Témata k nedělní a sváteční liturgii

DĚJINY KATEDRÁLY A DIECÉZE - téma 256 ke svátku Posvěcení lateránské baziliky 9.11.2017 - homilie dějepisná.

9. 11. 2017 16:41

SVÁTEK POSVĚCENÍ LATRÁNSKÉ BAZILIKY - 9.11.2017

Liturgické texty.

  • Komentář k 1. čtení z  knihy proroka Ezechiela  (I)   Ez  47, 1-2. 8-9. 12:

V den svátku posvěcení lateránské  baziliky v Římě na první křesťanský chrám, si připomínáme  jeho historii a pojmy katedrála a diecéze.  Čtení z knihy Ezechiel je proroctvím o místě Božího pobytu uprostřed lidu Izraele. Chrám a z něj vytékající pramen života symbolizuje proměňující sílu Božího působení a místo jeho přebývání. 

1. ČTENÍ Ez 47, 1-2. 8-9. 12: Anděl mě zavedl ke vchodu do chrámu, a hle - pod chrámovým prahem prýštila voda směrem na východ - na východ totiž bylo chrámové průčelí - voda stékala pravou chrámovou stranou na jih od oltáře. Pak mě vyvedl severní branou a venku mě vedl až k vnější bráně směřující na východ, a hle - voda vytékala z jižní strany.  Řekl mi: "Tato voda, která vytéká do východní krajiny, stéká do pouště a končí v moři ve slaných vodách a jeho voda je tím uzdravena. Kamkoli se řeka dostane, oživnou všichni živočichové, kteří se v ní hemží; velmi mnoho ryb bude tam, kam se dostane tato voda, a vše se uzdraví.  Nad řekou pak, na jejím břehu z obou stran vzroste všeliké ovocné stromoví; neopadne jeho listí, nepřestane jeho ovoce; každý měsíc ponese čerstvé plody, neboť jeho voda bude vytékat ze svatyně: jeho ovoce bude pokrmem, lékem jeho listí."

  • Komentář ke 2. čtení z prvního listu Pavla Korinťanům  (I)    1 Kor 3,9c-11. 16-17:

Apoštol Pavel hovoří o křesťanech jako o Božím chrámu, jehož základem je Ježíš Kristus. Podle Pavla  nejen každý křesťanský sbor, ale i každé tělo věřícího křesťana je chrámem, v němž přebývá Duch svatý. Připomeňme si tuto pravdu, kdykoliv vstoupíme do kostela.

2. ČTENÍ 1 Kor 3, 9c - 11. 16-17:Bratři!  Vy jste Boží stavbou. Podle Boží milosti, která mi byla dána, položil jsem jako zkušený stavitel základy, dále na tom staví už jiný. Každý však ať se dívá, jak na tom dále staví. Neboť nikdo nemůže položit jiný základ nežli ten, který je už položen - a tím je Ježíš Kristus.  Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží Duch? Kdo by ničil Boží chrám, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy!

  •  Komentář k evangeliu podle  Jana   ( I)  Jan  2, 13-22:

Podle Janova evangelia Ježíš  dokázal rázně vyčistit chrámový  prostor od nepravostí. Ježíšovi učedníci si uvědomili, že  motiv chrámu nabývá v nově vznikající církvi křesťanů nových významů. Pochopili, že v chrámě Jeruzaléma nastupuje všeobecné  společenství s Bohem skrze Krista. Je to Ježíš Kristus, který  je v nově budovaných chrámech a katedrálách stále viditelně přítomen.

EVANGELIUM Jan 2, 13 – 22: Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl: "Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!" Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: 'Horlivost pro tvůj dům mě stravuje.' Židé mu však namítli: "Jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat?" Ježíš jim odpověděl: "Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím!"Tu židé řekli: "Tento chrám se stavěl šestačtyřicet let -a ty že bys ho zase postavil ve třech dnech?" On však to řekl o chrámu svého těla. Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co tím chtěl říci, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš řekl.

Dějiny katedrály a diecéze

je téma 256 dnešní dějepisné homilie podle projektu ČBK „Učící se církev“- A II . 

Osnova:

a) co je katedrála – její dějiny

b) co je diecéze – její dějiny

Úvod.

Už od 12. století připadá na 9.11. výročí posvěcení lateránské baziliky. Lateránská bazilika, která je zasvěcená přesvatému Spasiteli a od přestavby roku 904 také sv. Janu Křtiteli a sv. Janu Evangelistovi, je nejstarším papežským kostelem.  Od 4. do 14. století sídlili v přilehlém lateránském paláci papežové. Baziliku dal postavit císař Konstantin a posvětil ji r. 324 papež Silvestr I.  Během staletí byla několikrát restaurována, ať už z důvodu požáru, zemětřesení nebo drancování; naposledy v roce 1726. Konalo se v ní pět všeobecných církevních sněmů. Je jednou ze čtyř římských patriarchálních bazilik. Uvnitř se nachází stolec (cathedra) římského biskupa, tj. papeže, a proto je právě tento kostel (a nikoli vatikánská bazilika sv. Petra) římskou katedrálou. Nese titul „Matka a hlava všech kostelů Města (Říma) i celého světa“.

Při svátku posvěcení lateránské baziliky jde ovšem spíše o to, abychom si připomněli, že tím skutečným duchovním chrámem jsme my, naše církevní společenství, které vytváříme se svými bratry a sestrami.

Co je katedrála – její dějiny.

Katedrála (též katedrální kostel nebo dóm) znamená předně hlavní kostel diecéze, sídelní kostel biskupa nebo arcibiskupa. Z převažující podoby středověkých katedrál se v architektuře užívá označení katedrála jako typologický pojem pro velký, tří- nebo vícelodní kostel, často s ochozem v závěru.

O výstavbě křesťanských kostelů lze hovořit teprve od 4. století po Kr. Tehdy se stalo křesťanství po obratu, způsobeném Konstatinem Velikým, státním náboženstvím.

Architekti odvodili první stavby kostelů od forem basilik halového typu, které byly zastoupeny ve všech římských městech a sloužily jako soudní sály a tržnice. Prostá budova s pravoúhlým půdorysem byla obvykle postranními řadami sloupů rozčleněna na tři části: širší a vyšší centrální střední část, která byla z boků kryta dvěma nižšími a užšími postranními částmi. Tento půdorys byl přenesen na první křesťanské kostely. Ty sestávaly z podélné stavby se střední lodí a dvěma nižšími postranními loděmi. Oltář zpravidla stál na východním konci v oltářním výklenku (apsis) a na protilehlém konci byla zastřešená předsíň, která sloužila jako vchod. Ačkoli tato basiliková forma po staletí určovala tradici výstavby kostelů, vyvinula se později alternativní forma stavby s půdorysem ve tvaru kříže. Ve východní Evropě měl kříž obvykle čtyři stejně dlouhá ramena. V západní Evropě bylo západní rameno většinou delší než tři ostatní a představovalo kostelní loď, v níž se shromažďovali věřící při mši svaté. Loď symbolizuje církev, která spolehlivě vede věřící přes moře tohoto světa plného nebezpečí.

Co je diecéze – její dějiny.

Diecéze je část Božího lidu, která je svěřena do pastýřské péče biskupovi  v součinnosti s kněžstvem. Je přímo spojena se svým pastýřem. Skrze evangelium a eucharistii je v Duchu Svatém shromážděna a  ustavuje místní církev  (Kodex kanonického práva, kán. 369.)

„Místní církví, kterou je především diecéze (nebo eparchie), se rozumí společenství věřících křesťanů ve společenství víry a svátostí s jejich biskupem posvěceným v apoštolské posloupnosti. Tyto místní církve se „utvářejí podle vzoru všeobecné církve“; „v nich existuje a z nich se skládá jedna a jediná katolická církev“. (Katechismus katolické církve, čl. 833.)

Pokud opustíme formulace církevních dokumentů, dá se jednoduše říci, že diecéze je území, na němž žijeme své povolání Bohem. Ve vzájemné lásce a pomoci máme vytvářet rodinu, v níž se všichni lidé dobré vůle cítí milováni a přijímáni. Rodinu, která žije ke slávě Boží.

Na závěr

Katedrála-též katedrální kostel, označuje se tak hlavní kostel diecéze se sídlem biskupa. V architektonickém smyslu se označuje jako katedrála konkrétní typ kostela vystavěného v gotickém slohu.  Slovo katedrála je odvozeno od slova katedra (stolice, křeslo), tedy biskupské stolice, která je symbolem učitelského úřadu biskupa a jeho pravomocí. Katedra je konkrétní místo v katedrálním kostele, které je vyhrazeno pro hlavu diecéze.  Diecéze pak je území spravované biskupem.

Viz též všechna vypracovaná témata šestiletého projektu ČBK Učící se církev - Signály - Matonick

Vypracoval Matonick

Zobrazeno 441×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio