Témata k nedělní a sváteční liturgii

PŘIJÍMÁNÍ NEMOCNÝCH - téma 286 k 5. neděli velikonoční 29.4.2018 - homilie pastorální + odkaz na kázání

26. 4. 2018 18:32

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 29.4.2018

Liturgické texty

  • Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů  (I)     Sk 9, 26-31:  

V biblické historii je zaznamenáno  mnoho případů "zázračně" uzdravených lidí. Drtivá většina z nich přitom prodělala duševní nebo duchovní přerod, podobný procesu obrácení  pravověrného žida Šavla na Pavla.  Šavel, dosud až chorobně pronásledující křesťany, se setkal se vzkříšeným Ježíšem. Ač oslepen září jeho jasu prohlédne a duchovně se zcela promění. Dostaneme-li se do krizové situace, například při ohrožení života nemocí, neváhejme  proto povolat kněze k poskytnutí svátosti nemocných. Umožní nám přimknout se k tomu, který přemohl smrt a je život sám - k Ježíši Kristu a s jeho pomocí se zachránit.

1. ČTENÍ Sk 9, 26-31: Když přišel Šavel do Jeruzaléma, chtěl navázat styk s učedníky, ale všichni se ho báli. Nemohli uvěřit, že on je učedníkem.  Ujal se ho však Barnabáš. Uvedl ho k apoštolům a vypravoval, jak Šavel viděl na cestě Pána, který s ním mluvil, a jak v Damašku neohroženě vystupoval ve jménu Ježíšově. Od té chvíle byl s nimi v Jeruzalémě stále ve styku a směle vystupoval ve jménu Páně. Také rozmlouval s židy mluvícími řecky a přel se s nimi. Ti mu však začali ukládat o život. Jakmile se to bratři dověděli, doprovodili ho dolů do Césareje a odtamtud ho vypravili do Tarsu.  V té době měla církev pokoj v celém Judsku, Galileji i Samařsku. S úspěchem se vyvíjela, žila v bázni před Pánem a rostla přispěním Ducha svatého.

  • Komentář ke 2. čtení z prvního listu apoštola Jana  (I)    1 Jan  3,18-24:

Čtení z listu apoštola Jana  poukazuje na důležitost snahy o dosáhnutí  vnitřního životního klidu a míru za všech okolností. Co uspokojí  naše svědomí v nebezpečí ohrožení života? Kdo udělí útěchu, pokoj a sílu nemocnému v jeho nouzi?  Přijetím svátosti nemocných je to samotný Kristus – který jako zázračný lékař vstupuje  do lidského nitra a uzdravuje. Přitom jde za hranice našich možností a učiní tak výraznou vnitřní proměnu, které my sami nejsme schopni. 

2. ČTENÍ 1 Jan 3, 18-24:  Děti, nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy! Podle toho poznáme, že jsme z pravdy, a to uklidní před ním naše svědomí, když by nám něco vyčítalo, neboť Bůh ví všechno dokonaleji a lépe než naše svědomí.  Milovaní, jestliže nás svědomí neobviňuje, dodá nám to radostné důvěry v Boha a dostaneme od něho všechno, zač prosíme, protože zachováváme jeho přikázání a konáme, co je mu milé.  A to je to jeho přikázání: abychom věřili ve jméno jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám nařídil. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. A že v nás zůstává, poznáváme podle Ducha, kterého nám dal.

  • Komentář k evangeliu podle  Jana   ( I)  Jan  15, 1-8:

V Janově evangeliu Ježíš užívá obrazu vinného kmene a ratolestí, které z něho vyrůstají, aby názorně všem přiblížil jak důležitá je pro každého jeho přítomnost. Neudržovat spojení s Kristem může znamenat ztrátu života. Má proto hluboký smysl požádat kněze o udělení svátosti nemocných vždy, kdy je člověk vážně nemocný.

EVANGELIUM Jan 15, 1-8: Ježíš řekl svým učedníkům:  "Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já ( zůstanu ) ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně.  Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí do ohně - a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to. Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji učedníci."

Přijímaní nemocných

je téma 286 dnešní pastorální homilie podle projektu ČBK „Učící se církev“- B II s odkazem na znění  2. čtení 1 Jan 3,18-24;   YOUCAT  243;244;245.

Osnova:

a) návštěvy nemocných

b) obřad, příprava, význam

Úvod.

Svaté přijímání nemocných  je jednou z forem udělení svátosti nemocných. 

YOUCAT otázka 243: Komu je určena svátost nemocných? Odpověď: Svátost nemocných může přijmout každý věřící člověk, který se ocitá v kritickém zdravotním stavu či situaci.

Návštěvy nemocných.

Člověk může svátost nemocných přijmout v životě vícekrát. Proto má smysl žádat o tuto svátost i v mladém věku, má li člověk například podstoupit závažnou operaci. Mnozí křesťané v této situaci spojují svátost nemocných se svátostí smíření, se svatým přijímáním či pomazáním: pro všechny případy chtějí podstoupit před Boha s čistým svědomím. Návštěvy nemocných farníků  v domácím prostředí probíhají na základě individuální domluvy s knězem. V případě nutnosti je možné o svátost nemocných žádat kdykoliv.

Obřad, příprava, význam.

Pokud jde o svaté přijímání doma mimo mši, připraví se na vhodný stůl  ubrus, svíčky a kříž. Kdo chtějí přijmout svátost eucharistie, zdrží se (i méně než hodinu) pokrmu, vyjma vody a léků. Následuje úkon kajícnosti anebo svátost smíření a po něm kněz vykoná vlastní obřad:

„Pán s vámi. I s tebou. Bůh nás ve své lásce zve ke stolu svého Syna; nejprve si však uvědomme svou nedostatečnost a přiznejme své hříchy. Smiluj se nad námi, Pane. Hřešili jsme proti tobě. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. A dej nám svou spásu. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

Ježíš řekl: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Vždyť mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý Otec a já žiji z Otce, tak i ten, kdo jí mne, bude žít ze mne. To je ten chléb, který sestoupil z nebe; ne takový, jaký jedli otcové, a umřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít navěky.” 

Podávající poklekne a pozdvihne hostii se slovy: „Hle, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena.“

Kněz podá hostii se slovy: „Tělo Kristovo.  Amen. Modleme se: Děkujeme ti, Bože, za posvátný chléb života a vroucně prosíme: Dej nám svého Ducha, abychom si uchovali upřímnou oddanost, která nám byla dána působením této svátosti. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Pán s vámi. I s tebou. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn  i Duch svatý. Amen.“ Po odchodu kněze věřící dále setrvá v usebrané modlitbě.

YOUCAT otázka 244: Jak se slaví svátost nemocných? (pomazání). Odpověď: Podstatou obřadu  této svátosti je modlitba spojená s pomazáním čela a rukou nemocného posvěceným olejem.

YOUCAT otázka 245: Jaké účinky má svátost nemocných? Odpověď: Svátost nemocných uděluje útěchu, pokoj a sílu a nemocného v jeho nouzi a utrpení spojuje hlubokým poutem s Kristem. Vždyť náš Pán sám na svém těle prožil náš strach a úzkosti i naše bolesti. U mnohých tato svátost vede k tělesnému uzdravení. A chce-li si Bůh někoho povolat k sobě, dává mu v této svátosti sílu ke všem tělesným i duševním zápasům na jeho poslední cestě. Nemohl-li se nemocný vyzpovídat, působí svátost nemocných také odpuštění hříchů.

Na závěr

Mnozí nemocní se obávají přijetí svátosti nemocných a odsouvají ji na nejzazší možnou mez, protože se domnívají, že si jejím přijetím podepisují  rozsudek smrti („poslední“ pomazání). A přece platí přesný opak: svátost nemocných  je určitým druhem životního pojištění. Kdo jako křesťan doprovází nějakého nemocného, měl by mu pomoci odložit zbytečný strach. Ti, kteří se ocitají v závažném ohrožení života, většinou sami vytuší, že v daném okamžiku je nejdůležitější se okamžitě a bezpodmínečně přimknout k tomu, který přemohl smrt a je život sám: k Ježíši, Zachránci.

Vypracoval Matonick

Viz též všechna vypracovaná témata šestiletého projektu ČBK na www. Učící se církev - Signály - Matonick

Odkaz na navazující kázání: http://www.krasensko.cz/soubory/kazani/prijimani-nemocnych.pdf

Zobrazeno 411×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio