Témata k nedělní a sváteční liturgii

ÚČAST LAIKŮ NA KRISTOVĚ KRÁLOVSKÉM ÚŘADĚ - téma 259 ke Slavnosti Ježíše Krista Krále 26.11.2017 - homilie katechetická (KKC 908-913;YOUCAT 139).

21. 11. 2017 18:09

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE - 26.11.2017 - neděle

  • Komentář k 1. čtení z  knihy proroka Ezechiela  (I)   Ez  34, 11-12. 15-17:

Autor čtení z knihy proroka Ezechiela používá obrazu pastýře, aby se pokusil vyjádřit  rysy toho, který sám hodlá převzít do své péče vyvolený Boží lid Izraele, poněvadž  jeho vládcové a ti,  kteří zde zastávali nějaký úřad, kněží a učitelé, nedostáli svému povolání. Bůh prostřednictvím proroka oznamuje, že jim vezme jejich pravomoce  z rukou a osobně bude spravovat své „stádo“ jako král a Mesiáš. Teprve on  vybere ty, kteří budou spolu s ním účastni na jeho královském úřadě.

1. ČTENÍ Ez 34,11-12.15-17: Tak praví Hospodin: "Hle, já sám vyhledám své stádo a ujmu se ho. Jako se pastýř stará o své stádo, když je mezi svými rozptýlenými ovcemi, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam se rozprchly v mlhavém a mračném čase.  Já budu pást své stádo, já jim dám odpočinek - praví Pán, Hospodin. Budu hledat ztracené, zpět přivedu rozptýlené, obvážu zraněné, posílím slabé, budu střežit tučné a silné, pást je budu svědomitě. Co se pak týká vás, moje stádo - tak praví Pán, Hospodin - budu soudit mezi ovcí a ovcí, mezi berany a kozly."

  • Komentář ke 2. čtení z prvního listu Pavla Korinťanům   (I)    1 Kor  15, 20-26.28:

Čtení z listu apoštola Pavla  nám přibližuje situaci, která nastane v posledních dnech. Kristus Král, vítěz nad hříchem a smrtí, s konečnou platností k sobě pevně připoutá ty, kteří jsou jeho, a otevře jim dveře dokořán ke vstupu do svého  nebeského království. On vstal jako první z mrtvých a k jeho podpoře bude sešikována celá Kristova církev, všechen jeho lid. Všem jim bude svěřena účast na jeho věčném královském úřadě a to podle míry Kristova obdarování.  

2. ČTENÍ 1Kor 15,20-26.28: Bratři! Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z těch, kteří zesnuli. Protože smrt přišla skrze člověka, přijde skrze člověka také vzkříšení mrtvých. Jako totiž pro svoje spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak zase pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu. Ale každý v tom pořadí, jaké mu patří: na prvním místě je Kristus; pak ti, kteří jsou Kristovi, až přijde. Potom nastane konec, až odevzdá své království Bohu a Otci a až zlomí vládu všech možných knížat, mocností a sil. On totiž musí kralovat, 'dokud mu (Bůh) nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám'. jako poslední nepřátel bude pak zničena smrt. A až mu bude všecko podřízeno, tehdy se i sám Syn podřídí tomu, který mu to všecko podřídil, aby byl Bůh všechno ve všem.

  • Komentář k evangeliu podle  Matouše   ( I)  Mt  25, 31-46:

I Matoušovo evangelium nám dnes v Ježíšově kázání vylíčí obraz posledního soudu. Soudce Kristus zasedne na svůj trůn, a nic před ním nezůstane bez odměny či trestu. Slavnost Krista Krále nám chce připomenout, že jsme ještě v příznivé době možnosti spásy, kdy všechno záleží na naší ochotě přijmout Boží výzvu  k účasti na vládě v Kristově království, které se pro nás připravuje od založení světa.

EVANGELIUM Mt 25,31-46:Ježíš řekl svým učedníkům: "Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm po své pravici: 'Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.' 'Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.' Potom řekne těm po levici: 'Pryč ode mě, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě, a neujali jste se mé, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.' Tu mu řeknou: 'Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?' On jim odpoví: 'Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.' A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života."

Účast laiků na Kristově královském úřadě 

je téma 259 dnešní katechetické homilie podle projektu „Učící se církev“A II s odkazem na znění  2. čtení     1 Kor  15,20-26 a Katechismus katolické církve (KKC) 908-913; YOUCAT 139.                                                           

Osnova:

a) ozdravování světských institucí

b) různost služeb laiků v Církvi dle milosti a darů

Úvod.

Věřící laici (Christifideles laici), jejichž "povolání a poslání v církvi a ve světě dvacet let po 2. vatikánském koncilu" bylo tématem biskupského synodu r. 1987, patří k Božímu lidu, který je v Písmu představován dělníky na vinici:

 "Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici" (Mt 20, 1–2). 

Taková vinice je celý svět, a my na něm (srov. Mt 13,37-38), který  podle Božího plánu působením Ducha svatého na lidské  duše je připravován na příchod Božího království. Volání Pána Ježíše: "Jděte i vy na mou vinici", zaznívá dějinami od té doby až do dnešních dnů. Pán se obrací se na každého člověka.  Také laici jsou jím osobně voláni a vyzýváni k práci  pro církev i pro svět.  Druhý vatikánský koncil nám znovu připomněl, že poslání Krista, kněze, proroka, učitele a krále skutečně dále  v církvi pokračuje. Na tomto trojím poslání mají účast všichni, celý Boží lid.

K úřadům, které jsou Kristu vlastní, patří také úřad královský. V něm  dává Kristus jím založené církvi účast na svém kralování. Jestliže jsou laici částí církve, ostatně oni jsou církev, tak z toho vyplývá, že jsou spojeni s nejvyšším „Pastýřem církve“ i při jeho kralování.

 „Kristus chce totiž i prostřednictvím věřících (laiků) rozšířit své království, totiž království pravdy a života, království svatosti a milosti, království spravedlnosti, lásky a pokoje” (LG 36).

Ozdravování světských institucí.

Kristus volá apoštoly, učí je, vzdělává a vychovává. Udělil jim dar královské svobody. Aby mohli hlásat evangelium, musí si však nejprve osvojit učení víry a křesťanských mravů. Bez modlitby a sebezapření, bez nadpřirozeného směrování ovšem království Kristovo budovat nelze. Neboť toto království je cestou k věčné blaženosti a jeho síla a moc spočívá v milosti Boží. Vláda Kristova začíná tam, kde je přemožena vláda hříchu (908).  

Jestliže snad společenské zřízení nebo životní podmínky svádějí ke hříchu, laici je mají spojenými silami ozdravovat, aby byly ve shodě s požadavky spravedlnosti a přispívaly ke ctnostnému životu. Tato činnost naplní kulturu i lidská díla mravními hodnotami (909).

„Křesťané mají být pro svět tím, čím je duše pro tělo” (LG 38)

YOUCAT otázka 139:V čem spočívá povolání laiků? Odpověď: Laici jsou posláni, aby se ve společnosti zasazovali o růst Božího království mezi lidmi.

Hlavním posláním laiků je, aby se všeobecně dosáhlo tohoto úkolu ve světě. Jejich odborné znalosti ze světských oborů a jejich činnost, vnitřně povýšená Kristovou milostí, přispívají k tomu, aby podle řádu daného Stvořitelem a ve světle jeho Slova lidská práce, technika a civilizace zpracovávaly stvořené hodnoty ku prospěchu všech lidí, lépe je mezi nimi rozdělovaly a přispívaly podle svých možností ke všeobecnému pokroku v lidské a křesťanské svobodě. Takto prostřednictvím členů církve Kristus bude stále více osvěcovat svým spasitelným světlem celou lidskou společnost.

Různost služeb laiků v Církvi dle milosti a darů.

Laikové jsou povoláni ke spolupráci se svými pastýři  přímo  ve službě církevnímu společenství. Přispívají k tomu nejrůznějšími službami, podle milosti a darů, kterých se jim od Pána dostalo (910). Mohou je v církvi uplatnit i při výkonu řídící moci (911), vždy však  se snahou pečlivě  rozlišovat práva a povinnosti, které jim pro jejich příslušnost  k církvi, nebo jako členům světské společnosti patří (912).

Laik není křesťanem druhé kategorie, protože má podíl na Kristově kněžském úřadě (všeobecné kněžství). Přispívá k tomu, aby lidé v jeho okolí (ve škole, při vzdělávání, v rodině a v povolání) poznávali evangelium a učili se milovat Krista. Svou vírou ovlivňuje společnost, ekonomiku a politiku. Podporuje život církve například tím, že přijímá službu ministranta nebo lektora, slouží jako vedoucí modlitební skupiny, pracuje v církevních sdruženích a radách (např. ve farní radě a ve správě církve). Právě mladí lidé by měli intenzivně zvažovat, na kterém místě je Bůh potřebuje. 

„Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování“ (Ef 4,7); (913). 

Na závěr.

Na základě své příslušnosti ke Kristu, Pánu a Králi celého světa, mají laikové účast na jeho královském úřadu a jsou jím povoláni ke službě Božímu království a jeho šíření    v dějinách lidstva. Toto křesťanské "království" žijí především tím, že vedou duchovní boj, aby zvítězili v sobě nad vládou hříchu svatostí svého života a dále tím, že obětují sami sebe v lásce a spravedlnosti ke službě Ježíši Kristu, který je neustále přítomen ve všech bratřích, především v těch nejnepatrnějších.

Vypracoval Matonick

Viz též všechna vypracovaná témata šestiletého projektu ČBK Učící se církev - Signály - Matonick

Zobrazeno 572×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio