Témata k nedělní a sváteční liturgii

LÁSKA K NEPŘÁTELŮM - téma 265 ke Svátku sv. Štěpána 26.12.2017 - homilie morální.

25. 12. 2017 16:34

SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA - 26.12.2017 – úterý

Liturgické texty

  • Komentář k 1. čtení ze  Skutků apoštolů  (I)   Sk  6, 8-10; 7, 54-60:

Texty ze Skutků apoštolů nám dnes připomínají tragickou smrt prvomučedníka Štěpána. Při popisu  jeho ukamenování zaznamenává apoštol Lukáš v závěru i poslední slova odsouzeného. Štěpán se  zde, stejně jako  Ježíš,  svěřuje do Pánových rukou a odpouští svým katům. Jeho srdce bylo natolik naplněno velkodušnou láskou k lidem, a to i k těm, kteří ho nenáviděli, že i v okamžiku, bezprostředně předcházejícímu jeho potupné smrti, dokázalo přetékat dobrodiním.

1. ČTENÍ Sk 6, 8 - 10; 7, 54 – 60:Štěpán, plný milosti a síly, dělal mezi lidem veliké divy a znamení. Ale tu zasáhli někteří z tak zvané synagógy propuštěnců s lidmi z Kyrény, Alexandrie, Kilíkie a Asie a začali se přít se Štěpánem. Nemohli však obstát před jeho moudrostí a Duchem, který z něho mluvil. Když to slyšeli, velmi se rozzuřili a skřípali zuby proti němu. On však plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a spatřil Boží slávu a Ježíše, jak stojí po Boží pravici. A zvolal: "Vidím nebesa otevřená a Syna člověka, jak stojí po Boží pravici! " Oni se však dali do velkého křiku, zacpávali si uši a všichni se na něho zuřivě vrhli. Pak ho vyhnali ven za město a začali ho kamenovat. Svědkové si přitom složili svrchní šat k nohám jednoho mladého muže - jmenoval se Šavel. Tak Štěpána kamenovali. A on se modlil: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha!" Klesl pak na kolena a hlasitě zvolal: "Pane, nepřičítej jim tento hřích." A po těchto slovech skonal.

  • Komentář k evangeliu podle  Matouše   ( I)  Mt  10, 17-22:

Podle Matoušova evangelia přijali od Ježíše jeho učedníci řadu poučení, která jim dával o zkouškách a utrpeních, jimiž budou muset projít. Pro Ježíšovo jméno budou nenáviděni od mnohých, často i od přátel a příbuzných. Ježíš je uklidňuje ujištěním, že skrze Ducha svatého najdou na urážky svých nepřátel vždy správné odpovědi. Apoštol Pavel později cituje:  „Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit“ (Koloským 4,6). A jinde dodává:  „Proto se nedej přemoci zlem,ale přemáhej zlo dobrem.“ (Římanům 12,21).

EVANGELIUM Mt 10, 17 – 22:  Ježíš řekl svým apoštolům: "Mějte se na pozoru před lidmi! Budou vás totiž vydávat soudům a bičovat v synagógách, budou vás vodit před vladaře a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim a také pohanům. Až vás vydají soudu, nedělejte si starosti, jak nebo co máte mluvit, protože v tu chvíli vám bude dáno, co máte mluvit. Neboť to už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás Duch vašeho Otce. Bratr vydá na smrt bratra a otec syna, děti povstanou proti rodičům a způsobí jim smrt. Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen."

Láska k nepřátelům

je téma 265 dnešní morální homilie podle projektu ČBK „Učící se církev“- B II                                                               

Úvod.

Ve spleti povinností, úkolů, odpovědností, kdy se snažíme řídit Boží vůlí, kdy se ptáme, co a jak dělat, zůstávají dvě přikázání, na která se musíme soustředit. Měj rád Pána Boha a měj rád lidi. To je společný jmenovatel všech přikázání.

„Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé mu podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon a Proroci.“ (Mt 22,37-40).

Těmto hlavním křesťanským  přikázáním přikládá Ježíš velký význam. Už Starý zákon zná přikázání lásky k bližnímu, avšak považuje za "bližního" jen příslušníka vlastního národa, zatímco v Novém zákoně i každý cizinec, i nepřítel, je "bližní", kterému patří   v nouzi milosrdenství.

Láska k člověku se projevuje ve čtyřech rovinách. Jako láska k bližnímu, ke křesťanům, v rodině, ale také k nepřátelům. Teprve láska k nepřátelům je důkazem toho, že tu je opravdu láska. Pán Ježíš přikázal svým následovníkům milovat nepřátele (Mt 5,44). Zřeknutí se každé odplaty je neodlučitelnou součástí křesťanské lásky k bližnímu:

"Milujte své nepřátele; dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají; modlete se za ty, kteří s vámi nakládají špatně."(Lk 6, 27-28).

Láska k nepřátelům

Co skutečně říká Mojžíšův zákon a jaký je tradiční výklad židovských učitelů? Oni omezují adresáty lásky na skupinu bližních s výslovným vyloučením nepřátel. SZ však neříká „nenáviď svého nepřítele“, ale učí: Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin. (Leviticus 19,18). A také učí, že by měla být projevována laskavost vůči nepříteli.

Slovem „nepřítel“ se rozumí člověk, který zůstává nepřítelem nepohnut mou láskou, který mi nic neodpouští, ačkoli já mu všecko odpouštím; který mne nenávidí, ačkoli ho miluji; který mnou pohrdá tím více, čím upřímněji mu sloužím a modlím se za něho. (Žalm 109,3-4).

Láska se nemá ptát, zda je opětována. Láska naopak vyhledává toho, kdo ji potřebuje. Kdo však potřebuje víc lásky než ten, kdo beze stopy lásky žije v nenávisti? „Odplácet zlým za dobré je ďábelské; odplácet dobrým dobré je lidské; odplácet zlé dobrým je božské.“( A. Plummer)

Pán Ježíš očekává od svých učedníků právě ty věci, o nichž si lidé myslí, že nemohou být od nikoho očekávány. Vyzývá nás vzdát se všech pohodlných omezení, kterými tak rádi ohraničujeme svou lásku. Vyzývá nás k dokonalosti v lásce.  Není to příliš? Není to nad lidské síly? Je! Ale s pomocí Ducha svatého a s Boží láskou, kterou vylil do našich srdcí je možno dělat zvláštní věci–je možné milovat své nepřátele. Bible neříká, že se nám musí líbit, ale máme je milovat.

 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 5,48)

Slovo „buďte“ vyjadřuje Boží přání, které je pro nás příkazem. Je to rozkaz, ne výběr. Je to Boží příkaz, který se  může a musí splnit skrze naši poslušnost. Jako jinde Bible říká: buďte svatí, milosrdní, trpěliví, vroucího ducha, připravení na příchod Krista. Můžeme být dokonalí? Bez chyb? My nemůžeme být dokonalí a nezemřeme perfektní ve všech Božích charakteristikách, ale Bůh chce, abychom byli dokonalí v tom, co je pro něj nejdůležitější: agapé – láska. Konkrétně máme být dokonalí v lásce                k nepřátelům. To je Boží standard spravedlnosti. Slovo „dokonalí“ zde neznamená bez chyby. Jinde značí zralost, dospělost ve víře. Když dokážeme milovat nejenom naše přátele, ale i nepřátele, jsme v lásce dokonalí.

Láska se ukáže skrze slova, která k těmto lidem mluvíme. Naše řeč ukáže, čeho jsme plní.

„Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit“. (Kol 4,6)

I  těm, kteří si to nezaslouží, máme činit dobro, ne zlo jak máme tendenci, nebo si myslíme dokonce, že je to spravedlivé. Řím 12,17-21 nám konkrétně říká, jaké má být naše chování vůči nepřátelům. Zlo je chytřejší než dobro, ale dobro je silnější než zlo.

 „Proto nedej se přemoci zlem,ale přemáhej zlo dobrem.“ (Řím 12,21).

Modlíme se za toho, koho milujeme a máme rádi. „Láska je jediná síla, která dokáže změnit nepřítele v přítele.“  (M. L. King).  Pán Ježíš se za své mučitele modlil i tehdy, když jeho ruce a nohy byly protínány železnými hřeby.

Na závěr

Láska -agapé při nás a skrze nás dělá zvláštní věci: miluje nemilující, modlí se za pronásledovatele a koná dobro nepřátelům. Agapé v srdci, v řeči a v jednání. Agapé pro nás, v nás a skrze nás pro druhé.

„K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích!“  (1 Petrův 2,21).

Vypracoval Matonick

Viz též všechna vypracovaná témata šestiletého projektu ČBK Učící se církev - Signály - Matonick

Zobrazeno 589×

Komentáře

staryvlk

Plně souhlasím s vaším komentářem k tématu 265 - "LÁSKA K NAŠIM NEPŘÁTELŮM".

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio