Témata k nedělní a sváteční liturgii

KŘESŤANSKÁ MOUDROST (PROZÍRAVOST) téma 257 ke 32. neděli v mezidobí 12.11.2017 - homilie katechetická (KKC 1806; YOUCAT 301).

9. 11. 2017 21:54

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 12.11.2017

Liturgické texty

  • Komentář k 1. čtení z  knihy Moudrosti  (I)   Mdr  6, 12-16:

Autor úryvku prvního čtení si přeje vzbudit u svých posluchačů touhu po moudrosti tím, že ji líčí ve skvělých barvách. Jeho verše dovolují v moudrosti vidět představu mladé, přitažlivé ženy, po které každý spravedlivý muž touží, pátrá po ní a nalézá ji u svých dveří. Stejně tak je tomu s Bohem. Dá se nalézt těm, kdo ho hledají. Ježíš Kristus, Boží Syn, dokonce přišel na svět, aby sám hledal mezi lidmi ty, které by dokázal k sobě přitáhnout a nabídnout jim umění moudře žít.

1. ČTENÍ Mdr 6,12-16:Moudrost září a nevadne, snadno ji vidí ti, kdo ji milují, dává se nalézt těmi, kdo ji hledají. Předchází ty, kdo po ní touží, a ukazuje se jim první. Neunaví se, kdo k ní časně přichází, najde ji, jak mu sedí u dveří. Myslet totiž na ni je svrchovaná prozíravost, kdo kvůli ní bdí, brzy je bez starosti. Vždyť sama obchází a hledá ty, kdo jsou jí hodni, na cestách se jim ukazuje s přízní a při každé myšlence jim vychází vstříc.

  • Komentář ke 2. čtení z prvního listu Pavla Soluňanům   (I)    1 Sol  4, 13-18:

Kázání apoštola Pavla Soluňanům je plné moudrých předpovědí o našem budoucím „životě po životě“. Apoštol si nepřeje, aby jeho bratři a sestry ve víře  truchlili jako ostatní, kteří nemají naději. Křesťan se od nich liší, protože člověk víry je právem schopen doufat. Je naplněn  základní životní ctností - moudrostí. To jej vede k přesvědčení, že spolu s Kristem bude vzkříšen k věčnému spojení s Pánem v nebeském království.

2. ČTENÍ 1 Sol 4,13-18:Nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti o těch, kteří už zemřeli. Nesmíte pro ně truchlit tak jako ostatní, kdo nemají naději. Poněvadž věříme, že Ježíš umřel i vstal z mrtvých, věříme také, že s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. Říkáme vám to přece, jak nás Pán o tom poučil: My živí, kteří se dožijeme příchodu Páně, nepředstihneme ty, kdo budou už mrtví. Až totiž bude dán rozkaz, až zazní archandělův hlas a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe. Napřed vstanou zemřelí křesťané, potom my, kteří do té chvíle zůstaneme naživu, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu vstříc Pánu. A pak už budeme s Pánem navždycky. Těšte se proto navzájem těmito slovy.

  • Komentář k evangeliu podle  Matouše   ( I)  Mt  25, 1-13:

Ježíšovo podobenství o moudrých pannách z Matoušova evangelia nabízí moudré naučení, jak se chovat během čekání  na Pánův příchod. Pravá prozíravost křesťana tkví v rozumném nasměrování života. Vybízí nás, abychom neprožili svůj život naprázdno, abychom nezapomínali, že jsme poutníky, směřující k Pánu. Pravá moudrost je darem, jenž sestupuje od Boha. Kdo po ní touží, toho moudrost předchází.  

EVANGELIUM Mt 25,1-13: Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: "Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej, prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej. Když ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly. Uprostřed noci se strhl křik: 'Ženich je tady! Jděte mu naproti!' Tu všechny ty panny vstaly a začaly si upravovat lampy. Pošetilé prosily prozíravé: 'Dejte nám trochu oleje, lampy nám dohasínají.' Ale prozíravé odpověděly: 'Nemůžeme, nestačilo by pak ani nám, ani vám, dojděte si raději k prodavačům a kupte si.' Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich a ty připravené vešly s ním na svatbu a dveře se zavřely. Později přišly i ostatní panny a volaly: 'Pane, pane, otevři nám!' On však odpověděl: 'Amen, pravím vám: Neznám vás.' Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu." 

Křesťanská moudrost (prozíravost)

je téma 257 dnešní katechetické homilie podle projektu „Učící se církev“A II s odkazem na znění  1. čtení Mdr 6,13 a Katechismus katolické církve (KKC 1806); YOUCAT 301.                                                             

Osnova:

a) pojem

b) správné pravidlo jednání

c) řídí uplatnění morálních zásad

Úvod.

V mravním životě mají základní funkci čtyři ctnosti, které se proto nazývají „základní neboli kardinální“. Jsou to: moudrost (prozíravost), spravedlnost, statečnost a mírnost. Všechny ostatní ctnosti jsou seskupeny okolo těchto základních ctností.

Pojem.

Moudrost (rozvážnost, rozumnost, prozíravost) je ctnost, která dává praktickému rozumu schopnost, aby v každé situaci rozeznal, co je naše pravé dobro, a zvolil přiměřené prostředky k jeho konání. Moudrost bezprostředně řídí úsudek svědomí. Moudrý člověk rozhodne a uspořádá své chování podle toho úsudku.

Správné pravidlo jednání.

Člověk vedený moudrostí ví, co chce, zná svůj cíl, volí správné prostředky, nepředbíhá, nechce víc, než může chtít, a tak jde pevně a vytrvale vpřed. Na úkony denního života hledí jako na povinnost, jíž se dostává blíže k Bohu. I každou maličkost takto chápe. Celý život je mu povinností a povinnost službou Bohu. Kdo dosáhne vysokého stupně moudrosti, dosáhne také vrcholu štěstí. Jednáním totiž tíhne  k pravému dobru, k Bohu. Proto je moudrost jakýmsi souhrnem veškeré dokonalosti a obsahuje všechno štěstí člověka. Odstraňuje z jeho životní cesty všechno marné  a zbytečné, učí na všechno hledět ve světle Božím. Tak dělá pořádek v duši i ve všech jejích schopnostech. A v duši nastává klid, který je živnou půdou pro hluboký život s Bohem. 

YOUCAT otázka 301: Jak se dopracovat moudrosti (rozvážnosti)? Odpověď: Člověk je moudrý, umí-li rozlišovat podstatné od nepodstatného, stanovovat si správné cíle a volit si ty nejlepší prostředky k jejich dosažení. 

Ctnost rozvážnosti řídí všechny ostatní ctnosti. Ten, kdo chce žít dobrým životem, musí přece vědět, co je to „dobro“. Teprve moudrý člověk dokáže uplatňovat spravedlnost, statečnost a střídmost při konání dobra.

Moudrost se týká jednotlivých úkonů lidského života. Proto má všemu jednání člověka předcházet úvaha rozumu podporovaného vírou. A když člověk při takovéto úvaze nehledá jen sebe a jen své vlastní zájmy, nýbrž zájmy Boží,  anebo aspoň hledí  také na dobro druhých, bude jistě uvažovat správně. Už touto zdrženlivosti, spojené s úvahou, předejde moudrý člověk výstřelkům nezdravé horlivosti, bude rozvážně i shovívavě přihlížet k okolnostem a naučí se i čekat. Vlastně tím jaksi napodobuje samého Boha v jeho odvěkém klidu, s jakým na vše mocně pohlíží, vše soudí a ve všem bezustání působí. Prozíravost odstraňuje nebezpečí nerozumné horlivosti. Učenlivost zase brání člověku jednat ukvapeně. Nepředbíhá, hledá radu u zkušených, starších. A tak se člověk uchrání před nejedním pádem, omylem, chybou.

Řídí uplatnění morálních zásad. 

Díky ctnosti moudrosti uplatňujeme mravní zásady v jednotlivých případech, aniž bychom se mýlili, a překonáváme pochybnosti, týkající se dobra, které máme vykonat, nebo zla, kterému se máme vyhnout.Praktická moudrost je vůle konat správné věci. Je dovedností používanou v běžném životě.Řídí uplatňování morálních zásad v praxi.

Na závěr

Tak prosil úpěnlivě Šalomoun o vladařskou moudrost a takové odpovědi se mu dostalo (1 Král 3, 7.9 – 14):

 „Hospodine, můj Bože, ustanovil jsi mě za krále namísto mého otce Davida, svého služebníka, a já jsem zcela mladý muž, neumím si počínat vladařsky . Dej (proto) svému služebníku srdce plné rozvážnosti, aby vládl tvému lidu, aby rozlišoval mezi dobrem a zlem.“ Očím Pána se zalíbilo, že Šalomoun vznesl tuto žádost, a Bůh mu řekl: „Protože jsi žádal o toto a nežádal sis pro sebe ani dlouhý život ani bohatství ani život svých nepřátel, nýbrž sis pro sebe vyžádal schopnost rozvážného rozlišování, udělám, co jsi řek1: dávám ti moudré a rozumné srdce, jaké neměl nikdo před tebou a jaké nebude mít nikdo po tobě. A dokonce i to oč jsi nežádal, ti dávám také: bohatství a slávu jako nikomu z králů.“

Vypracoval Matonick

Viz též všechna vypracovaná témata šestiletého projektu ČBK Učící se církev - Signály - Matonick

Zobrazeno 638×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio