Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Prosinec 2021

31. 12. 2021 10:00

V tématech 44 při oslavách Nanebevzetí P. Marie a 69 Matky Boží –Nový rok jsme se pokusili objasnit úlohu Panny Marie jako pravé matky Boha a Vykupitele v tajemství Ježíše Krista. Dnes máme uvažovat o jejím místě v tajemství církve. Její úloha v…


Antikrist přichází, a teď se skutečně objevilo mnoho antikristů. Z toho můžeme poznat, že poslední hodina je tady. Oni sice vyšli z našeho středu, ale nebyli z nás. Neboť kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali. Ale mělo se na nich ukázat, že ne…


Nemilujte svět, ani to, co je ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v něm Otcova láska. Vždyť všechno, co je ve světě: žádost těla, žádost očí a honosný způsob života, není z Otce, ale ze světa. Svět však pomíjí a s ním i jeho žádost. Kdo však…


Milovaní! Že jsme poznali Ježíše, víme podle toho, když zachováváme jeho přikázání. Kdo tvrdí: "Znám ho", ale jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravda. Kdo však jeho slovo zachovává, v tom je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti…


To je poselství, které jsme slyšeli od Ježíše Krista a vám zvěstujeme: Bůh je světlo, a tma v něm vůbec není. Když tvrdíme, že máme s ním společenství, ale přitom žijeme ve tmě, lžeme a naše jednání není ve shodě s pravdou. Když však žijeme ve…


Milovaní! O tom, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, vlastníma očima viděli, bedlivě pozorovali a čeho jsme se svýma rukama dotýkali, o Slovu života svědčíme a zvěstujeme vám. Život se zjevil, a my jsme ho viděli, Život věčný, který byl u Otce a…


Anna řekla: „Prosím, můj pane, jako že jsi živ, můj pane, já jsem ta žena, která stála tady u tebe a modlila se k Hospodinu. Za tohoto chlapce jsem se modlila, a Hospodin vyslyšel mou žádost, jak jsem ho prosila. A proto také já ho odevzdávám…


25. 12. 2021 20:22

Do vztahů mezi lidmi zasahuje svým poselstvím čtvrté přikázání. Týká se především vzájemných poměrů v rodině, vztahů mezi rodiči a dětmi. Vzorem pro nás je rodina Marie, Josefa a Ježíše. Na této Svaté Rodině je krásné pozorovat, jak se lidé ujímají…


25. 12. 2021 19:00

Hle, dítě se nám narodí, syn nám bude dán, vládu bude mít na svém rameni a dostane jméno Podivuhodný rádce, mocný Bůh, Věčný otec, Kníže pokoje. jeho vladařství vzroste a pokoje nebude konce, bude vládnout na Davidově trůně a v jeho království, on…


Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin: Až se naplní tvé dny a uložíš se ke svým otcům, vzbudím po tobě potomstvo, které vzejde z tvých útrob, a upevním jeho království. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Tvůj dům a tvé…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio