Témata k nedělní a sváteční liturgii

DUCH SVATÝ V DĚJINÁCH SPÁSY – TÉMA 74 ke Svátku Křtu Páně - 10.1.2021

9. 1. 2021 20:22

Duch svatý spolu s Otcem a Synem patří do společenství tří božských osob - Nejsvětější Trojice - trojjediného Boha. Mají společné poslání v dějinách spásy. Od počátku stvoření do Zjevení Páně Otcův Boží Duch působí skrytě. Připravuje dobu, kdy přijde Mesiáš. Inspiruje proroky. Mluví skrze jejich ústa a církev, která když čte Slovo Písma, může zkoumat, co nám Duch svatý chce říci. Už v těch dobách se ve vyvoleném národě počaly rýsovat dvě prorocké linie. Jedna spočívala na očekávání Mesiáše a druhá na ohlášení příchodu nového Ducha, která se naplnila v Ježíši Kristu.

Plný Ducha svatého je předchůdce Krista prorok Jan Křtitel. V něm Duch svatý dovršuje dobu „promlouvání ústy proroků“. Přichází, aby o Kristu svědčil(Jan 1,7).  „Na koho uvidíš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým. A já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je Syn Boží …Hle, Beránek Boží“ (Jan 1,33-36)Janem Křtitelem Duch svatý zahajuje to, co uskuteční s Ježíšem. Boží Matka Panna Maria pak poslání Ducha korunuje.  Bůh Otec v ní  nalézá možnost jak ve svém Synu a Duchu přebývat mezi lidmi. Duch svatý naplní Marii svou milostí. Je milosti plná. Duch svatý tak uskutečňuje Otcův plán. Panna počne a porodí  Božího Syna. Stala se znamením konečného Božího zjevení. Skrze ni Duch svatý poprvé uvádí Krista do přímé společnosti lidí.

Ježíš plně zjevuje Ducha svatého, když byl oslaven svou smrtí a zmrtvýchvstáním.  Slibuje příchod Ducha svatého, Ducha pravdy, kterého  Otec pošle Ježíšovým jménem. Duch svatý přijde a bude s námi navždy. Všemu nás naučí a vydá o Bohu svědectví. Světu ukáže, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Svého Ducha Ježíš odevzdal na kříži do Otcových rukou  a  po svém vzkříšení zjevení jej „vdechne“ na své učedníky (Jan 20,22). V  den letnic se naplňuje Kristova Veliká noc sesláním Ducha svatého. On se projeví, je dán a sdělen jako Božská osoba. Je zjevena celá Nejsvětější Trojice ve všech Božích osobách. Poslání Krista a Ducha svatého se pak stává posláním církve. V ní Duch svatý sdružuje Kristovy následovníky, v ní učí lidi, zjevuje jim vzkříšeného Pána, zpřítomňuje jim Kristovo tajemství a uvádí je do společenství s Bohem. V působení Ducha svatého vidí církev samého Krista, který jej vylévá do našich srdcí a  ve svátostech nám  nabízí veškeré Jeho dary . Jako první a největší dar je na nás Duchem svatým vylita Boží láska. Prvním účinkem daru lásky je pak odpuštění našich hříchů . Umožňuje nám, abychom dokázali milovat tak, jako miloval on nás. Díky síle Ducha svatého můžeme jako Boží děti přinášet plody, kterými jsou láska, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost,  zdrženlivost (srov. Gal 5,22-25)

Vypracované téma včetně textů ke čtení z Písma k bohoslužbě slova a komentářů k nim i pro dnešní mši podle projektu „Učící se církev“: jsou k bližšímu zamyšlení uloženy na Signálech viz https://matonick.signaly.cz/1501/duch-svaty-v-dejinach-spasy

Zobrazeno 217×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio