Témata k nedělní a sváteční liturgii

UCTÍVÁNÍ SV. PANNY - téma 308 ke Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15.8.2018 - homilie katechetická (971,972)

13. 8. 2018 13:58

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – 15.8.2018 – středa

  • Komentář k 1. čtení z  knihy Zjevení   ( V )    Zj  11, 19a; 12 1. 3-6a. 10ab: 

Dnešní čtení z knihy Zjevení je plný symbolů. My v něm vidíme Pannu Marii, která ve svém lůně nosí božské dítě a přivádí  na svět Ježíše Krista. Text současně také symbolizujeCírkev, na niž útočící „drak“ představuje  sílu satanského původu, která znesvěcuje všechno posvátné.  Ze  vzájemného střetu Církev i matka Marie vyjdou vítězně, protože jsou pod Boží ochranou. Maria na kříži svého Syna ztrácí, ale po jeho vzkříšení a vlastním nanebevzetí jej zase navěky získává. Stává se pro církev trvalým symbolem svatosti.

1.ČTENÍ: Zj 11, 19a; 12, 1. 3 - 6a. 10ab: Boží chrám v nebi se otevřel a ukázala se v něm archa jeho úmluvy. Pak se objevilo na nebi veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy. Potom se objevilo na nebi další znamení: veliký ohnivě rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy a na každé hlavě měl čelenku. Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. Ten drak se postavil před ženu, která měla rodit, aby pohltil její dítě, jakmile ho porodí. A porodila syna, chlapce, toho, který má vládnout všem národům železným prutem. Avšak její dítě bylo uchváceno do nebe k Bohu, k jeho trůnu. Žena pak uprchla na poušť, kde měla místo připravené od  Boha. Tu jsem uslyšel hlasité volání v nebi: "Od nynějška patří vítězství, moc  a královská vláda našemu Bohu a panování jeho Pomazanému."

  • Komentář ke 2. čtení z prvního listu Pavla Korinťanům  (V)   1 Kor  15, 20-27a:

Mariino nanebevzetí je předobrazem slavného údělu vyhrazeného všem věřícím. Kristus Pán je první, komu tento úděl plně přísluší pro jeho božství. Pannu Marii klade církev do čela  velkého společenství svatých, kteří už do nebe přišli. Je často nazývána královnou všech svatých. Panna Marie předjímá osud náš, dosud putujících, kteří jsme zatím na cestě. Skrze Pannu Marii způsob své budoucí slavné existence za branou smrti očekáváme s velkou nadějí a ve své nanebevzetí věříme.

2. ČTENÍ 1 Kor 15, 20 - 27a: Bratři! Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z těch, kteří zesnuli. Protože smrt přišla skrze člověka, přijde skrze člověka také vzkříšení mrtvých. Jako totiž pro svoje spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak zase pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu. Ale každý v tom pořadí, jaké mu patří: na prvním místě je Kristus; pak ti, kteří jsou Kristovi, až přijde. Potom nastane konec, až odevzdá své království Bohu a Otci a až zlomí vládu všech možných knížat, mocností a sil. On totiž musí kralovat, 'dokud mu ( Bůh ) nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám'. Jako poslední nepřítel bude pak zničena smrt. 'Všechno' totiž  ( Bůh ) 'podřídil pod jeho nohy'.  

  •  Komentář k evangeliu podle  Lukáše  ( V)  Lk  1, 39-56:

Setkání Marie s Alžbětou,  obdařených svatým klíčícím životem, o němž čteme v evangeliu apoštola Lukáše, se stává radostnou zvěstí pro všechny národy. Nádherný chvalozpěv z úst Panny Marie souzní s jásotem dítěte, které se pohnulo v Alžbětině lůně. Marii budou uctívat všechny národy. Ne pro její veliké činy, ona je jen pokorná služebnice, ale pro veliké činy, které skrze ni učinil Bůh.

EVANGELIUM Lk 1, 39 – 56: Maria se vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: "Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!" Maria řekla: "Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky."  Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila domů.

Uctívání sv. Panny

je téma 308 dnešní katechetické homilie podle projektu ČBK „Učící se církev“- B II  s odkazem na znění  1. čtení Zj 11,19nn a Katechismus katolické církve (KKC) 971-972;   YOUCAT 149.                                                         

Osnova:

a) budou mě blahoslavit všechna pokolení

b) úcta, která je jiná než klanění

c) mariánské svátky v průběhu liturgického roku

d) modlitba růžence – souhrn evangelia

Úvod.

Když  v roce 1950 papež Pius XII. prohlásil za článek víry, že po skončení života byla Neposkvrněná Matka Boží vzata s tělem i duší do nebeské slávy, potvrdil tím to, v co křesťané už odedávna věřili a společně oslavovali při bohoslužbách. 2.vat. koncil jen k tomu v LG dodává: " je povýšena od Pána za královnu celého tvorstva, aby se lépe připodobnila svému Synu, který je Král králů (srv. Zj 19,16) a vítěz nad hříchem a smrtí."

Budou mě blahoslavit všechna pokolení.

Panna Maria v chvalozpěvu, který jsme slyšeli v dnešním evangeliu,  velebí Hospodina, děkuje mu za to, že jí učinil tak veliké věci. Budou ji slavit všechna pokolení. Ne pro její veliké činy, ona je jen pokorná služebnice, ale pro veliké činy Boží, které skrze ni učinil On. Pravá mariánská úcta chválí v Marii a skrze ni Boha. Skrze Ducha svatého a Marii přechází na Ježíše. Pravému ctiteli je Panna Maria obrazem Církve: Maria zrodila Božího Syna, Církev rodí neustále nová pokolení Božích dětí. Maria kdysi darovala Božímu Synovi lidské tělo, Boží Syn jí nyní dává při nanebevzetí tělo oslavené. Tato událost se netýká jen Panny Marie, ona se stala pro nás všecky reprezentantkou velkého společenství svatých, kteří jsou v  nebi a obrazem nás, dosud putujících. Dosud jsme na cestě, ale skrze Marii známe už způsob své budoucí existence za branou smrti, známe své nanebevzetí.

Úcta, která je jiná než klanění.

Tajemství Mariino a Církve patří k sobě. Církev bez Panny Marie se nedá vůbec pochopit. Nebojme se tedy o mariánskou úctu. Starejme se spíše, aby naše osobní úcta k Panně Marii byla živá, hluboká a pravá. Kristova Církev se vždy bude radovat  z Marie, pokorné Boží služebnice. Skrze ni Bůh pokořil mocné a pyšné, protože bude stále znovu poznávat, že jak působil Bůh v Marii, tak působí stejně i v Církvi. Boží moc a slitování se vždy znovu projevuje v chudé a pronásledované Církvi, která je sice chudá, bezmocná a často pronásledovaná, ale nakonec je to ona, kdo zpívá chvalozpěv, píseň na oslavu vítězství dobra nad zlem. Radujme se dnes nad touto radostnou zvěstí, a obracejme se s Pannou Marií k Ježíši s novou láskou a důvěrou.

YOUCAT otázka  149: Lze se klanět Marii?  Odpověď: Nikoliv. Jenom Bůh sám je hoden našeho klanění. Avšak Marii můžeme ctít jako matku našeho Pána ( 971; 972).

Mariánské svátky v průběhu liturgického roku.

Z velké vážnosti, které se těšila matka Ježíše Krista, vznikl v liturgickém kalendáři katolické církve veliký počet mariánských svátků. Pro jejich rozdílný význam se dělí na slavnosti, svátky a památky.

Víra, že Panna Maria byla jako vyvolená žena od narození bez hříchu, je obsahem slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince. Roku 1854 byla tato pravda víry povýšena na dogmatickou definici. Slavnost Zvěstování Panny Marie, devět měsíců před Vánocemi (25. 3.), vznikla z biblického vyprávění, v němž archanděl Gabriel zvěstuje Marii narození Ježíšovo. Svátek Navštívení Panny Marie (od 2. vatikánského koncilu 31. května) spočívá na biblické zprávě o návštěvě Panny Marie  u Alžběty (Lk 1,39).  Slavnost Nanebevzetí Panny Marie se slaví 15. srpna. V Jeruzalémě se tento den vyvinul od 5. stol. ve svátek zesnutí Panny Marie. Svátek Narození Panny Marie 8. září pochází pravděpodobně ze slavnosti posvěcení dnešního kostela sv. Anny v Jeruzalémě, který byl postaven na místě, kde byl rodný dům Panny Marie. Panna Maria je s Janem Křtitelem jedinou světicí, u níž se slaví liturgicky den narození.

K mariánským památkám v církevním roce patří: Panny Marie Lurdské 11. února, který se týká Mariina zjevení r. 1858 v Lurdech; Panny Marie, prostřednice všech milostí (8. května), Panny Marie Karmelské (16. července), Panny Marie růžencové (7. října), památka vznikla po námořní bitvě u Lepanta r. 1571. Cyklus svátků zakončuje svátek Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 21. listopadu.

Modlitba růžence – souhrn evangelia.

Modlitbu růžence chápeme jako jeden ze způsobů, jak rozjímat nad Kristovým životem. Není to ale rozjímání, kdy jsme ponecháni svým vlastním myšlenkám. Je to rozhovor s Marií, která strávila v Kristově blízkosti 33 dlouhých let. Její pohled na Ježíšův život a její očekávání bylo pravděpodobně jiné než očekávání učedníků. Její vztah ke Kristu byl jiný. Pomineme-li to, že byla jeho matkou, pak byla především ženou.

Růženec je modlitbou prostých lidí. Růženec je další cestou k poznání Krista. Je souhrnem evangelia. Maria nabízí poznání Krista všem, každému člověku, nikdo není omezen, nikomu není tato cesta zavřená. Nechává nás, abychom se dostali tak blízko k Ježíši, jako mu byla ona. Maria nám nezanechala písemné svědectví o klíčových událostech křesťanství. Její cesta, jak nám sdělit to důležité, je jiná. Nechává nás jednotlivé události procítit, vžít se do nich.

Tak jako texty Nového zákona nabízejí faktické svědectví a teologické úvahy a zaměstnávají náš rozum, naše myšlení a představivost, je modlitba růžence modlitbou citů. Citů, které se nedají zaznamenat do knih, ale skloubit pohled rozumu s pohledem citů, rozjímat nad událostmi evangelia s Marií a milosti načerpané modlitbou růžence vsadit do kontextu textů Nového zákona, aby tak byl náš pohled na Krista zde na zemi stále jasnější a skrze poznání jeho života a lásky k nám rostla touha být s Ním.

Vypracoval Matonick

Viz též všechna vypracovaná témata šestiletého projektu ČBK na www. Učící se církev - Signály - Matonick

Zobrazeno 505×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio