Témata k nedělní a sváteční liturgii

ZNOVU PŘIJDE VE SLÁVĚ - téma 262 ke 2. neděli adventní 10.12.2017 (KKC 668-677).

8. 12. 2017 13:30

2. NEDĚLE ADVENTNÍ - 10.12.2017

Liturgické texty

  • Komentář k 1. čtení z   knihy proroka Izaiáše  (I)   Iz  40, 1-5. 9-1:

Text dnešního prvního čtení  je součástí proroctví, které Izaiáš pronesl v období návratu lidu z babylonského vyhnanství a je zaznamenán v Písmu. Tehdy  perský král Kýros (r. 537 př. n. l.) dovolil Židům, aby se vrátili do své vlasti.  Hlavním poselstvím biblického úryvku je Hospodinův očekávaný příchod na svět. Je předobrazem Mesiáše, který přijde, aby vysvobodil, utěšil, ochránil a spasil svůj lid.

1. ČTENÍ Iz 40, 1-5. 9-11:Těšte, těšte můj národ - praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, volejte k němu, neboť je skončena jeho robota, odčiněna jeho vina, vzal totiž z Hospodinovy ruky dvojnásob za všechny své hříchy. Hlas volá:  "Na stepi připravte Hospodinovi cestu, v pustině urovnejte stezku našemu Bohu! Každé údolí ať se zvýší a každá hora a pahorek ať se sníží! Co je kopcovité, ať je nížinou, co je hrbolaté, ať je rovinou! Zjeví se Hospodinova velebnost; každé tělo uzří jeho spásu. Hospodinova ústa to řekla." Vystup na vysokou horu, Sióne, který hlásáš radostnou zvěst, mocně pozdvihni svůj hlas, Jeruzaléme, který hlásáš radostnou zvěst! Neboj se, nahlas řekni judským městům: "Hle, váš Bůh! Hle, Pán, Hospodin, přichází v síle, jeho rámě mu dává vládu. Hle, u sebe má svou mzdu, před sebou má svůj zisk. jako pastýř pase své stádo, svým ramenem je shromažďuje, ve svém klínu beránky nese, ovce s mláďaty pomalu vede."

  • Komentář ke 2. čtení z druhého listu apoštola Petra   (I)    2 Petr  3, 8-14:

Čtení z listu apoštola Petra odpovídá nám netrpělivým  na otázku: Kdepak je ten jeho slíbený příchod? (2 Pt 3,4). Kristův příchod je blízký. Před jeho příchodem však musí lidstvo projít závěrečnou zkouškou, která otřese vírou mnohých věřících. Dny, které Bůh daruje člověku, jsou určeny k obrácení a pokání všem lidem. Někteří však nedokážou využívat svůj čas a Boží trpělivost si vykládají po svém jako jeho otálení.

2. ČTENÍ 2 Petr 3, 8-14: Jednu věc, milovaní, nesmíte přehlédnout: že je u Pána jeden den jako tisíc roků a tisíc roků jako jeden den. Ne že by Pán otálel splnit to, co slíbil, jak ho někteří lidé obviňují z otálení, ale je k vám shovívavý, protože nechce, aby někdo zahynul, naopak chce, aby se všichni dali na pokání. Ten den Páně však přijde jako zloděj a tehdy nebesa náhle s rachotem pominou, živly se stráví žárem a země i všecko na ní bude souzeno. A tak všechno vezme za své. Jak vám proto musí ležet na srdci, abyste žili svatě a zbožně, a tak očekávali a urychlovali příchod toho Božího dne, kdy se nebesa stráví v ohni a živly rozplynou v žáru. Ale my čekáme - jak on to slíbil nová nebesa a novou zemi, kde bude mít svůj domov spravedlnost. Když tedy na to musíte čekat, milovaní, horlivě se snažte, abyste byli před ním bez poskvrny a bez úhony v pokoji.

  • Komentář k evangeliu podle  Marka   ( I)  Mk  1, 1-8:

Dnešní Markovo evangelium cituje slova proroka Izaiáše, která  nás vyzývají k přípravě na příchod Pána na svět. Nastal čas čekání a bdělosti. Do četby Písma má být zahrnuto rozjímání nad slovem Starého zákona, a respektování výzev Jana Křtitele k pokání. On je pro nás prorokem útěchy, poněvadž do našich srdcí vlévá naději, že druhý příchod Krista je už blízko.   

EVANGELIUM Mk 1, 1-8: Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím: Je psáno u proroka Izaiáše: "Hle, já posílám svého posla před tebou, on ti připraví cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!" Když Jan Křtitel vystoupil na poušti, hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý judský kraj a všichni jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a přitom vyznávali své hříchy. Jan nosil šat z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás. Živil se kobylkami a medem divokých včel. ( Jan ) kázal: "Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.

Znovu přijde ve slávě

je téma 262 dnešní katechetické homilie podle projektu „Učící se církev“B II s odkazem na znění 2. čtení 2 Petr 3,8-14 a Katechismus katolické církve (KKC) 668-677.

Osnova:

a) očekávání druhého příchodu

b) Kristův slavný příchod – naděje Izraele

c) poslední zkouška Církve

Úvod.

Ježíš Kristus je Pán a Král. Proto vstal z mrtvých k životu, aby vládl nad mrtvými i živými (668). A od té chvíle vládne  v síle Ducha svatého ve své církvi, jejíž je hlavou (669).  Po nanebevstoupení Krista vstoupil Boží plán do své konečné fáze (670) a bude dovršen slavným příchodem Krále na zem ( 671). Už  apoštolové a první křesťané očekávali s nadějí brzký návrat jejich Pána. Věřili, že všechna zaslíbení a proroctví Písma se naplní při jeho druhém příchodu. První křesťané se dokonce zdravili pozdravem „Maran atha“, což znamená „Pán přichází“. Těšili se na brzké splnění své naděje. Výhled na Kristův druhý příchod dával jeho učedníkům sílu snášet všechny těžkosti a pronásledování. Na čem byla jejich víra založena?

"Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet."(Sk 1,9-11)

S vědomím vážnosti tohoto námětu autor projektu Učící se církev  zařadil do programu podobná důležitá témata: 61 – Poslední soud; 127 – Kristus - Král; 197 - Doba druhého příchodu Páně (viz). 

Očekávání druhého příchodu.

Jistota druhého příchodu je založena na důvěryhodnosti textů Bible. Kristus před svým nanebevstoupením prohlásil, že ještě nenadešla chvíle slavného nastolení mesiášského království očekávaného Izraelem ( srov. Sk 1,5-7). Tento čas je časem čekání a bdělosti (672).Těsně před svou smrtí řekl Ježíš svým učedníkům, že se vrací ke svému Otci, aby pro ně připravil místo a slíbil: „…opět přijdu a vezmu vás k sobě“ (Jan 14,3). Ježíš toto zaslíbení opakoval vícekrát. A křesťané očekávají, že co slíbil, to také splní. V listu Filipským 3,20 je psáno:

„My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista.“

V Bibli nacházíme na 1500 zmínek o Kristově návratu. Nový zákon hovoří o Ježíšově druhém příchodu jako o jistotě. Ve Starém zákoně připadá na každé proroctví týkající se jeho prvního příchodu 8 proroctví předpovídajících jeho druhý příchod. Celé statě Písma se věnují tomuto jedinečnému tématu – Matouš 24, Marek 13, Lukáš 21, různé části epištol. Tomuto tématu se věnují i dvě celé biblické knihy – Daniel a Zjevení.

Kristův slavný příchod – naděje Izraele.

Dílo Ježíše Krista a dějiny světa budou završeny v Bohu, který se zjeví ve své slávě. „Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na svůj trůn slávy, a budou před něj shromážděny všechny národy…“(Mt 25,31-32).

Kdy tedy můžeme očekávat příchod Páně? Autor listu Židům povzbuzuje křesťany: „Všímejte si jeden druhého a pobízejte se k lásce a k dobrým skutkům. Neopouštějte vaše společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale navzájem se povzbuzujte, a to tím spíše, že vidíte, jak se ten den blíží.; Vždyť jen chvilku, malinkou chvilku, a přijde ten, který má přijít, a neomešká se“ (Žid 10,24-25.37).

Kristův příchod je tedy blízký. I když je „pozdržen“, může nastat každým okamžikem (673). Je „pozastaven“ do doby, až jej uzná „celý Izrael“ (Řím 11,26; Mt 23,39), jehož část se zatvrdila (Řím 11,25)  v nevěře (Řím 11,20) vůči Ježíšovi  (674).

Poslední zkouška Církve. 

Před Kristovým příchodem musí církev projít závěrečnou zkouškou, která otřese vírou mnohých věřících (srov.: Lk 18,8; Mt 24,12); (675; 676). Církev vejde do slávy až Božím vítězstvím nad posledním řáděním zla, které bude mít podobu posledního soudu (srov. Zj 20,12); (677).  Pak nastane den spásy, kdy na zemi bude panovat Království Boží. Proto bychom se měli velmi radovat, když  vidíme, jak se přibližuje – „ať zaplesají … že přichází [Bůh] soudit zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle své pravdy;“ neboť „spatřili všechny dálavy země spásu našeho Boha“ a budou ho ctít (srov.: Žalm 96; 98; 67; Izaiáš 26,9;Nu 14,21).

Na závěr

Druhý příchod Ježíše byl nadějí v utrpení i těžkostech nejen pro apoštoly a pro reformátory v minulosti, ale je i dnes pro církev a věřící na celém světě. Podle slov apoštola Pavla čekáme na „…blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista.(Titovi 2,13).

Vypracoval Matonick

Zobrazeno 514×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio