Témata k nedělní a sváteční liturgii

LITURGICKÉ SLAVENÍ EUCHARISTIE - téma 292 ke slavnosti Těla a krve Páně 31.5.2018 - homilie katechetická (KKC 1345-1355).

28. 5. 2018 21:38

TĚLA A KRVE PÁNĚ - 31.5.2018 – čtvrtek

Liturgické texty

  • Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy  (I B )  Ex  24,3-8:

Z dnešního úryvku ze druhé knihy Mojžíšovy se dozvídáme o dovršení a uzavření smlouvy mezi Bohem a jeho lidem.  Na nově postaveném oltáři k tomu proběhla podle židovského obyčeje i slavnostní bohoslužba včetně krvavé oběti zvířete. V průběhu dalších století však byla tato smlouva ze  strany vyvoleného národa mnohokrát porušována a znevažována tak, že Bůh rozhodl nahradit ji smlouvou novou.

1. ČTENÍ Ex 24, 3-8: Mojžíš přišel a sdělil lidu všechna Hospodinova slova a ustanovení. Lid odpověděl jedním hlasem: "Splníme všechno, co mluvil Hospodin!" Mojžíš pak všechna Hospodinova slova napsal; časně zrána pak vstal a postavil pod horou oltář a dvanáct pamětních kamenů podle dvanácti kmenů Izraele. Poslal jinochy z izraelských synů, aby obětovali celopaly a přinesli býčky jako pokojné oběti Hospodinu. Mojžíš vzal polovici krve, vlil ji do obětních misek a  ( zbylou ) polovicí krve postříkal oltář. Pak vzal knihu smlouvy a četl ji nahlas lidu. A oni řekli: "Poslušně splníme všechno, co mluvil Hospodin." Potom vzal Mojžíš krev, pokropil lid a řekl: "Hle, to je krev smlouvy, kterou s vámi sjednal Hospodin podle všech těchto slov."

  •  Komentář ke 2. čtení z listu apoštola Pavla Židům   (I B)  Žid  9, 11-15:

Výraz „krev smlouvy“, jak jsme slyšeli v prvním čtení, znovu zazní v Ježíšových slovech při ustanovení eucharistie během jeho poslední večeře. Tehdy byla mezi Bohem a lidem podle slov apoštola Pavla z listu Židům uzavřena úmluva nová, nikoliv posvěcená krví obětního zvířete, ale samotného  Ježíše, který   obětí vlastního těla a vlastní krví jednou provždy věčnou Boží smlouvu zpečetil. Ti kdo mají na jeho oběti účast, mohou přijímat od té chvíle při slavení eucharistické hostiny jeho proměněné tělo a krev v podobě chleba a vína.

2. ČTENÍ Žid 9, 11-15: Bratři! Kristus přišel jako velekněz budoucích hodnot; prošel stánkem větším a dokonalejším, který není udělán lidskýma rukama, to je: nenáleží k tomuto stvořenému světu, a vešel jednou provždy do svatyně, ne s krví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví, a tím nám získal věčné vykoupení. Jestliže už samo pokropení krví kozlů, býků posvěcuje ty, kdo jsou nečistí, k čistotě těla, čím spíše krev Krista, který skrze věčného Ducha sám sebe přinesl Bohu jako oběť bez poskvrny, očistí naše svědomí od mrtvých skutků, abychom mohli sloužit Bohu živému.  A proto on je prostředníkem nové úmluvy. Svou smrtí dal dostiučinění za hříchy spáchané v době, kdy ještě platila dřívější úmluva. Tím se povolaným dostává splnění slibu o věčném dědictví.

  • Komentář k evangeliu podle Marka  ( I B )   Mk  14, 12-16. 22-26: 

V Markově evangeliu je ustanovení eucharistie, které Ježíš slavil během poslední večeře, úzce spjato s blížící se  Pánovou smrtí. Ježíš uskutečňuje to, co hlásal. Chléb, který láme svým učedníkům, a kalich s vínem, který jim nabízí, se stávají poselstvím smlouvy nové, potvrzené krví  Ježíše, který se obětoval za spásu lidstva.

EVANGELIUM Mk 14, 12-16. 22-26: První den o svátcích nekvašeného chleba, když se zabíjel velikonoční beránek, zeptali se učedníci Ježíše: "Kam chceš, abychom ti šli připravit velikonoční večeři?" Tu poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: "Jděte do města, a ( tam ) vás potká člověk, který ponese džbán vody. Jděte za ním, a kam vejde, řekněte hospodáři: 'Mistr vzkazuje: Kde je pro mě večeřadlo, v kterém bych mohl se svými učedníky jíst velikonočního beránka?' On vám ukáže velkou horní místnost opatřenou lehátky a připravenou. Tam nám přichystejte večeři!" Učedníci odešli, přišli do města a nalezli všechno tak, jak jim řekl, a připravili velikonočního beránka. Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal ho, lámal a dával jim ho se slovy: "Vezměte. To je mé tělo." Potom vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim: "To je má krev, (krev) smlouvy, která se prolévá za všechny. Amen, pravím vám: Už nikdy nebudu pít z plodu révy až do toho dne, kdy z nového ( plodu ) budu pít v Božím království."  Potom zazpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu.

Liturgické slaveni Eucharistie

je téma 292 dnešní katechetické homilie podle projektu ČBK   „Učící se církev“- B II    s odkazem na znění  2. čtení Žid 9,11-15 a Katechismus katolické církve (KKC) 1345-1355;  YOUCAT 213; 214; 215.                                                          

Osnova:

Průběh slavení:

– bohoslužba slova

– obětní dary

– Eucharistická modlitba (její části)

– Přijímání

Úvod.

Liturgickému slavení Eucharistie jsme věnovali pozornost v několika tématech, na něž průběžně odkazujeme podle výše uvedených podotázek dnešní osnovy.Dnes postupujeme v návaznosti na KKC a na text YOUCAT

YOUCAT otázka 213: Které prvky neodmyslitelně patří ke mši svaté?

Odpověď: Každá mše svatá (eucharistie) se člení na dvě hlavní části, na bohoslužbu slova a na slavení eucharistie v užším smyslu. (1345; 1346; 1347).

Průběh slavení:

YOUCAT otázka 215:Kdo koná službu slavení eucharistie? Odpověď:V každém slavení jedná sám Pán Ježíš. Biskup nebo kněz jej zastupuje.

Křesťané se scházejí na jedno místo k eucharistickému shromáždění, jemuž Kristus sám neviditelně předsedá (1348).

YOUCAT otázka 214: Jakou strukturu má mše svatá? Odpověď: Mše svatá začíná vstupními obřady. Po znamení kříže kněz pozdraví shromáždění věřících a následuje úkon kajícnosti. Trojí zvolání KYRIEje holdovací volání k Pánu Ježíši: „Kyrie, eleison – Pane, smiluj se“.

O nedělích  a o slavnostech následuje GLORIA, v němž se radostně  zpívá o tajemství naší spásy:„Sláva na výsostech Bohu a na zemi …“.Vstupní obřady jsou zakončeny vstupní modlitbou. Pak začíná bohoslužba slova.

Bohoslužba slova. 

V první hlavní části mše svaté čtou lektoři z knih Starého a Nového zákona mimo evangelia. První čtení je doplněno žalmem s odpovědí lidu. Po hlásání evangelia kněz pronáší promluvu (homilii,kázání), v níž slovo Boží vyloží a aktualizuje takovým způsobem, aby je lid byl schopen přijmout k posílení svého ducha a uplatnit je ve vlastním životě v souladu s Božím zákonem. Poté věřící společně vyznávají svou víru KRÉDO a bohoslužba je zakončena přímluvami. Viz témata: 43–Bohoslužba slova I; (1349); 45 – Bohoslužba slova II

Obětní dary.

Druhá část mše svaté – eucharistická bohoslužba začíná přinášením chleba a vína, které uzavírá modlitba nad dary (1350 ; 1351).

Církev se snaží postavit bohoslužbu oběti tak, aby věrně kopírovala, co nám podle ní Ježíš přikázal konat na svoji památku.Jednotlivé kroky – vzal (příprava a předložení obětních darů)), vzdal díky (eucharistická modlitba), lámal (lámání chleba) a dával(přijímání) –na sebe navazují.

Eucharistická modlitba (její části).

Vrcholem slavení eucharistie je ANAFORA - eucharistická modlitba, uvedená: modlitbou, díkůvzdáním - PREFACE,zpěvem - SANCTUS (1352) a proměňováním. Při něm jsou dary chleba a vína proměněny v tělo a krev Ježíše Krista.  Účinností připomenutých  Kristových slov a úkonů a mocí Ducha svatého je tak svátostně jeho tělo a krev zpřítomněno - EPIKLÉZE (1353). Další částí eucharistické modlitby je ANAMNÉZE, vzpomínka na Kristovo utrpení, vzkříšení a nanebevstoupení. Plodů oběti se dovoláváme v přímluvách za církev, za sebe navzájem, za živé i mrtvé (1354). Eucharistická modlitba končí závěrečnou DOXOLOGIÍ: kněz pozdvihuje tělo a krev Kristovu nad oltářem a za celé shromáždění vzdává Bohu chválu za to, co nám    v Kristu daroval. Shromáždění potvrdí jeho slova hlasitým "amen" a modlitbou Beránku Boží.

Přijímání.

Závěrečná část slavení eucharistie–přijímání - je už připravena a může proběhnout (viz téma 50 - Obětní hostina-přípravaa téma 51 – Obětní hostina-průběh).  Předchází ji modlitba Páně  Otče náš  a lámání chleba. Věřící pak dostávají „nebeský chléb“ a „kalich spásy“, tělo a krev Krista (1355).

Na závěr

Součástí slavení eucharistie v liturgii je vždy: hlásání Božího slova, díkůvzdání Bohu Otci za všechna jeho dobrodiní, především za dar jeho Syna, proměňování chleba a vína a účast na liturgické hostině prostřednictvím přijímání těla a krve Páně. Tyto prvky tvoří jediný a týž bohoslužebný úkon.  

Vypracoval Matonick

Viz též všechna vypracovaná témata šestiletého projektu ČBK na www. Učící se církev - Signály - Matonick

Zobrazeno 375×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio