Témata k nedělní a sváteční liturgii

DESATERO A PŘIROZENÝ ZÁKON - TÉMA 113 „UČÍCÍ SE CÍRKVE“ – 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 29.8.2021

28. 8. 2021 12:00

Mají-li lidé konat dobro a vyhýbat se zlu, musí si osvojit jistotu v tom, co je dobré a co zlé. Existuje takový mravní zákon, který je pro člověka přirozený a který v zásadě může svým rozumem poznat každý člověk. Už v nejstarších knihách bible je zapsáno desatero základních pravidel pro školu pravého lidství. Ale ta pravidla v naší generaci upadají do nemilosti. Nevěřící je považují za nemoderní, zastaralé; věřící se jimi cítí znevýhodnění. Mravní zákon je darem Boží moudrosti člověku (viz též téma Učící se církev T/ 81). Předpisuje člověku cesty, pravidla chování, zakazuje cesty zla, které odvádějí od Boha a od jeho lásky. Je zároveň přísný ve svých přikázáních a laskavý ve svých příslibechZpůsoby jakými se mravní zákon vyjadřuje, jsou rozmanité, navzájem mezi sebou sladěné. Jde o zákon všeobecný, věčný, neměnný a jeho zdroj je v Bohu. Do duše každého jednotlivého člověka je Bohem vepsán a vkládán jako přirozený zákon. Jím se člověk podílí na moudrosti a dobrotě Stvořitele, který mu uděluje schopnost ovládat své činy a zaměřovat se k pravdě a dobru. Přirozený zákon dovoluje člověku rozumem rozlišovat, co je dobré a zlé, pravdu a lež. „Bůh napsal na desky zákona to, co lidé nedokázali číst ve svých srdcích“ (sv. Augustin). Hospodin zjevil svůj Zákon Mojžíšovi jako představiteli Bohem vyvoleného národa.

Přijměme za řídící princip svého života desatero Božích přikázání a lásku dvou hlavních přikázání Krista. To nám pomůže uchovat své svědomí citlivé natolik, že nám pomůže zorientovat se v každé situaci, abychom poznali, co je správné.

Hospodin nám v desateru vzkazuje: Já jsem Pán, tvůj Bůh. Ty, člověče, patříš ke mně. Když se mne budeš držet, bude tvůj život vypadat takto: Nebudeš mít jiné bohy. Já ti budu pomáhat, abys mohl žít bez bázně a ve svobodě. Budeš mít v úctě mé jméno. Nemusíš mne nutit, abych ti pomohl. Já jsem Bůh s tebou. 

Budeš zachovávat den odpočinku. Nebudeš se štvát stálou honbou za prací, za zábavou. Máš právo žít zdravě a klidně. Budeš ctít otce a matku. Dáš-li se vést mou otcovskou láskou ve své rodině, budeš mít bezpečí domova. Nebudeš zabíjet. Nemusíš jednat s druhými jako s konkurenty, které je nutno předstihnout, vyřídit. Já chci být tvým ochráncem, můžeš žít beze strachu a v míru. Nebudeš cizoložit. Nemáš zapotřebí, aby ses karikaturami pokoutní lásky připravil o schopnost lásky krásné a věrné. Já chci být dárcem tvého štěstí v lásce opravdové. Nebudeš krást. Nemusíš se pachtit za nečestným obohacováním. Co bys získal na majetku, ztratil bys na klidné mysli. Poznáš, že větší radost je dávat než brát. Nebudeš lhát. Nemusíš se zaplétat do lží, to dělá život nejistým. Já jsem Pravda a ty budeš také důvěryhodný. Nebudeš žádostivě dychtit po ženě svého bližního. Nenarušíš manželství druhých, nebudeš bořit domov dětem. Já jsem svazek muže a ženy ustanovil jako posvátný. Když to budeš respektovat, ušetříš mnohé trápení sobě i jiným. Nebudeš závistivý ani chamtivý. Nemusíš se užírat závistí druhým. Já ti dávám dobré dary. Uč se přát je i ostatním a naučíš se žít pokojně. 

Mravní předpisy desatera Božích přikázání shrnuje Starý zákon. Ten je však ještě nedokonalý. Jako vychovatel ukazuje, co se má dělat, ale sám ze sebe nedává sílu a milost Ducha k plnění. Je přípravou na zjevení evangelia Nového zákona, který Starý zákon naplní, překoná, povýší a zaměří k nebeskému království.

Téma je podrobněji vypracováno, včetně textů ke čtení z Písma k bohoslužbě slova a komentářů k nim i pro dnešní mši, s odkazy na Písmo, KKC a YOUCAT, podle osnov projektu ČBK „Učící se církev

 a je uloženo na Signálech - viz:  https://matonick.signaly.cz/1508/desatero-a-prirozeny-zakon-tema

Zobrazeno 243×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio