Témata k nedělní a sváteční liturgii

HŘÍCHY PROTI LÁSCE K SOBĚ A MÍRNOSTI - TÉMA 117 „UČÍCÍ SE CÍRKEV“ – 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 26.9.2021

25. 9. 2021 12:00

Rozmařilost, nestřídmost, lenost a smilstvo, drogy, alkohol, bezpečnost práce a dopravy, to jsou body tématu, které  nám uložila k úvaze ČBK k dnešní homilii. Člověk byl stvořen Bohem. Není pánem svého života ani svého těla, jeho život je dar. Jako k daru se proto každý ke svému životu má chovat s úctou a respektem. Tím, že byl člověk stvořen k obrazu Božímu, zaslouží si jeho život, duše a tělo úctu, lásku a obdiv jako dílo Stvořitelovo. Člověk je vrcholem celého stvoření. Proto patří úcta a respekt všemu, co k člověku náleží. Bůh ho vybavil ctnostmi, které člověku dovolují svobodně konat dobré skutky. Jednou z hlavních mravních ctností je mírnost, která zmírňuje přitažlivost vášní a dává člověku  schopnost užívat stvořená dobra, zabezpečuje vládu vůle nad pudy. Brání nám, abychom hřešili proti Bohu, bližním a proti sobě. V Novém zákoně je tato ctnost  též nazývána umírněností nebo střízlivostí.

Tělo má v díle spásy svou nezastupitelnou roli, spolupracuje na svém oslavení. Boží syn, přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Jeho vtělení, dovršené slavným zmrtvýchvstáním a vystoupením na nebesa odhalilo skutečnou hodnotu lidského těla. Jednoznačně se církev vyslovuje k otázce fyzického těla a způsobu, jak se k němu chovat u sebe i druhých v pátém a v šestém přikázání. Přikázání v sobě zahrnují povinnost úcty a respektu k vlastnímu tělu a k životu druhých. Věřící jsou povinni rozumně pečovat o tělesné zdraví své i druhých. Ve vztahu k tělu je konečným měřítkem spasení ducha. Proti životu hřeší i ten, kdo má v sobě zlost či ji úmyslně v někom vzbuzuje, nebo upadne do lenivosti. Pro zdraví těla i ducha je nutné sebeovládání, směřování k vnitřnímu pokoji a svobodě. Přikázání „nezabiješ“ ukládá věřícím povinnost pečovat o svoje tělo, mít ho v úctě a lásce. Láska k vlastnímu tělu však nesmí přerůst do rozměrů pěstování kultu těla a přílišného zaměření na tělo. Tím by se věřící mohl dostat do rozporu s prvním přikázáním. Člověk si nesmí učinit boha ze svého těla. Jeho život by se snadno mohl stát podřízeným právě tělu. Mohl by podléhat jeho vášním nejen tím, že žije rozmařile a nestřídmě co se jídla, pití, sexu a návykových látek týče, ale také tím, že se o tělo přehnaně stará. Tělo je dílem Stvořitelovým a chrámem Ducha svatého. Proto nesmí člověk propůjčovat své tělo k praktikám, které jsou nedůstojné a člověka degradující. Je třeba vyhýbat se užívání omamných drog, jež způsobují velmi těžké škody na zdraví a lidském životě, a také zneužívání jídla, alkoholických nápojů, tabáku a léků. Přikázání  „nezabiješ“ předpokládá základní úctu ke všemu živému. Zahrnuje nejen úkony, které život ohrožují přímo (vražda, sebevražda, umělé ukončení těhotenství, napadení, hazard se životem apod.), ale týká se také péče o zdraví, zdravé životosprávy, dodržování pravidel bezpečnosti při práci a v dopravě, kompenzování práce relaxací, prevenci nemocí a jejich zodpovědného léčení s vědomím, že zásah do celistvosti těla je přípustný pouze pokud nemocná část  ohrožuje zdravé fungování celku, nebo přináší tělu značnou škodu. Vše, co škodí tělu, je méně či více závažným pochybením proti tomuto přikázání. Život ve stresu a shonu, sebepoškozování,  nezdravé stravovací návyky, zlozvyky, které mají negativní dopad na tělesné zdraví, nebo také nedostatek pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu či riskování zdraví při extrémních aktivitách, to vše spadá pod páté přikázání. 

„Všechno je mi dovoleno“ – ano, ale ne všechno prospívá. „Všechno je mi dovoleno“ – ano, ale ničím se nedám zotročit. Jídlo je pro žaludek a žaludek pro jídlo; Bůh však jednou učiní konec obojímu. Tělo však není pro smilstvo, nýbrž pro Pána, a Pán pro tělo. Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí i nás. Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? Mám tedy z údů Kristových učinit údy nevěstky? Rozhodně ne! Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? (1Kor 6,12-15).    

 

Téma je podrobněji vypracováno, včetně textů ke čtení z Písma k bohoslužbě slova a komentářů k nim i pro dnešní mši, s odkazy na Písmo, KKC a YOUCAT, podle osnov projektu ČBK „Učící se církev

- viz: https:// https://matonick.signaly.cz/1509/tema-116-k-26-nedeli

Zobrazeno 60×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio