Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Listopad 2020

28. 11. 2020 22:31

Advent je očekáváním druhého příchodu Krista. Každoročním prožíváním adventu a slavením adventní liturgie církev zpřítomňuje očekávání starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo na příchod Mesiáše. Čekání na "Hosta" nejváženějšího,…


21. 11. 2020 12:02

Poslední soud se uskuteční na konci času, až Pán Ježíš znovu přijde. „Ti kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, kdo páchali zlo, budou vzkříšeni k odsouzení“(Jan 5,29).Kristův příchod bude provázen mnoha znameními: „A tehdy uvidí Syna člověka…


14. 11. 2020 12:01

Boží milost jako přízeň a pomoc Boží je zcela svobodný a námi nezasloužený Boží dar. Takovým darem je vše, co máme a co jsme. Už naše stvoření je svobodným a námi nezaslouženým Božím darem. Takové milosti, které jsou nám dány k životu na této zemi,…


8. 11. 2020 16:37

Kostely jsou místa, kde se shromažďuje Boží lid. A tento lid, tvoří církev (ecclesia), čili Boží chrám, vybudovaný z živých kamenů, v kterém se Otci vzdává úcta v Duchu a v pravdě. Zde se křesťanské společenství schází k naslouchání Božímu slovu, ke…


7. 11. 2020 11:42

Kristovo a naše vzkříšení. Jak budou mrtví vzkříšeni? Smrt a smysl křesťanské smrti. Příprava na smrt. Křesťané věří, že život člověka přirozenou smrtí těla lidského nekončí (1007), věří ve vzkříšení mrtvých na konci časů a v život věčný (988). Věří…


1. 11. 2020 19:11

„Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním." Tělesná smrt je přirozený proces. Je ukončením pozemského života. Naše životy jsou odměřeny časem, během něhož se měníme, stárneme, a jako u všech…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio