Témata k nedělní a sváteční liturgii

SLAVENÍ EUCHARISTIE - TÉMA 112 „UČÍCÍ SE CÍRKVE“ – 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 22.8.2021

21. 8. 2021 13:00

Katolická mše svatá se po staletí rozvíjí podle základní struktury. Člení se na dvě hlavní části, tvořící jednotu - na bohoslužbu slova a bohoslužbu oběti. Křesťané se od počátku zrození církve ke slavení eucharistie  shromažďují. V čele shromáždění  je sám Kristus. Biskup nebo kněz pak Krista zosobňuje a zastupuje.Lid se na slavení eucharistie každý svým způsobem podílí. V první hlavní části mše svaté je ze Starého a Nového zákona lektory čteno a v homilii knězem vyloženo a aktualizováno slovo Boží, na něž navazují přímluvy za všechny lidi. V kázání kněz vybízí lid takovým způsobem, aby byl lid schopen slovo Boží přijmout k posílení svého ducha a uplatnit je ve vlastním životě v souladu s Božím zákonem.

Bohoslužbu oběti se církev snaží postavit tak, aby věrně kopírovala, co nám podle ní Ježíš přikázal konat na svoji památku. Jednotlivé kroky – vzal (příprava a předložení obětních darů), vzdal díky, lámal(lámání chleba) a dával(přijímání) – na sebe navazují. Eucharistickou modlitbou –anafora,  modlitbou díkůvzdání a proměňováním se dostáváme k srdci a k vrcholu bohoslužby. Děkovným chvalozpěvem, který eucharistickou modlitbu zahajuje - preface, kněz jménem lidu v dialogu mezi ním a přítomnými vzdává Pánu díky za celé jeho dílo spásy.K: Pán s vámi. V: I s tebou. K: Vzhůru srdce. V: Máme je u Pána. K: Pánu, našemu Bohu, vzdávejme díky. V: Je to důstojné a spravedlivé.Po vstupní části pak mše vrcholí v Sanctus trojím zvoláním »svatý«: „Svatý, Svatý, Svatý, Pán Bůh Zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Ve Starém Zákoně má původ také druhá část Sanctus: „Sláva na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosanna na výsostech.“. V epiklézi  pak církev zvláštními prosbami vyprošuje působení Ducha Svatého, aby věřícími přinesené dary byly proměněny, a tak se staly Kristovým tělem a krví, a aby neposkvrněná oběť byla ke spáse těm, kdo na ní budou mít účast při svatém přijímání. "Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým Duchem tyto dary, které před tebe klademe,ať se stanou tělem a krví tvého Syna našeho Pána, Ježíše Krista.“  

Příprava na zpřítomnění vykupitelské oběti Kristovy je dokončena. Konsekrační slova, která v tu chvíli kněz vyslovuje, proměňují obětní chléb a víno v Tělo a Krev Kristovu. Jeho vykupitelská oběť se v té chvíli obnovuje. Věrně napodobuje to, co se událo při poslední večeři: „Neboť on, když se vydal na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jezte z toho všichni: toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky , dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni:toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za mnohé na odpuštění hříchů, toto je smlouva nová a věčná. to konejte na mou památku.

Po vyprávění o ustanovení večeře Páně  následuje anamnéze, začínající vyznáním tajemství víry. V anamnézi  slaví církev, plníc příkaz obdržený skrze apoštoly od Krista Pána, Kristovu památku vzpomínkou zvláště na jeho požehnané utrpení, slavné vzkříšení a nanebevstoupení. Na následující výzvu kněze „Shlédni na oběť své církve vždyť je to oběť tvého syna, a jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni „pokračujeme epiklézí: „A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým Duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu, našem Pánu.“ V eucharistické modlitbě jsou přítomny epikléze dvě. První je pronášena nad dary a druhá je nyní určena těm, kdo budou posvátné dary přijímat, aby je Duch sjednotil. Je zde tedy dvojí vzývání Ducha svatého. Závěrečná  část slavení eucharistie – přijímání - obětní hostina je připravena.  Předchází ji ještě modlitba Páně - Otče náš. Věřící pak dostávají „nebeský chléb“ a „kalich spásy“, tělo a krev Krista. Ježíš přislíbil svým apoštolům, tedy i nám, že s ním jednoho dne usedneme k jednomu stolu. Proto je každá mše svatá připomínkou utrpení, naplněním veškerým nebeským požehnáním a milostí a závdavkem budoucí nebeské slávy. Eucharistii chápeme jako slavnostní předjímání věčného života.            Téma je podrobněji vypracováno, včetně textů ke čtení z Písma k bohoslužbě slova a komentářů k nim i pro dnešní mši, s odkazy na Písmo, KKC a YOUCAT, podle osnov projektu ČBK „Učící se církev a je uloženo na Signálech - viz: https://matonick.signaly.cz/1508/slaveni-eucharistie-tema-111-k

Zobrazeno 639×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio