Témata k nedělní a sváteční liturgii

MILOST POSVĚCUJÍCÍ - téma 285 ke 4. neděli velikonoční 22.4.2018 - homilie katechetická (KKC 1996-2000; YOUCAT 338,339) + kázání.

19. 4. 2018 17:17

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 22.4.2018

Liturgické texty

  • Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů. (I)   Sk 4,8-12:

Jak čteme ze Skutků apoštolů, zázračné uzdravení nemocného poskytlo příležitost apoštolu Petrovi, aby slavnostně vyhlásil,  že pouze ve jménu Ježíše Krista  je možno dojít ke spáse. Ve víře v jeho jméno jsme byli pokřtěni a současně také obdarováni Boží nadpřirozenou posvěcující milostí. Ježíš Kristus je jediným Božím řešením  problému lidského hříchu.  Jedině on má moc nás  od našich hříchů očistit a udělit nám svou milostí ospravedlnění.

1. ČTENÍ Sk 4, 8-12: Petr, naplněn Duchem svatým, řekl: "Přední mužové v lidu a starší! Když se dnes musíme odpovídat z dobrého skutku na nemocném člověku, kým že byl uzdraven, tedy ať to víte vy všichni a celý izraelský národ: Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého jste vy ukřižovali, ale kterého Bůh vzkřísil z mrtvých: skrze něho stojí tento člověk před vámi zdravý.  On je ten 'kámen, který jste vy, stavitelé odhodili, ale z kterého se stal kvádr nárožní'. V nikom jiném není spásy. Neboť pod nebem není lidem dáno žádné jiné jméno, v němž bychom mohli dojít spásy."

  • Komentář ke 2. čtení z prvního listu apoštola Jana   (I)    1 Jan  3,1-2:

V pouhých dvou verších dokázal apoštol Jan vyjádřit, co je základem našeho křesťanského života. Už při křtu nás Bůh obdaroval posvěcující milostí a s velikou láskou  nás přijal za své adoptivní děti. Stali jsme se dědici Krista, vládce nebeského království. Byli jsme povoláni k životu v plném společenství s ním ve slávě, kde v jeho světle poznáme i pravdu o něm i o sobě samých.

2. ČTENÍ 1 Jan 3, 1-2: Milovaní! Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božími dětmi, ale že jimi také jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až on se ukáže, budeme mu podobní, a proto ho budeme vidět tak, jak je.  

  • Komentář k evangeliu podle  Jana  ( I)  Jan  10, 11-18:

Ježíš Kristus se nám v dnešním Janově evangeliu  představuje  jako jediný, dobrý pastýř, který chrání své ovce před nebezpečím a světskými nástrahami. Nechme se jím vést, abychom na věčnosti dosáhli dokonalé podoby s ním. Boží milost nás vtahuje do vzájemné lásky Otce, Syna a Ducha svatého. Uschopňuje nás k životu v Boží lásce a k tomu, abychom v síle této lásky dokázali správně konat.

EVANGELIUM Jan 10, 11-18: Ježíš řekl: "Já jsem pastýř dobrý. Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, jak vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk, a vlk je uchvacuje a rozhání. Vždyť je najatý za mzdu a na ovcích mu nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám svoje ovce a moje ovce znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř. Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, a zase ho přijmu nazpátek. Nikdo mi ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc život dát a mám moc zase ho přijmout. Takový příkaz jsem dostal od svého Otce."

Milost posvěcující

je téma 285 dnešní katechetické homilie podle projektu ČBK „Učící se církev“- B II s odkazem na znění  2. čtení 1 Jan 3,1-2 a Katechismus katolické církve (KKC) 1996-2000   YOUCAT 338;339.                                                       

Osnova:

a) co je milost

b) účast na životě Božím

c) nadpřirozený,nezasloužený dar

Úvod.

Bůh je svatý a člověk je hříšný. Hřích tvoří hlubokou propast, která je odděluje. Neustálé snahy člověka dosáhnout Boha a plného života vlastním úsilím, např. dobrým životem, filozofií nebo různými náboženstvími, nedokáže problém jeho hříchu vyřešit. Ježíš Kristus  je jediným Božím řešením problému lidského hříchu. Posvěcující milost Ducha svatého má moc nás  od našich hříchů očistit a udělit nám ospravedlnění, které dává Bůh skrze křest a na základě víry v Ježíše Krista (Řím 3,22).

Co je milost.

YOUCAT otázka 338: Co je milost? Odpověď:  Milostí rozumíme Boží láskyplný dar, jímž nás Bůh pozvedá k účasti na svém životě a uschopňuje nás jednat z lásky k němu. Je to pomáhající síla, kterou nás Bůh zahrnuje. Skrze kříž a vzkříšení Ježíše Krista nám Bůh věnuje veškerou svou lásku a dává se nám v milosti. Milost je všechno to, co nám Bůh dává, aniž bychom si to v nejmenším zasloužili (1996).

Účast na životě Božím.

YOUCAT otázka 339: Jak na nás působí Boží milost?

Odpověď:  Boží milost nás vtahuje do vnitřního života trojjediného Boha, do vzájemné lásky Otce, Syna a Ducha svatého. Uschopňuje nás k životu v Boží lásce a k tomu, abychom v síle této lásky dokázali jednat (1997).

Nadpřirozený,nezasloužený dar.

Boží milost je nadpřirozený dar,  který nás ospravedlňuje a povolává k věčnému životu (1998). Je to dar nezasloužený. Vlévá nám ho Bůh ze svého života působením Ducha svatého jako  milost posvěcující nebo zbožšťující. Jsme jí obdařeni a posvěceni při křtu (1999). Křtem se stáváme Božími dětmi a dědici nebeského království.  Posvěcující milost zdokonaluje naši duši. Dává nám  trvalou náklonnost k dobrému. Pomáhá nám  poznat, chtít a konat všechno, co vede k dobrému (2000).

Na závěr

Milost je pomoc, kterou nám Bůh dává, abychom odpovídali na naše povolání stát se jeho adoptivními dětmi. Uvádí nás do vnitřního života Nejsvětější Trojice. Posvěcující milost je nezasloužený a nadpřirozený dar, kterým nám Bůh dává svůj život; je vlita Duchem svatým do naší duše, aby ji uzdravila z hříchu a posvětila ji.

Vypracoval Matonick

Viz též  odkaz na navazující kázání: http://www.krasensko.cz/soubory/kazani/milost-posvecujici.pdf

Zobrazeno 365×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio