Témata k nedělní a sváteční liturgii

VÍTĚZSTVÍ S KRISTEM - TÉMA 97– 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 6.6.2021

5. 6. 2021 12:40

Zápasíme s pokušením a hříchem? Jsou v našem životě věci, nad kterými, jak se někomu z nás zdá, ani Kristus nemůže zvítězit? Ptáme se, jestli někdy může přijít vítězství? Jsme zmalomyslněni a zdá se nám, že jsme ztracený případ? Máme slabou víru? My všichni potřebujeme i dál žít ve víře v Kristovo vítězství i v jeho lásce k nám,abychom žili s jistotou v srdci a mysli, že nás On miluje bezpodmínečnou láskou. Ochotný i věrný, aby přemohl všechny hříchy a útoky ďábelského  zla tím, že přebývá v nás skrze svého Ducha. Ve společenství s Kristem pak nás konečné vítězství nemůže minout. 

V životě každého člověka přicházejí těžké chvíle. Přicházejí zkoušky. Někdy se zdá, že nás Bůh opustil a že jsme zůstali úplně sami. Sami v temnotě a úzkosti. Sami v ďábelském sevření. V takových chvílích se nám zdá, že nade vším má moc zlo, nad našimi vztahy i nad naší vírou, nad naším životem. Zlo je ďábelská moc, která nás může osobně zničit. Je zde řeč o ďáblu, který je nebezpečným protivníkem člověka. Je třeba s ním vážně počítat. Chce člověka svést, odvést od Boha. Tu však Bůh sám posílá někoho, kdo se ďábelské síle zla postaví do cesty. Přichází zde Někdo, kdo bude Bohu důvěřovat bez výhrad, kdo jej bude poslouchat za všech okolností. A opravdu. Ježíš nad ďáblem i nad jeho svody zvítězil! Je to veliká naděje pro člověka i pro celý svět. Nad ďáblem, nad zlem lze zvítězit! Jen když se budeme držet Hospodina a jeho Slova.

Náš vztah k Bohu ničí hřích."Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti." (1 Jan 1,8-9). Hřích je v zásadě odmítnutí Boha a zdráhání se otevřít se jeho lásce. Jasně se to projevuje v porušování Božích přikázání. Při každém hříchu si nejsme výslovně vědomi toho, že přestupujeme Boží vůli a narušujeme správné vztahy k Bohu, bližnímu i přírodě. Je-li však v nás Kristus, jsme schopni odmítat ďábelské působení a návrhy ve svém životě.  Jsme způsobilí k tomu, abychom se znovu přimkli k Bohu a k Pánu Ježíši Kristu a       k jeho slovu. A žili tak jako žil on z poslušné víry a lásky. Ježíš věřil, že se může na svého nebeského Otce plně spolehnout. A že ten mu dá vše pro život potřebné. Tak věřil a tak žil. Od počátku až do konce. Od svého křtu až po smrt na kříži. Podle víry křesťanů byl tento svět stvořen a je udržován Stvořitelovou láskou; tento svět sice upadl do otroctví hříchu, ale ukřižovaný a zmrtvýchvstalý Kristus, jenž zničil moc Zlého, jej osvobodil.

Téma je podrobněji vypracováno, včetně textů ke čtení z Písma k bohoslužbě slova a komentářů k nim i pro dnešní mši, s odkazy na Písmo, KKC a YOUCAT, podle osnov projektu ČBK „Učící se církev a je uloženo na Signálech: https://matonick.signaly.cz/1506/vitezstvi-s-kristem-tema-96

Zobrazeno 92×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio