmi nás jako dědictví."

  • Komentář ke 2. čtení z druhého listu Pavla Korinťanům   (I)    2 Kor  13,11-13:

V závěrečné formulaci dopisu apoštola Pavla Korinťanům je výstižně shrnuta charakteristika osobnosti Boha v jeho trojjedinosti. Připisuje se v ní Ježíši Kristu milost, Bohu láska a Duchu svatému společenství. Je zjevné, že tři božské osoby zde uvedené, jsou sice podle jména odlišné, ale přitom existují ve vzájemně neoddělitelném vztahu.

2. ČTENÍ 2Kor 13,11-13: Bratři, žijte radostně, zdokonalujte se, buďte přístupní napomínání, buďte svorní, žijte v pokoji, a Bůh; dárce lásky a pokoje, bude s vámi. Pozdravte se vespolek křesťanským políbením. Pozdravují vás všichni věřící. Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha s vámi se všemi!

  • Komentář k evangeliu podle  Jana  ( I)  Jan   3,16-18:

Dnešní Janovo evangelium, zaznamenává Ježíšův významný výrok o tom, že  do života věčného můžeme dospět  jedině na základě víry v Božího Syna. A my jsme uvěřili, že Bůh Otec Ježíše vyvýšil přes kříž do nebe zpět k sobě, aby nás mohl spasit. Že  Ježíš Kristus, jako Boží Syn, po svém ukřižování odevzdal Bohu Otci sebe i svého Ducha, aby  po svém Vzkříšení a Nanebevzetí mohl na konci věků znovu pro nás sestoupit.   

EVANGELIUM Jan 3,16-18: Ježíš řekl Nikodémovi: "Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.  

                               

Svatá Trojice v nauce víry

je téma 227 dnešní katechetické homilie podle projektu „Učící se církev“A II s odkazem na znění  dnešního evangelia Jan 3,16-18  a  Katechismus katolické církve (KKC) 253-256; YOUCAT 35,36                                                         

Osnova:

a) Trojice je jedna

b) božské osoby jsou od sebe odlišné

c) božské osoby jsou ve vzájemném vztahu

Úvod.

Učení o Trojici není snadné dokonale pochopit, natož vysvětlit. Bůh je totiž nekonečně větší, než je náš rozum. Bible učí, že Otec je Bůh, Ježíš je Bůh a Duch Svatý je Bůh. Učí též, že je jenom jeden Bůh. I když dovedeme porozumět některým vztahům osob uvnitř Trojice, v konečném důsledku je to věc pro člověka těžko uchopitelná. To však neznamená, že není pravdivá, nebo že by se nezakládala na biblickém učení.

Slovo „Trojice“ v Písmu nenalezneme. Tento termín je užitý ve snaze popsat trojjediného Boha, totiž skutečnost, že jsou tři společně existující osoby, které jsou zároveň jediným Bohem. Nejde o teorii tří Bohů. Trojice je jeden Bůh ve třech osobách. Termín „Trojice“ používáme, i když toto slovo přímo v Bibli není.

Dříve než začneme uvažovat o Nejsvětější Trojici podle zadané osnovy a podle Katechismu katolické církve  k dnešnímu tématu, je vhodné zopakovat si to, co již bylo probráno v lekcích: 31 – „Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého“; 159 – „Zjevení Boha jako Trojice“;  94 – „Boží díla a poslání Trojice .

Trojice je jedna.

Svatá Trojice, Nejsvětější Trojice, Boží Trojice či trojjediný Bůh je společné označení Boha v křesťanském dogmatu o třech osobách, totiž Otci, Synu a Duchu svatém, které sdílejí jediné božství. Trojice je jedna. Nevyznáváme tři bohy, nýbrž jednoho Boha ve třech osobách - "soupodstatnou Trojici". Božské osoby se o jediné božství nedělí, nýbrž každá z nich je úplně celý Bůh (253). Výslovná zmínka o Bohu coby Trojici se ve Starém zákoně nikde nevyskytuje – zmínku o třech osobách Trojice při křtu v  jedno jméno však nacházíme v Matoušově evangeliu (28,19-20):

„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.“

YOUCAT otázka 35: Věříme v jednoho Boha, nebo ve tři bohy?

Odpověď: Věříme v jednoho Boha ve třech osobách. „Bůh není samota, nýbrž dokonalé společenství“ (Benedikt XVI., 22.5.2005).

Křesťané se nemodlí ke třem různým bohům, nýbrž k jedinému Bohu Otci, Synu a Duchu svatému.To, že je Bůh trojjediný, nám sdělil Ježíš Kristus? On, Syn, hovoří o svém Otci v nebi („Já a Otec jedno jsme“ – Jan 10,30)

YOUCAT otázka 36: Lze logicky dovodit, že Bůh je trojjediný?

Odpověď: Nikoliv. Boží trojjedinost je tajemství. O Bohu ve třech osobách víme jenom díky Ježíši Kristu.

Božské osoby jsou od sebe odlišné.

Bůh je jediný, ale ne osamocený. "Otec", "Syn" a "Duch svatý" nejsou pouhá jména, označující způsoby božského bytí, nýbrž osoby skutečně odlišné. Otec je ten, který dává. On sám má všechno, On sám je láskou a životem a ze své podstaty se touží dávat někomu dalšímu.  Od něj přijímá jeho Syn. Je otevřený pro převzetí toho, co mu Otec dává. Syn, který se stal v Ježíši Kristu člověkem, je nám právě pro svou schopnost přijímat velmi blízký. On je ztělesněním vděčnosti. Syn dostává od Otce všechno - stejně jako my. Otec a Syn jsou jedno srdce a jedna duše. V jejich společném nitru sídlí Duch svatý. On prolamuje koloběh lásky mezi Otcem a Synem zevnitř ven. Duch svatý je láskou, která tvoří, která se sdílí a která je bez hranic (srov. 254).  

Božské osoby jsou ve vzájemném vztahu.

„Duch všechny, v nichž se usídlil a přebývá, proměňuje přímo v nové lidi a dává jim nový život” (Cyril Alexandrijský). V čem spočívá tato novost? On je Duch Ježíše Krista, Duch synovství, který i v nás volá k Bohu “Abba, Otče!” (srov. Řím 8,15). Umožňuje nám žít s Bohem ve stejně hlubokém vztahu jako Ježíš. Ujišťuje nás, že nás Bůh přijal za vlastní děti, dává nám zakoušet Boží blízkost a lásku, uschopňuje nás, abychom Bohu uvěřili, stojí na počátku naší víry. A co víc, zapojuje nás do společenství Boží Trojice, dává nám účast na vztazích mezi božskými osobami. Jsme vtaženi do neustálého proudění lásky mezi Otcem a Synem, do jejich vzájemného sebedarování. Skrze dar Ducha Božího se nám dává sám Bůh. Tento podíl na Božím životě je tak hluboký, že dokonce východní křesťanská teologie neváhá mluvit o našem zbožštění (srov. 255; 256).

                                                            

Na závěr: 

Tajemství Nejsvětější Trojice je ústřední tajemství víry a křesťanského života. Jen Bůh sám je může dát poznat tím, že se zjevuje jako Otec, Syn a Duch svatý. Vtělení Božího Syna zjevuje, že Bůh je věčný Otec a že Syn je stejné podstaty s Otcem, totiž že je v něm a s ním jediný Bůh. V jejich nitru sídlí a od nich k nám proudí Duch Boží, který v nás jako Bůh působí a proměňuje  nás v nové lidi.                                              

Vypracoval Matonick

Zobrazeno 948×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio