Témata k nedělní a sváteční liturgii

NADĚJE V NOVÉ NEBE A NOVOU ZEMI - téma 288 ke Slavnosti Nanebevstoupení Páně - homilie katechetická (KKC 1042-1050).

6. 5. 2018 21:49

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - 10.5.2018 - čtvrtek

Liturgické texty

  • Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů  (I)   Sk 1,1-11:

Text čtení ze  Skutků apoštolů nám po stručném zrekapitulování Ježíšova veřejného působení popisuje událost,  ve které byl Ježíš vzat do nebe k Otci. Na konci tohoto našeho  pomíjivého světa Bůh obnoví celý vesmír. Promění ho v „nové nebe a novou zemi“. Kristus pak znovu přijde  a odvede nás  tam - k sobě.  Zde budeme hledět na Boha tváří v tvář – jako přátelé. On bude přebývat v našem  středu a setře nám každou slzu z očí: už nebude smrt, zármutek, nářek ani trápení. 

1. ČTENÍ Sk 1, 1-11: Ve své dřívější knize jsem pojednal, milý Theofile, o všem, co Ježíš konal a čemu učil až do dne, kdy byl vzat do nebe. Předtím dal svým vyvoleným apoštolům příkaz skrze Ducha svatého. Po svém utrpení jim poskytl mnoho důkazů, že žije: po čtyřicet dní se jim zjevoval a mluvil o Božím království. Když s nimi jedl, přikázal jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma, ale čekali na Otcovo zaslíbení - "vždyť jste přece o tom ode mě slyšeli: Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým za několik málo dní".A když tak spolu seděli, zeptali se ho: "Obnovíš teď, Pane, v Izraeli království?" On jim však řekl: "To není vaše věc, abyste věděli čas a okolnosti, jak je Otec z vlastní moci ustanovil. Ale až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku, ano až na konec země." Když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal z očí. Hleděli upřeně k nebi za ním, jak odchází, a najednou vedle nich stáli dva muži v bělostných šatech a řekli: "Lidé z Galileje, proč tak stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl vzat od vás do nebe, přijde zase právě tak, jak jste ho viděli, že odchází do nebe." 

  • Komentář ke 2. čtení z listu apoštola Pavla Efesanům   (I)    Ef  1,17-23:

Apoštol Pavel v listě Efesanům velebí poklady, které pro nás připravuje Bůh na konci věků. Spasení budou zářit jako hvězdy. Osvítí je sám Kristus, který přemohl smrt i všechny duchovní mocnosti, sedí po Otcově pravici a ujal se svrchované vlády. Kristova zář překryje vzpomínky na minulost, na naše staré vztahy. Vše bude nové a dokonalé. Nové nebe a nová země čekají na nás - na Boží děti. 

ČTENÍ Ef 1, 17-23: Bratři! Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, ať vám udělí dar moudře věci chápat a jejich smysl odhalovat, takže budete moci mít o něm správné poznání. On ať osvítí vaše srdce, abyste pochopili, jaká je naděje těch, které povolal, jaké poklady slávy skrývá křesťanům jeho dědictví a jak se ukazuje na nás, na věřících, jeho nesmírně velká moc působením jeho účinně síly. Tak se už projevila jeho síla, když Krista vzkřísil z mrtvých a posadil ho po své pravici v nebi: vysoko nade všecka knížata, nade všecky mocnosti a síly, nade všecko panstvo - a jak jen se ještě jmenují všechny hodnosti, a to nejen v tomto věku, ale i v budoucím. Ano, 'všechno mu položil k nohám'. A jeho dal jako svrchovanou hlavu církvi: ona je jeho tělem, plností toho, který naprosto všechno ovládá.  

  • Komentář k evangeliu podle  Marka   ( I)  Mk  16, 15-20:

Ježíš, pověřil učedníky, aby hlásali radostnou zvěst o naději na věčný život.   O tom, že Kristus se naší zemi nevzdálil, protože skrze nanebevstoupení se země spojila s nebem. I my můžeme prohlásit, že jsme neustále s ním po Boží pravici, protože ve křtu jsme s Kristem niterně spojeni. Nebe je tedy i naší vlastí. Bůh je s námi a my jsme s ním – a to navždy. S nadějí očekáváme vzkříšení mrtvých a život budoucího věku.Země se promění a stane se nebem, Božím královstvím.

EVANGELIUM Mk 16, 15-20: Když se Ježíš naposled zjevil jedenácti apoštolům, řekl jim:  "Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu. Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen; kdo však neuvěří, bude zavržen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: ve jménu mém budou vyhánět zlé duchy, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady do ruky, a když vypijí něco smrtelně jedovatého, neuškodí jim to; na nemocné budou vkládat ruce, a uzdraví se." Tak k nim Pán Ježíš mluvil. Potom byl vzat do nebe a zasedl po Boží pravici. Učedníci pak vyšli a všude kázali. Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova znameními, která je provázela. 

Naděje v nové nebe a novou zemi

je téma 288 dnešní katechetické homilie podle projektu ČBK „Učící se církev“- B II s odkazem na znění       1. čtení Sk 1,1-11 a Katechismus katolické církve (KKC) 1042-1050.  YOUCAT 111; 164.                                                       

Osnova:

a) „sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi“

b) Bůh všechno ve všem

Úvod.

Když hledíme do minulosti nebo budoucnosti, promítáme do nich své zkušenosti pomocí srovnávání. Naše omezená lidská představivost a omezený svět, ve kterém žijeme, nám ani jinou možnost nenabízí. Proto jsou naše představy a závěry často mylné. Hodnotit minulost nebo si představovat budoucnost ve světle toho, co známe, je většinou chybné.Proto do nebe, do věčného stavu vesmíru, země a bytí, nemůžeme přenášet téměř nic z tohoto hříšného, padlého vesmíru a světa. Konečný stav země a vesmíru bude řízen novými zákony, jinou, fyzikou a chemií. Nikdo z nás si nedovede představit kvalitativní změnu pomíjivosti do věčnosti, to, že budeme žít v Boží přítomnosti a hledět tváří v tvář Pánu - Ježíši Kristu. Nová skutečnost změní veškeré naše vazby k tomuto světu, na něž jsme v pozemském bytí vázáni. Ústředními postavami věčného života nebudou naše minulé vztahy k manželům, manželkám, dětem, rodičům, kamarádům ani našim miláčkům, ale zdrojem naší radosti bude Bůh a ve viditelné podobě Ježíš Kristus. Věčnost nás osvobodí od všeho, co nás k pozemskému životu váže. Jen skrze jedinečný vztah k Otci, Synu a Duchu svatému se zrodí dokonalý, neprotěžující a nesobecký vztah ke všem lidem.

YOUCAT otázka 111: Co nastane na konci světa?  Odpověď: Až nastane konec světa, přijde Kristus a všichni ho uvidí. (1042).

„Sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi“.

Spasení budou zářit jako hvězdy. Jak nicotná však bude jejich zář v porovnání s Kristem:

Budou hledět na jeho tvář a na čelech budou mít jeho jméno. Nebude tam noc, takže nebudou potřebovat lampu ani světlo slunce, neboť je osvětluje Pán Bůh; a budou kralovat na věky věků (Zj 22,4-5).

Kristova zář překryje vzpomínky na minulost, naše staré vztahy, náš veškerý dnešní kontext - vše bude nové a jiné:

Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl (Iz 65,17); (1043).

Není na místě, aby něco z tohoto pomíjivého světa narušovalo v nebi naši mysl, vždyť se budeme dívat na Krista. Nebudeme chtít  si do nebe přenést nic ze své minulosti, ani své vzpomínky poznamenané hříchem, pýchou a sváry. Všechno to, co nás čeká, bude nové a dokonalé.

Bůh všechno ve všem.

„A spatřil jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly, a moře již není. A to svaté město, nový Jeruzalém, jsem uviděl sestupovat  z nebe od Boha, připravené jako nevěsta ozdobená pro svého muže. A uslyšel jsem mocný hlas z trůnu, který řekl: „Hle, Boží stánek s lidmi; bude přebývat s nimi a oni budou jeho lid, a sám Bůh bude s nimi a bude jejich Bohem. A Bůh setře každou slzu z jejich očí. A smrti již nebude, ani žalu ani křiku ani bolesti již nebude, neboť první věci pominuly." Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, činím všechno nové." A řekl mi: „Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá." (Zj 21,1-5).

Na novém nebi a nové zemi zavládne harmonie a dokonalý soulad. Nikdo už nebude umírat ve prospěch a pro potřeby druhých. Naše potřeby a prospěch budou mít zcela novou kvalitu.(1044). Těšme se na nové nebe, novou zemi a živme se Božím slovem:

„Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat. Tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit. Kráva se bude popásat s medvědicí, jejich mláďata budou odpočívat spolu, lev jako dobytče bude žrát slámu. Kojenec si bude hrát nad děrou zmije, bazilišku do doupěte sáhne ručkou odstavené dítě. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře, neboť zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře.“ (Iz 11,6-9).

YOUCAT otázka 164: Jak svět dosáhne svého naplnění? Odpověď: Na konci času Bůh obnoví celý vesmír, tj. promění ho v „nové nebe a novou zemi“. Zlo už nebude mít moc a ztratí svou přitažlivost. Vykoupení budou hledět na Boha tváří v tvář–jako přátelé. Jejich touha po míru a po spravedlnosti bude naplněna. Blažené patření na Boha se stane pramenem jejich štěstí. Trojjediný Bůh bude přebývat v jejich středu a setře jim každou slzu z očí: už nebude smrt , zármutek , nářek ani trápení  (1045; 1046).

Po Kristově nanebevstoupení už neexistuje problém duše bez těla. Tělo Kristovo jsou nová, nyní již neuzavřená nebesa. Jestliže jsme se sami stali údy Kristova těla, pak jsou naše duše zachyceny v tomto těle, ono se stalo jejich tělem, a tak vyčkávají konečného vzkříšení, kdy Bůh bude všechno ve všem. Toto vzkříšení na konci dějin je něco vskutku nového. Nedokážeme si to představit, protože neznáme možnosti ani hmoty, ani Stvořitele. Avšak od Kristova vzkříšení víme, že Bůh může a chce zachránit celé své stvoření. Nové nebe a nová země čekají na Boží děti. (1047; 1048).

Na závěr

Jaké bude nové nebe a země? Mnohem lepší, než si kdokoliv z nás dovede představit (1049). Bůh bude všechno ve všem:srov. Joseph Ratzinger – papež Benedikt XVI.:   „O křesťanské víře ve věčný život“; (1050). Nikomu nebude chybět nic, co nás doposud spojuje s tímto světem, protože budeme žít v Boží přítomnosti tváří v tvář s naším Spasitelem, Pánem Ježíšem Kristem.

Vypracoval Matonick

Viz též všechna vypracovaná témata šestiletého projektu ČBK na www. Učící se církev - Signály - Matonick

Zobrazeno 391×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio