Témata k nedělní a sváteční liturgii

MARIA - MATKA KRISTOVA A MATKA CÍRKVE - téma 240 ke Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie - 15.8.2017 - homilie katechetická (KKC 964-970).

14. 8. 2017 18:00

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – úterý - 15.8.20017

Liturgické texty

  • Komentář k 1. čtení z  knihy Zjevení apoštola Jana  (V)  Zj  11, 19a; 12, 1. 3 -6a. -10ab: 

Na dnešní den připadá největší mariánský svátek- slavnost Vystoupení Panny Marie na nebesa neboli Nanebevzetí Panny Marie. Tento svátek se slaví již několik století na základě církevní tradice.Při čtení úryvku z knihy Zjevení apoštola Jana usuzujeme, že  v jeho vidění tajemné postavy ženy s dítětem je právě Maria: Žena oděná sluncem  - žena zahalená do světla Kristova (Připojen odkaz na kázání Mons. Pavla Posáda).

PRVNÍ ČTENÍ Zj 11, 19a; 12, 1. 3 - 6a. 10ab: Boží chrám v nebi se otevřel a ukázala se v něm archa jeho úmluvy. Pak se objevilo na nebi veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy.Potom se objevilo na nebi další znamení: veliký ohnivě rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy a na každé hlavě měl čelenku. Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. Ten drak se postavil před ženu, která měla rodit, aby pohltil její dítě, jakmile ho porodí. A porodila syna, chlapce, toho, který má vládnout všem národům železným prutem. Avšak její dítě bylo uchváceno do nebe k Bohu, k jeho trůnu. Žena pak uprchla na poušť, kde měla místo připravené od Boha. Tu jsem uslyšel hlasité volání v nebi:  "Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho Pomazanému.

  • Komentář ke 2. čtení z 1. listu apoštola Pavla Korinťanům   (V)  1 Kor  15, 20 -27a:

Podstatou svátku je uctění památky vzetí těla Kristovy matky Panny Marie na konci jejího pozemského života do nebe, čímž se jí dostalo stejného privilegia jako Ježíšovi. Poněvadž Maria je celým svým životem a předurčením zcela sjednocena s Ježíšem Kristem, je pro svoje spojení s Ním, jak píše apoštol Pavel,  také povolána spolu s Ním k životu. Její tělo i duše byly vzaty do nebeské slávy.

DRUHÉ ČTENÍ 1 Kor 15, 20 - 27a :Bratři! Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z těch, kteří zesnuli. Protože smrt přišla skrze člověka, přijde skrze člověka také vzkříšení mrtvých. Jako totiž pro svoje spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak zase pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu. Ale každý v tom pořadí, jaké mu patří: na prvním místě je Kristus; pak ti, kteří jsou Kristovi, až přijde. Potom nastane konec, až odevzdá své království Bohu a Otci a až zlomí vládu všech možných knížat, mocností a sil.On totiž musí kralovat, 'dokud mu ( Bůh ) nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám'. Jako poslední nepřítel bude pak zničena smrt. 'Všechno' totiž ( Bůh ) 'podřídil pod jeho nohy'.

  • Komentář k evangeliu podle  Lukáše  (V)  Lk  1, 39 -56:   

Apoštol Lukáš  v evangeliu zaznamenal prorocké vyznání Alžběty Marii,  inspirované Duchem svatým. Její pozdrav byl plný radosti a úcty k Pánu počatém v Marii. Odpověď Mariina  byla prosycena týmž prorockým Duchem, který jejími ústy předpověděl slavnou budoucnost její  a Syna jejího i Božího.

EVANGELIUM Lk 1, 39 – 56:Maria se vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem:"Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!" Maria řekla: "Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky." Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila domů.

Maria – Matka Kristova a Matka Církve

je téma 240 dnešní katechetické homilie podle projektu „Učící se církev“ A I a II                                     s odkazem na znění preface: „…ona je prvotinou tvé Církve a obrazem její budoucnosti…“ a Katechismus katolické církve (KKC) 964-970.

Osnova:

a) …je zcela sjednocena se svým Synem…

b) …i při svém Nanebevzetí… 

c)… je naší Matkou v řádu milosti.

 Úvod. 

Dogma o nanebevzetí Panny Marie bylo vyhlášeno papežem  Piem XII.  v roce 1950 apoštolskou konstitucí. Praví se v ní, že „Neposkvrněná, vždy panenská Matka Boží Maria byla po dokončení běhu pozemského života s tělem i duší vzata do nebeské slávy.“  Učení bylo v důsledku nepřetržitého rozvoje mariánské úcty už od starověku po novověké přijato. (Katolický týdeník č. 32 -  8.-14.8.2017 – v příloze Perspektivy na  str. 10 jsou k tématupoučné články od P. Zdeňka Jančaříka a Jana Royta).

… je zcela sjednocena se svým Synem.

Ježíšova matka Marie je navždy pevně zapojena do díla Boží spásy. Od chvíle Ježíšova početí se ubírala cestou hluboké víry a své spojení s Božím synem věrně udržovala až do jeho smrti na kříži ( 964 ). Tak se Marie stává předlohou a vzorem každému věřícímu člověku. Po nanebevstoupení svého Syna svými modlitbami pomáhala prvotní církvi (965 ). Je také nazývána „pravzorem církve“ a Matkou církve. Neboť církvi vždy jde o přijetí všeho, co Bůh člověku prostřednictvím Krista nabízí. Proto  II. vatikánský koncil takto o Marii hovoří v souvislosti s církví a společenstvím věřících.

… je i při svém Nanebevzetí…

Toto dogma nic neříká o tom, zda Panna Maria zemřela a byla hned vzkříšena, nebo byla vzata do nebeské slávy bez porušení smrtí. V každém případě však se tím dokonale připodobnila svému Synu. Je zvláštní účastí  na jeho vzkříšení a předjímá vzkříšení ostatních křesťanů ( 966 ).

… naší Matkou v řádu milosti.

Maria je velkou Boží služebnicí, která souhlasila, aby se jí vše stalo podle slova Pána. Rádi ji nazýváme „matkou věřících“. Neboť i naše víra je odpovědí na zavolání a nabídku Boha. Také Marie věřila i v nejistotě, především  před početím, při porodu a pod křížem. Je pro celou církev vzorem víry a lásky  (967 ).

Ježíš použil pro svou matku pod křížem titul "žena": "Ženo, hle, tvůj syn!"(Jan 19,26). V Janově osobě vidí církev celé lidstvo,  kterému se Maria stává matkou v řádu milosti (zde  důležitý odkaz na vysvětlení pojmů od doc. Tomáše Machuly Ph.T. Th.D.;(968 ).

Na závěr.

Církev učí, že Mariino mateřství v plánu milosti trvá neustále, až do věčného dovršení spásy všech vyvolených a nadále nám Marie získává dary věčné spásy svými mnohonásobnými přímluvami ( 969 ).  Mariina mateřské úloha vůči lidem však nikterak nezastiňuje ani neumenšuje  Boží osobu Krista, z Něhož Marie čerpá veškerou svou sílu a na Kristově kněžství se podílí způsobem,  jakým se ho rozličným způsobem účastní Jeho posvěcení služebníci a věřící lid (970 ).

Jan Pavel II. : „Maria se od začátku bezvýhradně darovala osobě a dílu svého syna a musela tedy přenést tuto svou mateřskou oddanost hned od začátku také na církev. Po synově odchodu trvá její mateřství  v církvi dál jako mateřské prostřednictví... Mateřské prostřednictví služebnice Páně dosáhlo vykupitelskou smrtí jejího Syna univerzálního rozměru, protože dílo vykoupení se vztahuje na všechny lidi.“

Vypracoval Matonick

Zobrazeno 897×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio